Fournitures - 494554-2021

01/10/2021    S191

Danemark-Brabrand: Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport

2021/S 191-494554

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S
Numéro national d'identification: 40831959
Adresse postale: Karen Blixens Boulevard 7
Ville: Brabrand
Code NUTS: DK042 Østjylland
Code postal: 8220
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Vicki Hald Neergaard
Courriel: vhc@affaldvarme.dk
Téléphone: +45 41873336
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.affaldvarme.dk/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Favrskov Affald
Numéro national d'identification: 32939449
Adresse postale: Torvegade 7
Ville: Hammel
Code NUTS: DK042 Østjylland
Code postal: 8450
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Lars Bracht Andersen
Courriel: laba@favrskovforsyning.dk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.favrskovforsyning.dk/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Renosyd I/S
Numéro national d'identification: 13523584
Adresse postale: Norgesvej 13
Ville: Skanderborg
Code NUTS: DK042 Østjylland
Code postal: 8660
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Søren Nielsen
Courriel: sn@renosyd.dk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.renosyd.dk/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Reno Djurs I/S
Numéro national d'identification: 20217472
Adresse postale: Nymandsvej 11
Ville: Balle
Code NUTS: DK042 Østjylland
Code postal: 8444
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Hardy Mikkelsen
Courriel: hmi@renodjurs.dk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://renodjurs.dk/
I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3132b745-1231-474f-a76e-1774514755aa/publicMaterial
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3132b745-1231-474f-a76e-1774514755aa/homepage
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3132b745-1231-474f-a76e-1774514755aa/homepage
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Levering af 2-hjulede beholdere, 4-hjulede beholdere og miljøkasser inkl. udbringning og hjemtagning mv. af beholdere

II.1.2)Code CPV principal
34000000 Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Opgaven omfatter levering af 2-hjulede beholdere, 4-hjulede beholdere og miljøkasser, inkl. udbringning og hjemtagning mv. af beholdere til Favrskov Affald, AffaldVarme Aarhus, Renosyd og Reno Djurs.

Ordregiver er Favrskov Affald, AffaldVarme Aarhus, Renosyd og Reno Djurs. I tilfælde af kontraktindgåelse(r) indgås der separate kontrakter med hver enkelt af de fire selskaber, som kan forlænges, opsiges, prisreguleres mv. uafhængigt af hinanden.

Informations-/spørgemøde: Der afholdes informations-/spørgemøde i ”Blixens” (Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand) den 13.10.2021 kl. 09.00-12.00. Det vil være muligt at deltage virtuelt (via Microsoft Teams) på informations-/spørgemødet.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Levering af 4-hjulede beholdere til Favrskov Affald, AffaldVarme Aarhus, Renosyd og Reno Djurs

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39224340 Poubelles
44613700 Bennes à déchets
34928480 Conteneurs et poubelles de déchets
44611600 Réservoirs
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK042 Østjylland
II.2.4)Description des prestations:

Opgaven vedrører levering af 4-hjulede beholdere til Favrskov Affald, AffaldVarme Aarhus, Renosyd og Reno Djurs.

Opgaven vedrører levering af i alt ca. 7.500 stk. 4-hjulede beholdere i hovedleverancer samt levering af 4-hjulede beholdere og tilhørende udstyr som supplerende leverancer gennem den resterende del af kontraktperioden.

De nærmere produkter/ydelser og antal enheder, som de fire selskaber forventer at indkøbe iht. delkontrakt 1, fremgår af kravspecifikationen i udbudsmaterialets bilag 1 i smh. med tilbudslisten i udbudsmaterialets bilag 2.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Kvalitet, funktionalitet og brugervenlighed / Pondération: 30%
Critère de qualité - Nom: Arbejdsmiljø / Pondération: 25%
Prix - Pondération: 45%
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 84
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Der er 3 års option på opgaven, således at Ordregiver kan forlænge kontrakten/-erne, helt eller delvist og ad en eller flere omgange, i op til 36 måneder (3 år) på uændrede vilkår. Senest 3 måneder før kontrakt-udløb meddeler Ordregiver, om Ordregiver ønsker at gøre brug af en option/mulighed for forlængelse af kontrakten og i givet fald i hvor lang tid.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Det kan være forskelligt fra selskab til selskab, hvilke og hvor mange tillægs-/ og fradragsydelser og optioner Favrskov Affald, AffaldVarme Aarhus, Renosyd hhv. Reno Djurs ønsker i tilknytning til leveringen af en beholder hhv. en miljøkasse.

