Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 49452-2023

25/01/2023    S18

Grönland-Nuuk: Beratung im Tief- und Hochbau

2023/S 018-049452

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nukissiorfiit
Nationale Identifikationsnummer: 18440202
Postanschrift: Issortarfimmut 3
Ort: Nuuk
NUTS-Code: GL Greenland
Postleitzahl: 3900
Land: Grönland
Kontaktstelle(n): Morten Koldby
E-Mail: mkc@nukissiorfiit.gl
Telefon: +299 533836
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://nukissiorfiit.gl
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: NunaGreen A/S
Nationale Identifikationsnummer: 77744312
Postanschrift: Imaneq 1A, 8. Postboks 579
Ort: Nuuk
NUTS-Code: GL Greenland
Postleitzahl: 3900
Land: Grönland
Kontaktstelle(n): Morten Koldby
E-Mail: mkc@nukissiorfiit.gl
Telefon: +299 533836
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://nunagreen.gl/
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3c5bf608-903d-4a9d-9a34-761e9d6f76cb/publicMaterial
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3c5bf608-903d-4a9d-9a34-761e9d6f76cb/homepage
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3c5bf608-903d-4a9d-9a34-761e9d6f76cb/homepage
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Buksefjorden Vandkraftværk

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71311000 Beratung im Tief- und Hochbau
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Ordregiver udbyder herved bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelsen af Buksefjorden Vandkraftværk (udbygning 2).

Ordregivers krav til ydelsen og kontraktvilkår fremgår af udbudsmaterialet, som er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt, jf. del I.3).

Udbuddet gennemføres i henhold til reglerne i Inatsisartutlov nr. 6 af 12. juni 2019 om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner (udbudsloven) og i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (forsyningsvirksomhedsdirektivet).

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvilket betyder, at enhver økonomisk aktør kan ansøge om at deltage, men at det kun er de prækvalificerede ansøgere, som kan afgive tilbud.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 20 000 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
71311000 Beratung im Tief- und Hochbau
71311100 Unterstützende Leistungen im Tief- und Hochbau
71321100 Dienstleistungen im Bereich Bauwirtschaft
71520000 Bauaufsicht
71521000 Baustellenüberwachung
71530000 Beratung im Bauwesen
71540000 Bauverwaltungsleistungen
79994000 Vertragsverwaltung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: GL Greenland
Hauptort der Ausführung:

Det eksisterende vandkraftanlæg og anlægsområdet ved Buksefjorden er beliggende i bunden af Utoqqarmiut Kangerluarsunnquat, Buksefjorden, på ca. 63° 55' N og ca. 50° 53' W.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Buksefjorden Vandkraftværk udnytter vandmængderne fra Kangerluassunnguup Tasersua (”KANG”) og forsyner Nuuk med energi til lys/kraft og opvarmning. Grundet populationstilvæksten i Nuuk og det medfølgende forøgede strømforbrug, har det eksisterende vandkraftværk nået sin kapacitet.

Det grønlandske parlament, Inatsisartut, har med inatsisartutlov nr. 22 af 1. december 2021 fastlagt rammebetingelserne for anlæg, finansiering og drift af vandkraftværker med tilhørende faciliteter til forsyning af Nuuk samt Qasigiannguit og Aasiaat. Nukissiorfiit har derfor fremlagt et udbygningsforslag af vandkraftværket, som vil resultere i en væsentlig forøgelse af energiproduktionen.

Den kommende udbygning 2 omfatter en inddragelse af søen Isortuarsuup Tasia (”ISTA”) med tilhørende oplande som reservoirsø for vandkraftværket, ved etablering af en ny overføringstunnel mellem ISTA og den nuværende reservoirsø, KANG. Samtidig etableres der en ny kraftstation 2 ved siden af den eksisterende kraftstation med to turbineaggregater med en samlet effekt på 55 MW. Ved udbygning 2 øges den nuværende årlige energiproduktion på ca. 255 GWh til ca. 660 GWh.

Kraftstation 2 etableres ved det eksisterende kraftværk, og skal forbindes til det eksisterende tunnelsystem. Der etableres en ny adgangstunnel til det nye Kraftstation 2 parallelt med den eksisterende adgangstunnel. Den nye adgangstunnel bruges under udbygning af Kraftstation 2, for at begrænse forstyrrelser i driften af Kraftstation 1 i anlægsfasen. Den nye adgangstunnel kan bagefter bruges som en ekstra flugtvej.

