Dienstleistungen - 490829-2020

16/10/2020    S202

Polska-Wrocław: Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

2020/S 202-490829

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-059
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kwapisz
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl
Tel.: +48 717710900
Faks: +48 717710904
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. reprezentowane przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-059
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kwapisz
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl
Tel.: +48 717710900
Faks: +48 717710904
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: spółka Gminy powołana do realizacji zadań z zakresu organizowania i zarządzania zadaniami inwestycyjnymi Gminy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

05200 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przebudowy mostu Osobowickiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: ZP/73/PN/2019
II.1.2)Główny kod CPV
71222000 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji szczegółowo opisanej w opisie przedmiotu zamówienia, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę wraz z poświadczeniem ostateczności dla zadania 05200 – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przebudowy mostu Osobowickiego we Wrocławiu.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji szczegółowo opisanej w opisie przedmiotu zamówienia, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę wraz z poświadczeniem ostateczności dla zadania 05200 – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przebudowy mostu Osobowickiego we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowy, w tym:

— prace przygotowawcze:

a) inwentaryzacja obiektu oraz niezbędne odkrywki, jeżeli zajdzie taka potrzeba dla prawidłowego doboru rozwiązań projektowych;

b) szczegółowa inwentaryzacja wszystkich sieci umieszczonych w konstrukcji i na konstrukcji mostu,

— projekt budowlany:

a) projekt zagospodarowania terenu;

b) projekt architektoniczno-budowlany,

— projekt wykonawczy:

a) branży mostowej konstrukcja;

b) branży mostowej architektura;

c) branży drogowej wraz z odwodnieniem;

d) branży torowej wraz z odwodnieniem;

e) branży sanitarnej – otulina sieci wodociągowej – zakres Mpwik;

f) branży elektrycznej oświetlenia ulicznego;

g) branży elektrycznej (trakcja, zwrotnice);

h) budowa MTK;

i) przebudowa kolizyjnego uzbrojenia (gaz., elekt., telet., ciepłociąg., wod.-kan.);

j) branża inżynierii ruchu organizacja ruchu docelowego;

k) branża inżynierii ruchu sygnalizacja świetlna (część elektryczna, instalacyjna, programy);

l) branża zieleń.

Inne opracowania:

a) koncepcja organizacji ruchu zastępczego wraz z komunikacją zbiorową;

b) badania geotechniczne podłoża gruntowego;

c) projekt zabezpieczenia poziomej osnowy geodezyjnej;

d) przedmiary robót;

e) kosztorysy inwestorskie;

f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

g) wizualizacja 5 slajdów;

h) wykonanie iluminacji obiektu.

2.1.4. Pełnienie nadzoru autorskiego.

4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w części III Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta specjalności mostowej (M) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta w branży drogowej (D) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta w branży architektonicznej (A) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu zakończenia robót realizowanych na podstawie dokumentacji wykonanej zgodnie z niniejszym zamówieniem i uzyskania dla nich pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu, jeżeli będą wymagane. Planowany termin zakończenia robót i sprawowania nadzoru to 31.12.2024.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 224-549815
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

05200 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przebudowy mostu Osobowickiego we Wrocławiu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje, że działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy unieważnił niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ cena oferty z najniższą ceną oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Cena oferty z najniższą ceną złożonej w niniejszym postępowaniu przez Firmę Inżynierską GF-Mosty Grzegorz Frej, ul. Dąbrowskiego 40, 41-940 Piekary Śląskie wynosi 1 484 364,00 PLN brutto, a kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 814 747,20 PLN brutto.

Zamawiający działając na podstawie art. 90 ust. 3 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy odrzuca ofertę złożoną przez PBW Inżynieria Sp. z o.o., ul. Sokolnicza 5/74-75, 53-676 Wrocław, z uwagi na nieudzielenie przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

Zamawiający w dniu 28 stycznia 2020 r. zwrócił się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Cena oferty ww. Wykonawcy wynosi 969 240, 00 PLN brutto. Średnia arytmetyczna cen wszystkich złożonych ofert wynosi: 1 698 958,00 PLN brutto.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 oraz poz. 1265);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

3) wynikającym z przepisów prawa i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, tj. do 3.2.2020 do godziny 12.00 Wykonawca nie przedłożył ww. wyjaśnień wraz z dowodami.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej, tj. odwołanie oraz skarga do sądu przewidziane w art. 179 do art. 198g ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/10/2020