De nærmere beholder-/ hhv. miljøkasse-typer, tillægs-/ og fradragsydelser hhv. optioner og estimeret antal, som de fire selskaber forventer at indkøbe, fremgår af kravspecifikationen i udbudsmaterialets bilag 1 i smh. med tilbudslisten i udbudsmaterialets bilag 2.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Levering af 2-hjulede (360/370 l) beholdere med næsehjul til Favrskov Affald, AffaldVarme Aarhus, Renosyd og Reno Djurs

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39224340 Poubelles
44613700 Bennes à déchets
34928480 Conteneurs et poubelles de déchets
44611600 Réservoirs
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK042 Østjylland
II.2.4)Description des prestations:

Opgaven vedrører levering af 2-hjulede (360/370 l) beholdere med næsehjul til Favrskov Affald, AffaldVarme Aarhus, Renosyd og Reno Djurs.

Opgaven vedrører levering af i alt ca. 2.500 stk. 2-hjulede (360/370 l) beholdere med næsehjul i hovedleverancer samt levering af 2-hjulede (360/370 l) beholdere med næsehjul og tilhørende udstyr som supplerende leverancer gennem den resterende del af kontraktperioden.

De nærmere produkter/ydelser og antal enheder, som de fire selskaber forventer at indkøbe iht. delkontrakt 2, fremgår af kravspecifikationen i udbudsmaterialets bilag 1 i smh. med tilbudslisten i udbudsmaterialets bilag 2.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Kvalitet, funktionalitet og brugervenlighed / Pondération: 30%
Critère de qualité - Nom: Arbejdsmiljø / Pondération: 25%
Prix - Pondération: 45%
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 84
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Der er 3 års option på opgaven, således at Ordregiver kan forlænge kontrakten/-erne, helt eller delvist og ad en eller flere omgange, i op til 36 måneder (3 år) på uændrede vilkår. Senest 3 måneder før kontrakt-udløb meddeler Ordregiver, om Ordregiver ønsker at gøre brug af en option/mulighed for forlængelse af kontrakten og i givet fald i hvor lang tid.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Det kan være forskelligt fra selskab til selskab, hvilke og hvor mange tillægs-/ og fradragsydelser og optioner Favrskov Affald, AffaldVarme Aarhus, Renosyd hhv. Reno Djurs ønsker i tilknytning til leveringen af en beholder hhv. en miljøkasse.

De nærmere beholder-/ hhv. miljøkasse-typer, tillægs-/ og fradragsydelser hhv. optioner og estimeret antal, som de fire selskaber forventer at indkøbe, fremgår af kravspecifikationen i udbudsmaterialets bilag 1 i smh. med tilbudslisten i udbudsmaterialets bilag 2.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Levering af 2-hjulede beholdere til Favrskov Affald

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39224340 Poubelles
44613700 Bennes à déchets
34928480 Conteneurs et poubelles de déchets
44611600 Réservoirs
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK042 Østjylland
II.2.4)Description des prestations:

Opgaven vedrører levering af 2-hjulede beholdere til Favrskov Affald samt udbringning og hjemtagning mv. af beholdere.

Opgaven vedrører i hovedleverance levering af 35.000-52.500 stk. fabriksnye 2-hjulede beholdere samt udbringning og hjemtagning mv. af beholdere. I udbringnings- og hjemtagningsopgaven indgår bl.a. genbrug af eksisterende beholdere såvel som bortskaffelse af eksisterende beholdere).

Derudover vedrører opgaven levering af 2-hjulede beholdere og tilhørende udstyr som supplerende leverancer gennem den resterende del af kontraktperioden.