Med det nuværende vandkraftanlæg bruges der mere vand end der tilføres ved nedbør til oplandsarealerne. Det er derfor nødvendigt, at der tilføres mere vand ved etablering af en ny 16 km lang overføringstunnel mellem ISTA og KANG. Ved etablering af overføringstunnelen øges tilgængelige vandmængder i gennemsnit fra 352 mio. m3 til 1248 mio. m3.

Overføringstunnelen kan sprænges fra to fronter; fra udløbssiden ved KANG og fra indtagssiden ved ISTA.

Ved ISTA sprænges en adgangstunnel ind i et lukkekammer inde i fjeldet med en lukkeskakt ned til overførelsestunnelen, hvor et indtagslukke skal placeres. Med dette lukkekammer kan tunnelen tømmes om nødvendigt.

Ved KANG anlægges et lukkekammer i overførelsestunnelen ca. 300 m fra enden af tunnelen. Der etableres to reguleringsventiler. Ventilerne bruges til at regulere vandstrømmen i overføringstunnelen.

Til lukkekammeret anlægges en ca. 300 m lang adgangstunnel parallelt med overførelsestunnelen op til lukkekammeret. Ved lukkekammeret udføres overnatningsfaciliter til nødsituationer. Inden tunnelarbejderne kan startes, skal der anlægges en arbejdsvej fra den eksisterende vej ved KANG til anlægsområdet ved udløbet til KANG, og fra KANG udføres en kørespor til anlægsområdet ved indtaget ved ISTA.

Under udbygning 2 forberedes og dimensioneres overføringstunnelen, så der senere kan udføres en kraftstation i mellem ISTA og KANG (kaldet udbygning 3).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 31/03/2023
Ende: 31/12/2029
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Ordregiver kan udskyde løsningen af hele elle dele af opgaven, jf. ABR 18 § 52 med de fravigelse af betingelserne, som er angivet i aftalen.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 3
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Prækvalifikationen vil blive foretaget på grundlag af oplysningerne i ESPD del IV.C om ansøgers leveringer af tjenesteydelser (referencer).

Ved udvælgelsen vil ordregiver tillægge følgende positiv betydning:

- Antallet af relevante leveringer af tjenesteydelser (referencer).

- Hvornår ansøgerens udførte rådgivning blev udført, hvor nylige leveringer af tjenesteydelser (referencer) tillægges positiv betydning.

- At ansøgerens udførte bygherrerådgivning vedrørte bygge- og anlægsarbejder om vandkraftværker.

- At ansøgerens udførte rådgivning vedrørte bygge- og anlægsarbejder i Arktis (heriblandt Grønland, den norske øgruppe Svalbard, store dele af Island samt nordkysten af Rusland, Canada og den amerikanske delstat Alaska).

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Rådgiverkontrakten indeholder en ret for ordregiveren til at bestille ekstraarbejder hos rådgiveren for en maksimal samlet værdi af DKK 4.000.000,00 ekskl. moms. Denne ret medfører ikke nogen forpligtelser for ordregiveren til at bestille ekstraarbejder, og ordregiveren kan frit vælge at anvende andre rådgivere til ekstraarbejder.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ordregiveren har ikke opdelt den udbudte ydelse i delkontrakter, fordi en opdeling vil vanskeliggøre ordregiverens efterfølgende kontraktadministration og hindre koordinering, som er hensigtsmæssig for en tilfredsstillende opfyldelse, da rådgivningsydelsen skal udføres i forbindelse med et større bygge- og anlægsarbejde.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

I ESPD del III skal ansøger oplyse om udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil udelukke en ansøger fra udbuddet, hvis ansøgeren (inklusive andre deltagere eller enheder, som ansøgeren baserer sig på) er omfattet af en udelukkelsesgrund:

- Ansøger eller medlemmer af dens bestyrelse eller direktion inden for de seneste 4 år er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for de handlinger, som er nævnt i udbudslovens § 18.

- Ansøger har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter eller afgifter i Grønland eller i det land, hvor ansøger er etableret, jf. udbudslovens § 19, stk. 1, nr. 4.

- Konkurrencefordrejning som følge af ansøgers forudgående inddragelse i forberedelsen af udbudsproceduren, som ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger, jf. udbudslovens § 11, stk. 3.

