Dienstleistungen - 491672-2020

16/10/2020    S202

Polen-Poznań: Planung von Rohrleitungen

2020/S 202-491672

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: „Aquanet” S.A.
Postanschrift: ul. Dolna Wilda 126
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL418 Poznański
Postleitzahl: 61-492
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Lucyna Janowska, „Aquanet” S.A., ul. Dolna Wilda 126, Poznań, Dział Przetargów - pokój 221
E-Mail: lucyna.janowska@aquanet.pl
Telefon: +48 618359243
Fax: +48 618359321
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.aquanet.ezamawiajacy.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.aquanet.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: www.aquanet.ezamawiajacy.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie projektu dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami Kórnik – sieć wodociągowa na os. Brzozowym, Lipowym, Topolowym i Zielone Wzgórze w Mościenicy (zadanie nr 3-11-19-242-1)

Referenznummer der Bekanntmachung: Z/94/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71322200 Planung von Rohrleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Opracowanie projektu zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym (dokumentacji projektowej obejmującej projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlany i techniczny) dla budowy: „Sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji przy ulicach: Zimowej, Jesiennej, Wierzbowej, os. Topolowe, Klonowej, os. Brzozowe, os. Lipowe, os. Zielone Wzgórze (zadanie nr 3-11-19-242-1 – Kórnik – sieć wodociągowa na osiedlach Brzozowym, Lipowym, Topolowym i Zielone Wzgórze w Mościenicy)” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 259 000.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL418 Poznański
Hauptort der Ausführung:

Kórnik – os. Brzozowe, Lipowe, Topolowe i Zielone Wzgórze w Mościenicy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Opracowanie projektu zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym (dokumentacji projektowej obejmującej projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlany i techniczny) dla budowy: „Sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji przy ulicach: Zimowej, Jesiennej, Wierzbowej, os. Topolowe, Klonowej, os. Brzozowe, os. Lipowe, os. Zielone Wzgórze (zadanie nr 3-11-19-242-1 – Kórnik – sieć wodociągowa na osiedlach Brzozowym, Lipowym, Topolowym i Zielone Wzgórze w Mościenicy)” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące rozwiązań projektowych zawarte są w załączonych warunkach technicznych wydanych przez „Aquanet” S.A. stanowiących podstawę projektowania.

W ramach nadzoru autorskiego należy przewidzieć:

— karty nadzoru z pobytem na budowie – 6 kart nadzoru,

— karty nadzoru bez pobytu na budowie – 6 kart nadzoru.

Łącznie wszystkich – 12 kart nadzoru.

W przypadku konieczności zwiększenia ilości pobytów na budowie lub zwiększenia ilości kart nadzoru bez pobytu na budowie, do rozliczeń zostaną przyjęte ceny jednostkowe z umowy o sprawowanie nadzoru autorskiego na ww. zadania, przy czym ceny te będą obowiązywały dla nie więcej niż 50 % ilości kart nadzoru z pobytem na budowie i nie więcej niż 50 % ilości kart nadzoru bez pobytu na budowie przedstawionych powyżej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w części II niniejszej SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 259 000.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące licząc od dnia podpisania umowy.

2. Kryteria oceny ofert: cena – waga 100 %.

3. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 Pzp oraz którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu;

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych SIWZ):

a) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy jednolity europejski dokument zamówienia (Dz.U. UE seria L 2016 r. nr 3, s. 16);

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie

Spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f) oświadczenie Wykonawcy w sprawie braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5–6 Pzp oraz oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) – załącznik nr 5 do SIWZ.

3. Dokumenty dotyczące Wykonawców zagranicznych zostały szczegółowo opisane w pkt 7.4–7.7 SIWZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający:

a) w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem;

b) w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje określonymi osobami.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej:

— 1 projekt sieci wodociągowej o średnicy min. DN 150 mm i długości min. 500 m

lub

— 1 projekt sieci wodociągowej o średnicy min. DN 100 mm i długości min. 1 000 m.

2. Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami:

a) projektant branży sanitarnej (minimum 1 osoba)

Niniejsza osoba winna posiadać:

— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych, lub w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych;

b) projektant branży konstrukcyjno-budowlanej (minimum 1 osoba)

Niniejsza osoba winna posiadać:

— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

c) projektant branży drogowej (minimum 1 osoba)

Niniejsza osoba winna posiadać:

— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej lub w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych oraz manipulacyjnych.

Zamawiający dopuszcza, aby funkcje:

Projektanta branży sanitarnej, projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej, Projektanta branży drogowej były łączone, tj. wykonywane przez jedną osobę, jeżeli pozwalają na to uprawnienia.

Uwaga!

Zamawiający akceptuje zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65); w przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład zespołu, które nie znają języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego rozliczane będą w PLN.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był 1 z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument ustanawiający pełnomocnika (pełnomocnictwo) powinien być dołączony do oferty.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki umowy zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym część III SIWZ (projekty umów).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/11/2020
Ortszeit: 10:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/11/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Transmisja z otwarcia ofert on-line będzie dostępna pod adresem:

https://videokonfer.aquanet.pl/otwarcieofertZ942020

Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert poprzez transmisję on-line z otwarcia ofert. Transmisja jest dostępna dla wszystkich i nie wymaga logowania ani hasła. Można dołączyć do otwarcia ofert on-line poprzez kliknięcie w link wskazany powyżej.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW). Oświadczenie Wykonawca winien złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.

2. Informacje, które należy podać w JEDZ, zostały szczegółowo opisane w pkt 7.1.a SIWZ – IDW.

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym złożenie ofert oraz JEDZ, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy e-Zamawiający (https://aquanet.ezamawiajacy.pl).

Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany powyżej jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku awarii platformy e-Zamawiający (https://aquanet.ezamawiajacy.pl).

4. Szczegóły funkcjonowania platformy e-Zamawiający zostały opisane w instrukcji dla Wykonawcy, stanowiącej załącznik do SIWZ.

5. Oferta musi być sporządzona w formie elektronicznej pod rygorem nieważności. Wykonawca składa ofertę na platformie e-Zamawiający. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie oraz opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną.

6. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Szczegóły dotyczące złożenia oferty zostały opisane w SIWZ oraz instrukcji dla Wykonawcy, stanowiącej załącznik do SIWZ.

8. Termin związania ofertą wynosi 60 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

9. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne znajduje się w SIWZ I – IDW pkt 16.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/10/2020