De nærmere produkter/ydelser og antal enheder, som Favrskov Affald forventer at indkøbe iht. delkontrakt 3, fremgår af kravspecifikationen i udbudsmaterialets bilag 1 i smh. med tilbudslisten i udbudsmaterialets bilag 2.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Kvalitet, funktionalitet og brugervenlighed / Pondération: 30%
Critère de qualité - Nom: Arbejdsmiljø / Pondération: 25%
Prix - Pondération: 45%
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 84
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Der er 3 års option på opgaven, således at Ordregiver kan forlænge kontrakten/-erne, helt eller delvist og ad en eller flere omgange, i op til 36 måneder (3 år) på uændrede vilkår. Senest 3 måneder før kontrakt-udløb meddeler Ordregiver, om Ordregiver ønsker at gøre brug af en option/mulighed for forlængelse af kontrakten og i givet fald i hvor lang tid.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Det kan være forskelligt fra selskab til selskab, hvilke og hvor mange tillægs-/ og fradragsydelser og optioner Favrskov Affald, AffaldVarme Aarhus, Renosyd hhv. Reno Djurs ønsker i tilknytning til leveringen af en beholder hhv. en miljøkasse.

De nærmere beholder-/ hhv. miljøkasse-typer, tillægs-/ og fradragsydelser hhv. optioner og estimeret antal, som de fire selskaber forventer at indkøbe, fremgår af kravspecifikationen i udbudsmaterialets bilag 1 i smh. med tilbudslisten i udbudsmaterialets bilag 2.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Levering af 2-hjulede beholdere til AffaldVarme Aarhus

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39224340 Poubelles
44613700 Bennes à déchets
34928480 Conteneurs et poubelles de déchets
44611600 Réservoirs
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK042 Østjylland
II.2.4)Description des prestations:

Opgaven vedrører levering af 2-hjulede beholdere til AffaldVarme Aarhus samt udbringning og hjemtagning mv. af beholdere.

Opgaven vedrører i hovedleverance levering af ca. 155.000 stk. fabriksnye 2-hjulede beholdere samt udbringning og hjemtagning mv. af beholdere. I udbringnings- og hjemtagningsopgaven indgår bl.a. genbrug af eksisterende beholdere såvel som bortskaffelse af eksisterende beholdere).

Derudover vedrører opgaven levering af 2-hjulede beholdere og tilhørende udstyr som supplerende leverancer gennem den resterende del af kontraktperioden.

De nærmere produkter/ydelser og antal enheder, som AffaldVarme Aarhus forventer at indkøbe iht. delkontrakt 4, fremgår af kravspecifikationen i udbudsmaterialets bilag 1 i smh. med tilbudslisten i udbudsmaterialets bilag 2.

Sideordnede tilbud: Tilbudsgiver/Leverandøren kan afgive to sideordnede tilbud for så vidt angår den udelte 140 l beholder. Der kan således efter tilbudsgivers/leverandørens eget ønske afgives fra 1 til 2 tilbud:

1. Et tilbud baseret på 140 l udelt beholder med standardlåg.

2. Et tilbud baseret på 140 l udelt beholder med sidehængte låg, hængslede på beholderkroppen og ikke på skillevæggen og åbner ”væk fra hinanden”.

Hvert tilbud, som tilbudsgiver/leverandøren afgiver, skal afgives iht. vilkårene i det samlede udbudsmateriale.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Kvalitet, funktionalitet og brugervenlighed / Pondération: 30%
Critère de qualité - Nom: Arbejdsmiljø / Pondération: 25%
Prix - Pondération: 45%
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 84
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Der er 3 års option på opgaven, således at Ordregiver kan forlænge kontrakten/-erne, helt eller delvist og ad en eller flere omgange, i op til 36 måneder (3 år) på uændrede vilkår. Senest 3 måneder før kontrakt-udløb meddeler Ordregiver, om Ordregiver ønsker at gøre brug af en option/mulighed for forlængelse af kontrakten og i givet fald i hvor lang tid.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Det kan være forskelligt fra selskab til selskab, hvilke og hvor mange tillægs-/ og fradragsydelser og optioner Favrskov Affald, AffaldVarme Aarhus, Renosyd hhv. Reno Djurs ønsker i tilknytning til leveringen af en beholder hhv. en miljøkasse.