- Ansøger inden for de seneste 3 år har givet urigtige oplysninger i forbindelse med et udbud, jf. udbudslovens § 19, stk. 1, nr. 3.

- Ansøger inden for de seneste 3 år har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljøretlige, socialretlige eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 19, stk. 1, nr. 2.

- Ansøger er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller denne befinder sig i en tilsvarende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøger er etableret, jf. udbudslovens § 19, stk. 1, nr. 1.

- Ansøger inden for de seneste 3 år har begået alvorlige forsømmelser under udøvelsen af sit erhverv, jf. udbudslovens § 19, stk. 1, nr. 2.

- Ansøger inden for de seneste 3 år har misligholdt en kontrakt med ordregiver eller den offentlige myndighed, som ordregiver er underlagt eller er en del af, og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse, jf. udbudslovens § 19, stk. 1, nr. 2.

- Ansøger inden for de seneste 3 år bevidst har afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med et udbud foretaget af ordregiver eller den offentlige myndighed, som ordregiver er underlagt eller er en del af, jf. udbudslovens § 19, stk. 1, nr. 3.

Ordregiver vil dog ikke udelukke en ansøger fra udbuddet, hvis ansøgeren kan forelægge dokumentation for, at de foranstaltninger, som ansøgeren har truffet, er tilstrækkelige til at vise ansøgerens pålidelighed på trods af en relevant udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § 11, stk. 3, eller § 19, stk. 1.

Ordregiver vil heller ikke udelukke en ansøger fra udbuddet på grund af ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter eller afgifter, hvis ansøgeren har stillet sikkerhed for den del af gælden, som overstiger 100.000 kr., eller indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning, og denne ordning er overholdt, jf. udbudslovens § 19, stk. 2, nr. 2 og 3.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

I ESPD del IV.B skal ansøger oplyse om følgende:

- Gennemsnitlig årsomsætning i de seneste to afsluttede regnskabsår.

- Soliditetsgrad i det seneste afsluttede regnskabsår.

- Likviditetsgrad i det seneste afsluttede regnskabsår.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

- Ansøger skal have en gennemsnitlig årsomsætning på minimum 10.000.000 kr. i de seneste to afsluttede regnskabsår.

- Ansøger skal have en soliditetsgrad (egenkapital / aktiver) på minimum 20 % i det seneste afsluttede regnskabsår.

- Ansøger skal have en likviditetsgrad (omsætningsaktiver / kortfristet gæld) på minimum 100 % i det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

I ESPD del IV.C skal ansøger oplyse om følgende:

- For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type.

I feltet ”Beskrivelse” skal angives de leveringer af tjenesteydelser, som ansøgeren har udført og/eller haft ansvaret for, og det skal angives, hvis leveringerne er udført ved brug af underleverandører. Der kan kun medtages leveringer af tjenesteydelser, som er udført.

I feltet ”Beløb” skal angives det vederlag, som ansøgeren har modtaget fra modtageren af tjenesteydelserne.

I feltet ”Startdato” skal angives, hvornår leveringerne af tjenesteydelser blev påbegyndt.

I feltet ”Slutdato” skal angives, hvornår leveringerne af tjenesteydelser blev afsluttet, hvilket senest kan være på tidspunktet for afgivelsen af ESPD (der kan ikke medtages leveringer af tjenesteydelser, som ikke er udført).

I feltet ”Modtagere” skal angives navnet på kunden/klienten samt kontaktoplysninger.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ansøger skal have udført minimum følgende leveringer af tjenesteydelser (referencer):

- 1 vedrørende bygherrerådgivning i totalentreprise inden for de seneste 3 år.

- 1 vedrørende rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder om etablering eller udbygning af et vandkraftværk inden for de seneste 10 år.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Hvis ansøger er en sammenslutning, konsortium eller tilsvarende, jf. ESPD del II.A, skal ansøgningen indeholde en fælles erklæring, som angiver følgende:

- Navnet på den deltager, som på vegne af alle deltagerne kan indgå bindende aftaler med ordregiver.

- At alle deltagere hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse.

- At hver deltager er juridisk forpligtet til at stille den økonomiske og finansielle formåen samt tekniske og faglige formåen til rådighed for de øvrige deltagere til kontraktens opfyldelse, som den pågældende deltager har oplyst om i ESPD.

- At hver deltager skal udføre de konkrete dele af kontrakten, som kræver de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer, som den pågældende deltager har oplyst om i ESPD.

