Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 49132-2023

25/01/2023    S18

Polska-Wrocław: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

2023/S 018-049132

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Niniejsze ogłoszenie odnosi się do następującej publikacji: Wstępne ogłoszenie informacyjne

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
Krajowy numer identyfikacyjny: 8981853248
Adres pocztowy: ul. Czerwonego Krzyża 5/9
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-345
Państwo: Polska
E-mail: przetarg@rckik.wroclaw.pl
Tel.: +48 713715810
Faks: +48 713281713
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rckik.wroclaw.pl
Adres profilu nabywcy: www.rckik.wroclaw.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://rckikwroclaw.ezamawiajacy.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa w okresie 24 miesięcy systemu pobierania krwi żylnej wraz z probówkami dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu oraz Terenowych

II.1.2)Główny kod CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa w okresie 24 miesięcy systemu pobierania krwi żylnej wraz z probówkami dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu oraz Terenowych Oddziałów (TO) w Głogowie, Legnicy i Lubinie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2023