De nærmere beholder-/ hhv. miljøkasse-typer, tillægs-/ og fradragsydelser hhv. optioner og estimeret antal, som de fire selskaber forventer at indkøbe, fremgår af kravspecifikationen i udbudsmaterialets bilag 1 i smh. med tilbudslisten i udbudsmaterialets bilag 2.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Levering af 2-hjulede beholdere til Renosyd

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39224340 Poubelles
44613700 Bennes à déchets
34928480 Conteneurs et poubelles de déchets
44611600 Réservoirs
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK042 Østjylland
II.2.4)Description des prestations:

Opgaven vedrører levering af 2-hjulede beholdere til Renosyd samt udbringning og hjemtagning mv. af beholdere.

Opgaven vedrører i hovedleverance levering af ca. 88.000 stk. fabriksnye 2-hjulede beholdere samt udbringning og hjemtagning mv. af beholdere. I udbringnings- og hjemtagningsopgaven indgår bl.a. genbrug af eksisterende beholdere såvel som bortskaffelse af eksisterende beholdere).

Derudover vedrører opgaven levering af 2-hjulede beholdere og tilhørende udstyr som supplerende leverancer gennem den resterende del af kontraktperioden.

De nærmere produkter/ydelser og antal enheder, som Renosyd forventer at indkøbe iht. delkontrakt 5, fremgår af kravspecifikationen i udbudsmaterialets bilag 1 i smh. med tilbudslisten i udbudsmaterialets bilag 2.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Kvalitet, funktionalitet og brugervenlighed / Pondération: 30%
Critère de qualité - Nom: Arbejdsmiljø / Pondération: 25%
Prix - Pondération: 45%
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 84
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Der er 3 års option på opgaven, således at Ordregiver kan forlænge kontrakten/-erne, helt eller delvist og ad en eller flere omgange, i op til 36 måneder (3 år) på uændrede vilkår. Senest 3 måneder før kontrakt-udløb meddeler Ordregiver, om Ordregiver ønsker at gøre brug af en option/mulighed for forlængelse af kontrakten og i givet fald i hvor lang tid.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Det kan være forskelligt fra selskab til selskab, hvilke og hvor mange tillægs-/ og fradragsydelser og optioner Favrskov Affald, AffaldVarme Aarhus, Renosyd hhv. Reno Djurs ønsker i tilknytning til leveringen af en beholder hhv. en miljøkasse.

De nærmere beholder-/ hhv. miljøkasse-typer, tillægs-/ og fradragsydelser hhv. optioner og estimeret antal, som de fire selskaber forventer at indkøbe, fremgår af kravspecifikationen i udbudsmaterialets bilag 1 i smh. med tilbudslisten i udbudsmaterialets bilag 2.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Levering af 2-hjulede beholdere til Reno Djurs

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39224340 Poubelles
44613700 Bennes à déchets
34928480 Conteneurs et poubelles de déchets
44611600 Réservoirs
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK042 Østjylland
II.2.4)Description des prestations:

Opgaven vedrører levering af 2-hjulede beholdere til Reno Djurs samt udbringning og hjemtagning mv. af beholdere.

Opgaven vedrører i hovedleverance levering af 91.000-117.000 stk. fabriksnye 2-hjulede beholdere samt udbringning og hjemtagning mv. af beholdere. I udbringnings- og hjemtagningsopgaven indgår bl.a. genbrug af eksisterende beholdere såvel som bortskaffelse af eksisterende beholdere).

Derudover vedrører opgaven levering af 2-hjulede beholdere og tilhørende udstyr som supplerende leverancer gennem den resterende del af kontraktperioden.