Den fælles erklæring skal underskrives af alle deltagerne i sammenslutningen, konsortiet eller tilsvarende.

Ansøger kan med fordel anvende den skabelon, der er indgår i udbudsmaterialet.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18) finder anvendelse med de tilføjelser og fravigelser, der er angivet i rådgiverkontrakten.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/02/2023
Ortszeit: 16:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 15/02/2023
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch, Englisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Kontrakten udbydes af Nukissiorfiit. I overensstemmelse med Inatsisartutlov nr. 17 af 21. november 2022 om ændring af Inatsisartutlov om rammebetingelser for anlæg, finansiering og drift af vandkraftværker med tilhørende faciliteter til forsyning af Nuuk samt Qasigiannguit og Aasiaat (Udvidede rammer for finansiering) kan udbuddet og kontrakten overdrages helt eller delvist til et selvstyreejet aktieselskab. Derfor er både Nukissiorfiit og NunaGreen A/S angivet som ordregivende enhed, jf. del I.

Al kommunikation vedrørende udbuddet, herunder henvendelser, spørgsmål og svar samt aflevering af ansøgninger og tilbud, skal ske gennem ordregivers elektroniske udbudssystem, jf. del I.3).

For vejledning om brug af det elektroniske udbudssystem henvises til ETHICS kundeservice: https://mercell.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3.

Ordregiver afholder et informationsmøde om udbuddet den 1/2/2023 kl. 16:00 (Central European Time). Interesserede virksomheder kan tilmelde sig ved at kontakte ordregiver gennem ordregivers elektroniske udbudssystem, jf. del I.3). Informationsmødet afholdes online. Ordregiver vil sende en mødeindkaldelse med link og opkaldsoplysninger til de tilmeldte virksomheder.

Ansøger kan deltage i udbudsprocessen som en sammenslutning, konsortium eller tilsvarende, og ansøger kan basere sig på andre enheder med henblik på at opfylde egnethedskravene i del III.1.2) og del III.1.3).

Ansøgningsfristen, jf. del IV.2.2), er angivet i henhold til lokal tid i Danmark (Central European Time).

Ansøgning om prækvalifikation skal afgives på dansk eller engelsk, og tilbud skal afgives på dansk, jf. del IV.2.4).

Tilbud vil blive åbnet efter udløbet af tilbudsfristen (samme dag). Alle har adgang til at overvære åbningen af tilbud. Åbningen af tilbud afholdes online. Ordregiver vil offentliggøre et link og opkaldsoplysninger samt tidspunktet for åbningen i ordregivers elektroniske udbudssystem, jf. del I.3), senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen.

Ordregiver vil samtidigt underrette alle tilbudsgivere om tildeling af kontrakt. Underretning om tildeling af kontrakt er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt. Det er alene underretning om, at ordregiver har identificeret tilbudsgivers tilbud som det økonomisk mest fordelagtige.

Hvis ordregiver modtager en klage i forbindelse med udbuddet, så sættes udløbet af vedståelsesperioden, jf. del IV.2.6), midlertidigt i bero i den periode, hvor klagen har opsættende virkning. Tilbudsgiver bliver løst fra vedståelsen ved udløbet af vedståelsesperioden, ved ordregivers underretning om annullering af udbuddet eller ved tidspunktet for ordregivers offentliggørelse af en bekendtgørelse om indgåede kontrakter (men ikke ved ordregivers underretning om tildeling af kontrakt).

Den anførte slutdato i del II.2.7) er alene forventet og behæftet med usikkerhed.

Økonomiske aktørers omkostninger forbundet med deltagelse i udbuddet er ordregiver uvedkommende. Ordregiver yder ikke betaling for deltagelse i udbuddet.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævn for Udbud af Offentlige Indkøb
Postanschrift: Imaneq 29, 1. sal
Ort: Nuuk
Postleitzahl: 3900
Land: Grönland
E-Mail: aua@nanoq.gl
Internet-Adresse: https://aua.gl/udbud/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Klagefristen er 4 uger efter afgørelsen eller beslutningen, som der klages over.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Forbruger- og Konkurrencestyrelsen
Postanschrift: Imaneq 29, 1. sal
Ort: Nuuk
Postleitzahl: 3900
Land: Grönland
E-Mail: aua@nanoq.gl
Telefon: +299 328033
Internet-Adresse: https://aua.gl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023