Dienstleistungen - 491694-2020

16/10/2020    S202

Polen-Dąbrowa Górnicza: Dienstleistungen in der Abwasserbeseitigung

2020/S 202-491694

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Powstańców 13
Ort: Dąbrowa Górnicza
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 41-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Bujok
E-Mail: inwestycje.zamowienia@dabrowskie-wodociagi.pl
Telefon: +48 326395272
Fax: +48 322622210
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.dabrowskie-wodociagi.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.dabrowskie-wodociagi.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://dabrowskie-wodociagi.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie komunalnych ustabilizowanych osadów ściekowych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków eksploatowanych przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. – lata 2021–2023

Referenznummer der Bekanntmachung: K-2020-12
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90400000 Dienstleistungen in der Abwasserbeseitigung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, załadunek, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) wytwarzanych w oczyszczalniach ścieków eksploatowanych przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o., w planowanym okresie 1.1.2021–31.12.2023. Czynności będące przedmiotem Zamówienia obejmują:

a) odbiór i załadunek osadów;

b) transport osadów;

c) ważenie osadów;

d) odzysk lub unieszkodliwienie osadów.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, załadunek, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) wytwarzanych w oczyszczalniach ścieków eksploatowanych przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o., w planowanym okresie 1.1.2021–31.12.2023. Szacowana ilość ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych przewidziana do zagospodarowania wynosi:

a) Oczyszczalnia ścieków „Centrum” – do 10 000 Mg/rok;

b) Oczyszczalnia ścieków „Błędów” – do 100 Mg/rok.

Odbiór i załadunek osadów będzie odbywał się bezpośrednio w miejscach wytwarzania tj.:

a) Osady pochodzące z Oczyszczalni Ścieków „Centrum” zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Powstańców 13 odbierane będą na bieżąco przez 6 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do soboty w tym również w dni świąteczne. Przewiduje się 2–4 odbiory na dobę. Ilość dobowa odbieranego osadu może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego;

b) Osady pochodzące z OŚ „Błędów” zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sztorcowej odbierane będą o pisemnym zgłoszeniu przez Zamawiającego, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia.

Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane z zachowaniem wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797).

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów może odbywać się metodami przewidzianymi w załączniku nr 1 lub nr 2 ustawy o odpadach i przepisach wykonawczych do tej ustawy, o ile przepisy dopuszczają możliwość przetwarzania osadów ściekowych. Wykonawca musi posiadać stosowne zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 41–45 ustawy o odpadach.

Zamawiający wyklucza odzysk polegający na stosowaniu komunalnych osadów ściekowych w rozumieniu zapisów art. 96 Ustawy o odpadach oraz w rozumieniu zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. z 2015r. poz. 132).

Transport odpadów musi odbywać się zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w ustawie o odpadach i przepisach wykonawczych do tej ustawy, w tym rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1742).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zgodnie z art. 25a ust. 1 Pzp do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;

h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp;

i) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170);

j) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 250 000 PLN.

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda:

a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełnieni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:

a) osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, posiadają kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia i dopuszczenia niezbędne do wykonywania prac, a jednostki transportowo-sprzętowe spełniają niezbędne wymagania dla realizacji prac;

b) koszty pracy, w tym wynagrodzenia pracowników realizujących zamówienie, których wartość przyjęto do ustalenia ceny nie są niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 21).

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający żąda oświadczenia potwierdzającego powyższe.

Wykonawca spełnieni warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, jeżeli posiada:

a) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) potwierdzenie wpisu do rejestru BDO zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 797);

c) decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu osadu wydaną przez odpowiedni organ upoważniony;

d) opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym oraz polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

e) zezwolenie na transport na obszarze Województwa Śląskiego, odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wytwarzanych przez Zamawiającego –ustabilizowane komunalne osady ściekowe, kod 19 08 05.

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający żąda:

a) oświadczenia, że oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) aktualnego zezwolenia na transport na obszarze Województwa Śląskiego, odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wytwarzanych przez Zamawiającego –ustabilizowane komunalne osady ściekowe, kod 19 08 05;

c) opłaconej polisy odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym oraz polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

d) oświadczenia o planowanym sposobie odzysku, bądź unieszkodliwiania osadów, zgodne z posiadaną decyzją na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów (złożone oświadczenie musi być spójne z przedstawioną decyzja);

e) w przypadku wywozu odpadów do kompostowni oferent zobowiązany jest przedstawić umowę z kompostownią na przyjmowanie osadów z określoną ilością odpadów przeznaczonych do kompostowania, w której integralną częścią jest decyzja na odzysk metodą R3;

f) w przypadku wywozu odpadów w celu rekultywacji na składowiska, oferent zobowiązany jest przedstawić umowę podpisaną z eksploatatorem składowiska na zastosowanie przedmiotowych odpadów do rekultywacji w/w składowiska z określeniem ich ilości, w której integralną częścią jest decyzja składowiska na rekultywacje;

g) kopii decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu osadu wydaną przez odpowiedni organ upoważniony;

h) potwierdzenia o nadaniu indywidualnego numeru rejestrowego w rejestrze, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797).

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 50 000,00 PLN. Szczegółowe wymagania dotyczące wniesienia wadium określone zostały w pkt 10 SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Szczegółowe wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia określone zostały w pkt 17 SIWZ.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/11/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/11/2020
Ortszeit: 12:30
Ort:

Siedziba Zamawiającego – Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. przy ul. Powstańców 13 w Dąbrowie Górniczej, pokój nr 209, II piętro

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

2023r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu „Platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych” – dalej jako „Platforma przetargowa”.

Instrukcja korzystania z platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych dostępna jest pod adresem:

https://dabrowskie-wodociagi.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Platformy przetargowej pod adresem:

https://dabrowskie-wodociagi.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

W sposób określony w Instrukcji korzystania z Platformy przetargowej. Korzystanie z Platformy przetargowej przez wykonawcę jest bezpłatne.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami może również odbywać się za pomocą poczty elektronicznej.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem „Platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych” lub przy użyciu poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:

1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

11. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

12. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179–198g Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/10/2020