De nærmere produkter/ydelser og antal enheder, som Reno Djurs forventer at indkøbe iht. delkontrakt 6, fremgår af kravspecifikationen i udbudsmaterialets bilag 1 i smh. med tilbudslisten i udbudsmaterialets bilag 2.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Kvalitet, funktionalitet og brugervenlighed / Pondération: 30%
Critère de qualité - Nom: Arbejdsmiljø / Pondération: 25%
Prix - Pondération: 45%
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 84
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Der er 3 års option på opgaven, således at Ordregiver kan forlænge kontrakten/-erne, helt eller delvist og ad en eller flere omgange, i op til 36 måneder (3 år) på uændrede vilkår. Senest 3 måneder før kontrakt-udløb meddeler Ordregiver, om Ordregiver ønsker at gøre brug af en option/mulighed for forlængelse af kontrakten og i givet fald i hvor lang tid.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Det kan være forskelligt fra selskab til selskab, hvilke og hvor mange tillægs-/ og fradragsydelser og optioner Favrskov Affald, AffaldVarme Aarhus, Renosyd hhv. Reno Djurs ønsker i tilknytning til leveringen af en beholder hhv. en miljøkasse.

De nærmere beholder-/ hhv. miljøkasse-typer, tillægs-/ og fradragsydelser hhv. optioner og estimeret antal, som de fire selskaber forventer at indkøbe, fremgår af kravspecifikationen i udbudsmaterialets bilag 1 i smh. med tilbudslisten i udbudsmaterialets bilag 2.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Levering af miljøkasser til Favrskov Affald, AffaldVarme Aarhus, Renosyd og Reno Djurs

Lot nº: 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39224340 Poubelles
44613700 Bennes à déchets
34928480 Conteneurs et poubelles de déchets
44611600 Réservoirs
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK042 Østjylland
II.2.4)Description des prestations:

Opgaven vedrører levering af miljøkasser til Favrskov Affald, AffaldVarme Aarhus, Renosyd og Reno Djurs

Opgaven vedrører levering af i alt ca. 135.000 stk. miljøkasser i hovedleverancer samt levering af miljøkasser som supplerende leverancer gennem den resterende del af kontraktperioden.

De nærmere produkter/ydelser og antal enheder, som de fire selskaber forventer at indkøbe iht. delkontrakt 7, fremgår af kravspecifikationen i udbudsmaterialets bilag 1 i smh. med tilbudslisten i udbudsmaterialets bilag 2.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Kvalitet, funktionalitet og brugervenlighed / Pondération: 30%
Prix - Pondération: 70%
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 84
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Der er 3 års option på opgaven, således at Ordregiver kan forlænge kontrakten/-erne, helt eller delvist og ad en eller flere omgange, i op til 36 måneder (3 år) på uændrede vilkår. Senest 3 måneder før kontrakt-udløb meddeler Ordregiver, om Ordregiver ønsker at gøre brug af en option/mulighed for forlængelse af kontrakten og i givet fald i hvor lang tid.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Det kan være forskelligt fra selskab til selskab, hvilke og hvor mange tillægs-/ og fradragsydelser og optioner Favrskov Affald, AffaldVarme Aarhus, Renosyd hhv. Reno Djurs ønsker i tilknytning til leveringen af en beholder hhv. en miljøkasse.

De nærmere beholder-/ hhv. miljøkasse-typer, tillægs-/ og fradragsydelser hhv. optioner og estimeret antal, som de fire selskaber forventer at indkøbe, fremgår af kravspecifikationen i udbudsmaterialets bilag 1 i smh. med tilbudslisten i udbudsmaterialets bilag 2.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Tilbudsgiver/Leverandøren skal i ESPD angive omsætning (feltet ”Samlet årsomsætning”) og soliditetsgrad (feltet ”Finansielle nøgletal”) for hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår afhængigt af, hvornår tilbudsgivers/leverandørens virksomhed blev etableret/opstartet.

