Dienstleistungen - 490853-2020

16/10/2020    S202

Polen-Łagów: Schutz gefährdeter Arten

2020/S 202-490853

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Łagów
Nationale Identifikationsnummer: NZ.270.31.2020
Postanschrift: Wola Łagowska 118
Ort: Łagów
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 26-025
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Mateusz Janus, Sylwia Dziedzic-Miernik
E-Mail: lagow@radom.lasy.gov.pl
Telefon: +48 413074023
Fax: +48 413074760
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.lagow.radom.lasy.gov.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lagow
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: PGL Lasy Państwowe – Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: leśnictwo

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ochrona śródlądowego boru chrobotkowego (91T0) na terenie Obszaru Natura 2000 (PHL260040) – Lasy Cisowsko-Orłowińskie, w ramach projektu OPL na terenie Nadleśnictwa Łagów w latach 2021–2023

Referenznummer der Bekanntmachung: NZ.270.31.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90721700 Schutz gefährdeter Arten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochrony czynnej na nieruchomościach gruntowych będących własnością Skarbu Państwa zarządzanych przez PGL LP, Nadleśnictwo Łagów. Zabiegi ochrony czynnej polegać będą na zbieraniu gałęzi posuszu z powierzchni o specjalnym sposobie zagospodarowania (O-GATUNKO/PPOŻ-PORZ). Jednostką rozliczeniową jest hektar – ha. W sumie w ramach projektu zabiegiem objęte będzie 35,98 ha. Niniejsze postępowanie dotyczy obszaru 16,91 ha podzielonych na trzy lata: 2021, 2022 i 2023 rok. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na terenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 – Lasy Cisowsko Orłowińskie. Dla wskazanego obszaru Natura 2000 ustanowiono plan zadań ochronnych zatwierdzony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach zarządzeniem z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040. Szczegółowy opis prac został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 19 910.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Nadleśnictwo Łagów, Leśnictwo Bardo

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochrony czynnej na nieruchomościach gruntowych będących własnością Skarbu Państwa zarządzanych przez PGL LP, Nadleśnictwo Łagów. Zabiegi ochrony czynnej polegać będą na zbieraniu gałęzi posuszu z powierzchni o specjalnym sposobie zagospodarowania (O-GATUNKO/PPOŻ-PORZ). Jednostką rozliczeniową jest hektar – ha. W sumie w ramach projektu zabiegiem objęte będzie 35,98 ha. Niniejsze postępowanie dotyczy obszaru 16,91 ha podzielonych na trzy lata: 2021, 2022 i 2023 rok. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na terenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 – Lasy Cisowsko Orłowińskie. Dla wskazanego obszaru Natura 2000 ustanowiono plan zadań ochronnych zatwierdzony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach zarządzeniem z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040. Szczegółowy opis prac został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja zamówienia / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0200/16-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Niniejsze postępowanie jest jedną z części zamówienia związanego z realizacją projektu pn. „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 124-304051
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: NZ.270.31.2020
Los-Nr.: I
Bezeichnung des Auftrags:

Ochrona śródlądowego boru chrobotkowego (91T0) na terenie Obszaru Natura 2000 (PHL260040) – Lasy Cisowsko-Orłowińskie, w ramach projektu OPL na terenie Nadleśnictwa Łagów w latach 2021–2023

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/10/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych „ZUL” Barbara Zacharska
Postanschrift: Łagów
Ort: Gęsice 60
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 26-025
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 16 910.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 36 525.60 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/10/2020