Dienstleistungen - 490705-2020

16/10/2020    S202

die Slowakei-Bratislava: Baustellenüberwachung

2020/S 202-490705

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 35919001
Postanschrift: Dúbravská cesta 14
Ort: Bratislava-mestská časť Karlova Ves
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 841 04
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Monika Kovačková
E-Mail: monika.kovackova@ndsas.sk
Telefon: +421 258311394
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.ndsas.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľníc a rýchlostných ciest

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt - Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce)

Referenznummer der Bekanntmachung: 60302/2019/3
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71521000 Baustellenüberwachung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna - Tomášovce). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté vo Zväzku 2 Obchodné podmienky a Zväzku 3 Cenová časť súťažných podkladov.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Hauptort der Ausführung:

Predmetná líniová stavba je vedená katastrálnymi územiami Mýtna, Divín, Lovinobaňa, Uderiná, Podrečany, Tomášovce.

Je umiestnená v okrese Lučenec v Banskobystrickom kraji.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna - Tomášovce). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté vo Zväzku 2 Obchodné podmienky a Zväzku 3 Cenová časť súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 218-535259
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation
Der öffentliche Auftraggeber vergibt keine weiteren Aufträge auf der Grundlage der vorstehenden Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1/ Odôvodnenie zrušenia použitého postupu zadávania zákazky

Verejný obstarávateľ ruší podľa § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predmetné verejné obstarávanie z dôvodu, že v priebehu postupu verejného obstarávania došlo k zmene okolností, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo:

1.1/ Zmena rozsahu a obsahu poskytovaných služieb

Predmetom zákazky bola komplexná riadiaco - kontrolná činnosť na predmetnej stavbe v trvaní 1 144 dní, za predpokladu nástupu úspešného uchádzača k 1. januáru 2020. Stavebné práce boli začaté dňa 22. augusta 2019. Lehota výstavby diela je 730 dní, t.j. ukončenie diela je v zmysle zmluvy o dielo ku dňu 20. augusta 2021. K dnešnému dňu uplynulo takmer 55 % z Lehoty výstavby. Ak by verejný obstarávateľ predpokladal nástup úspešného uchádzača k termínu 15. február 2021 (po zohľadnení lehoty na úpravu súťažných podkladov, s tým súvisiaci posun lehoty na predkladanie ponúk a celkové vyhodnotenie ponúk), Lehota poskytovania služby by bola v trvaní 732 dní, čo je 64 % pôvodnej lehoty. Rozhodujúcou etapou na činnosť stavebného dozoru (SD) pre riadenie stavby je 2. etapa, t.j. služby SD poskytované počas realizácie diela, ktorá aktuálne prebieha. V tomto verejnom obstarávaní boli podané revízne postupy, ktoré trvali od 9. decembra 2019 do 16. septembra 2020, čím sa činnosť SD v 2. etape skrátila na 157 dní (pri nástupe úspešného uchádzača 15. februára 2021), čo výrazne mení obsah poskytovaných služieb. V kontexte uplynutia už väčšej časti Lehoty výstavby a v nadväznosti na značný stupeň rozostavanosti stavby, značná časť služieb vykonávaných SD už bola poskytnutá. Z toho vyplýva, že zásadná kontrolná činnosť SD už bola zrealizovaná. Aktuálny stupeň rozostavanosti diela spôsobuje, že výkon niektorých činností, dokonca aj výkon niektorých odborníkov je v súčasnosti už bezpredmetný.

1.2/ Riadenie stavby

Stavebný dozor menovaný Objednávateľom je zodpovedný za výkon funkcie stavebného dozoru pre účely zmluvy.

Výkonom činnosti SD je aktuálne poverený zamestnanec NDS na základe osobitného menovania.

Stavebný dozor je povinný postupovať v súlade so zmluvou a zmluvnými podmienkami FIDIC. Výmenou SD v súčasnosti, s poukazom na aktuálny stav rozostavanosti stavby, bola ohrozená nestrannosť a nezávislosť SD, nakoľko prípadný úspešný uchádzač nemôže zobrať do úvahy všetky odpovedajúce okolnosti, keďže vznikli v čase, keď na stavbe ešte nepôsobil. Z uvedeného vyplýva, že budúce rozhodnutia stavebného dozoru by boli ovplyvnené rozhodnutiami predchádzajúceho stavebného dozoru, čím by bola narušená jeho nezávislosť a nestrannosť a nadväzovali by zároveň na rozhodnutia, ktoré nemal možnosť ovplyvniť.

Vysoký stupeň rozostavanosti diela neumožňuje odovzdanie otvorenej pracovnej agendy, najmä v prípade priebežných nárokov, čo znemožňuje nezávislé a nestranné rozhodovanie novovymenovaného SD bez vplyvu pôvodného personálu SD. Výmena SD v tomto čase je do veľkej miery nehospodárna a značne neefektívna.

1.3/ Zmena zmluvných podmienok

Vzhľadom na aktuálny stupeň rozostavanosti diela a prognózu ďalšieho postupu výstavby pri zohľadnení všetkých objektívnych skutočností, ktoré počas realizácie nastali, je nevyhnutné prepracovať súťažné podklady tak, aby predmet zákazky spočívajúci v poskytovaní služieb SD a spôsob financovania danej zákazky reflektoval na tieto aktuálne skutočnosti.

Potenciálne predĺženie Lehoty výstavby diela nie je možné v súčasnosti zo strany verejného obstarávateľa exaktne kvantifikovať, čo znemožňuje korektnú úpravu súťažných podkladov v zmysle vyššie uvedeného.

Dodatky potrebné v prípade zmeny obsahu a rozsahu služieb by za určitých okolností, ktoré dnes nedokážeme s riadnou starostlivosťou predpokladať, mohli prevyšovať ponukovú cenu, čím by sa stal proces neefektívnym a nehospodárnym.

2/ Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/10/2020