Tilbudsgiver/Leverandøren skal i ESPD (feltet ”Øvrige økonomiske og finansielle krav”) anføre, hvorvidt tilbudsgiver/leverandøren kan fremlægge en tilkendegivelse fra en bank, et andet anerkendt pengeinstitut eller et kautionsforsikringsselskab iht. det i Kontraktens afsnit 9 anførte krav om sikkerhedsstillelse.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Nedenstående gælder for delaftale 1, 3, 4, 5, 6 og 7:

Ordregiver accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere/leverandører, som

• Har en årlig omsætning på minimum 10 mio. kr. ekskl. moms.

• Har en soliditetsgrad på minimum 10%.

Nedenstående gælder for delaftale 2:

Ordregiver accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere/leverandører, som

• Har en årlig omsætning på minimum 3 mio. kr. ekskl. moms.

• Har en soliditetsgrad på minimum 10%.

Nedenstående gælder for alle delaftaler:

Ordregiver accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere/leverandører, som kan fremlægge en tilkendegivelse fra en bank, et andet anerkendt pengeinstitut eller et kautionsforsikringsselskab, i hvilken banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet tilkendegiver:

a) at der inden for rammerne af tilbudsgivers engagement med banken, pengeinstituttet eller kautions-forsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den i Kontraktens afsnit 9 krævede sikkerhedsstillelse, og/eller

b) at denne er indstillet på at stille den i Kontraktens afsnit 9 krævede sikkerhedsstillelse.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Nedenstående gælder kun for delaftale 1:

Tilbudsgiver/Leverandøren skal i ESPD (feltet ”For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type”) angive en referenceliste med mindst 1 og maksimalt 3 referencer for løsning af tilsvarende opgaver med levering af beholdere udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen.

Nedenstående gælder kun for delaftale 2:

Tilbudsgiver/Leverandøren skal i ESPD (feltet ”For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type”) angive en referenceliste med mindst 1 og maksimalt 3 referencer for løsning af tilsvarende opgaver med levering af beholdere udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen.

Nedenstående gælder kun for delaftale 3, 4, 5 og 6:

Tilbudsgiver/Leverandøren skal i ESPD (feltet ”For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type”) angive en referenceliste med mindst 1 og maksimalt 3 referencer for løsning af tilsvarende opgaver med levering og udbringning af beholdere udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen.

Nedenstående gælder kun for delaftale 7:

Tilbudsgiver/Leverandøren skal i ESPD (feltet ”For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type”) angive en referenceliste med mindst 1 og maksimalt 3 referencer for løsning af tilsvarende opgaver med levering af miljøkasser udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen.

Nedenstående gælder for alle delaftaler:

Referencelisten skal angive leverancens omfang, leveringsperioden, kundenavn samt kontaktperson hos kunden. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte tilbudsgivers/leverandørens referencer.

Kun referencer for færdiggjorte og afsluttede opgaver/kontrakter, eller dele af opgaver/kontrakter, der dokumenterbart er udført eller afsluttet, kan indgå i evalueringen.

Grundet den tekniske opbygning af og deraf følgende begrænsede rammer for beskrivelse af referencer i ESPD, kan tilbudsgiver/leverandøren supplere beskrivelsen af de i ESPD angivne referencer i selvstændigt bilag, som vil blive taget i betragtning. Ordregiver gør opmærksom på, at der skal være tydelig identifikation mellem referencen angivet i ESPD og den supplerende beskrivelse i selvstændigt bilag. Ordregiver gør endvidere opmærksom på, at for hver af de delaftaler, tilbudsgiver/leverandøren byder på, må den evt. supplerende beskrivelse max. må fylde 3 A4-sider i alt (dvs. for alle referencerne tilsammen). Tilbudsgiver/Leverandøren skal være opmærksom på, at ESPD har forrang for evt. supplerende materiale/bilag til ESPD.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Nedenstående gælder kun for delaftale 1:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver/leverandøren har 1 sammenlignelig reference, som dokumenterer, at tilbudsgiver/leverandøren har erfaring med at håndtere levering af minimum 2.000 beholdere lig den leverance (ift. beholderstørrelse), der skal leveres til Ordregiver.

