Lieferungen - 491561-2020

16/10/2020    S202

die Slowakei-Bratislava: Eisenbahn- und Straßenbahnlokomotiven und rollendes Material sowie zugehörige Teile

2020/S 202-491561

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 35914939
Postanschrift: Rožňavská 1
Ort: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 832 72
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Process Management, s.r.o.
E-Mail: zssk@p-m.sk
Telefon: +421 254653904
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.slovakrail.sk
Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/424383/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/424383
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nákup elektrických jednotiek

Referenznummer der Bekanntmachung: ZSSK_EJ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34600000 Eisenbahn- und Straßenbahnlokomotiven und rollendes Material sowie zugehörige Teile
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je nákup dvojsystémových elektrických (3 kV DC, 25 kV, 50Hz) jednotiek (ďalej len EJ) na rýchlosť 160 km/hod., s rozchodom 1 435 mm s minimálnou obsaditeľnosťou 300 miest na sedenie. Riadiaci systém EJ musí umožňovať viacnásobné riadenie minimálne dvoch EJ. EJ bude zabezpečovať regionálnu dopravu. EJ musia v rozsahu a v kvalite spĺňať podmienky stanovené technickými špecifikáciami interoperability (TSI) pre konvenčné vlaky, predpismi a normami platnými v Slovenskej republike (SR) a príslušnými vyhláškami Medzinárodnej železničnej únie (UIC).

Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie sprievodnej technickej dokumentácie, zaškolenie zamestnancov obstarávateľa z obsluhy, údržby a prevádzky predmetu zákazky a dodanie diagnostických zariadení.

Predmet zákazky bude pozostávať z dodania 9 ks dvojsystémových EJ s možnosťou uplatnenia opcie na dodanie ďalších 11 ks EJ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 169 520 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Košice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Viď Zväzok 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 169 520 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 32
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Obstarávateľ si vyhradzuje právo uplatniť si u úspešného uchádzača opciu na dodanie najviac 11 ks EJ so zachovanými zmluvnými podmienkami.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov poskytnutých zo štrukturálnych fondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII).

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Obstarávateľ požaduje predložiť dokumenty v celom rozsahu v zmysle ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko si nevie aplikovať ustanovenie § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

4. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní v tomto postupe zadávania zákazky. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Obstarávateľ neumožňuje vyplniť iba globálny údaj.

5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

6. Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke.

7. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ekonomické a finančné postavenie

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje ekonomické a finančné postavenie v zmysle § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov):

— podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Všeobecné informácie:

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 33 v tomto postupe zadávania zákazky vo väzbe na ustanovenie § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Obstarávateľ neumožňuje vyplniť iba globálny údaj.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v zmysle § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade, ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie ekonomického a finančného postavenia dokument určený obstarávateľom tak postupuje podľa § 33 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má vedený účet, o solventnosti a schopnosti plniť finančné záväzky - nie staršie ako tri mesiace odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. Vyjadrenie banky musí obsahovať informáciu o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky. V prípade, že uchádzač má vedené účty vo viacerých bankách, predloží informáciu od každej z nich. Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie v originálnom vyhotovení podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača o tom, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty alebo ekvivalentný doklad. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky a obstarávateľ ho neuzná.

Uchádzač predloží a preukáže vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet, že:

— Uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 36 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu, prípadne ak uchádzač bol v debete, predloží zdôvodnenie, čo bolo príčinou,

— Bežný účet uchádzača banke alebo pobočke zahraničnej banky nebol predmetom exekúcie a nebol predmetom blokácie za predchádzajúce obdobie 36 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu,

— V prípade splácania úveru, či uchádzač dodržuje splátkový kalendár.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov) alebo adekvátny ekvivalent dokladov vydaný krajinou sídla uchádzača, na základe ktorého môže vykonávať uvedené činnosti v krajine svojho sídla:

— podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona - zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,

— podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. zákona - rozhodnutie o schválení typu EJ, resp. certifikát na schválený typ, vydaný autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou Európskych spoločenstiev, ktorá má oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov s technickými špecifikáciami,

— podľa § 35 - certifikátu systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom alebo záujemcom vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, odkazuje na systém manažérstva kvality podľa technických noriem, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou. Obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 34 v tomto postupe zadávania zákazky vo väzbe na ustanovenie § 33 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Obstarávateľ neumožňuje vyplniť iba globálny údaj.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

— Uchádzač predloženým zoznamom dodávok musí preukázať, že v predchádzajúcich piatich rokoch dodal minimálne 7 ks dvojsystémových elektrických jednotiek, pre prevádzku na AC, aj DC napájacej sústave s rozchodom 1435 mm,

— Uchádzač predloží rozhodnutie o schválení typu EJ, resp. certifikát na schválený typ, vydaný autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou Európskych spoločenstiev, ktorá má oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov s technickými špecifikáciami,

— Uchádzač splnenie podmienky účasti preukáže predložením dokladov o systéme manažérstva kvality ISO 9001 v oblasti výroby koľajových vozidiel, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou. Obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskeho spoločenstva. Obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Vyžaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 500 000,00 EUR.

Spôsob zloženia zábezpeky ponuky je uvedený v súťažných podkladoch.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Predmet zákazky má byť financovaný z prostriedkov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 2020, a to realizáciou projektu z prostriedkov nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Európskej únie, zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov obstarávateľa. Obstarávateľ bude poskytovať zálohové platby v súlade s bodom 10. Platobné podmienky Kúpnej zmluvy v Zväzku 2 súťažných podkladov.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov obstarávateľ vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

Skupina dodávateľov na účely preukázania splnenia podmienok účasti postupuje v zmysle § 37 ods. 3 a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/12/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/06/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/12/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

V zmysle § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača aj vtedy, ak nastanú skutočnosti podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/10/2020