Mindstekravet kan opfyldes ved én reference omhandlende levering af minimum 2.000 beholdere eller ved en kombination af referencer fra flere kunder, så længe referencerne samlet godtgør, at tilbudsgiver/leverandøren har erfaring med at levere minimum 2.000 beholdere.

Nedenstående gælder kun for delaftale 2:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver/leverandøren har 1 sammenlignelig reference, som dokumenterer, at tilbudsgiver/leverandøren har erfaring med at håndtere levering af minimum 1.000 beholdere lig den leverance (ift. beholderstørrelse), der skal leveres til Ordregiver.

Mindstekravet kan opfyldes ved én reference omhandlende levering af minimum 1.000 beholdere eller ved en kombination af referencer fra flere kunder, så længe referencerne samlet godtgør, at tilbudsgiver/leverandøren har erfaring med at levere minimum 1.000 beholdere.

Nedenstående gælder kun for delaftale 3, 4, 5 og 6:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver/leverandøren har 1 sammenlignelig reference, som dokumenterer, at tilbudsgiver/leverandøren har erfaring med at håndtere levering og udbringning af minimum 20.000 beholdere lig den leverance (ift. beholderstørrelse), der skal leveres til Ordregiver.

Mindstekravet kan opfyldes ved én reference omhandlende levering og udbringning af minimum 20.000 beholdere eller ved en kombination af referencer fra flere kunder, så længe referencerne samlet godtgør, at tilbudsgiver/leverandøren har erfaring med at levere og udbringe minimum 20.000 beholdere.

Nedenstående gælder kun for delaftale 7:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver/leverandøren har 1 sammenlignelig reference, som dokumenterer, at tilbudsgiver/leverandøren har erfaring med at håndtere levering af minimum 20.000 miljøkasser lig den leverance, der skal leveres til Ordregiver.

Mindstekravet kan opfyldes ved én reference omhandlende levering af minimum 20.000 miljøkasser eller ved en kombination af referencer fra flere kunder, så længe referencerne samlet godtgør, at tilbudsgiver/leverandøren har erfaring med at levere minimum 20.000 miljøkasser.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Kontrakterne indeholder krav om sikkerhedsstillelse, bodsbestemmelse, evt. indgåelse af databehandleraftale samt følgende klausuler: klausul om menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder samt klausul om arbejdsvilkår.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 11/11/2021
Heure locale: 12:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 11/11/2021
Heure locale: 12:00
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Tilbuddene vil blive åbnet efter tilbudsfristens udløb. Der vil ikke være adgang til at overvære tilbudsåbningen.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § § 135 og 136 gælder i dette udbud de ’frivillige’ udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

Ordregiver er således forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af følgende ’frivillige’ udelukkelsesgrunde (medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):

• Har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område

• Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling

• Ordregiver kan påvise, der i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet

• Ordregiver har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning

• Ordregiver kan påvise, der væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt

• Ordregiver kan påvise, der uretmæssigt har forsøgt at påvirke Ordregivers beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.

• Tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiver er etableret,.

Til dokumentation for at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og overholder mindstekravene til egnethed skal tilbudsgiver, når Ordregiver anmoder herom, fremlægge følgende:

- Serviceattest (inkl. Politiets logo) eller tilsvarende dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

- Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Ordregiver forlanger.

En tilkendegivelse (jf. udbudsmaterialets bilag 4) fra en bank, et andet anerkendt pengeinstitut eller et kautionsforsikringsselskab, i hvilken banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet tilkendegiver:

a) at der inden for rammerne af tilbudsgivers engagement med banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den i Kontraktens afsnit 9 krævede sikkerhedsstillelse, og/eller

b) at denne er indstillet på at stille den i Kontraktens afsnit 9 krævede sikkerhedsstillelse.

- Referencelisten fra ESPD betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Klagenævnet for Udbud
Adresse postale: Toldboden 2
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Pays: Danemark
Courriel: klfu@naevneneshus.dk
Téléphone: +45 72405600
Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35
Ville: Valby
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Courriel: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
Adresse internet: www.kfst.dk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
28/09/2021