Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 49499-2023

25/01/2023    S18

die Slowakei-Bratislava: Instrumententafeln

2023/S 018-049499

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Slovenské elektrárne, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 35829052
Postanschrift: Mlynské nivy 47
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 82109
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Zuzana Komošová
E-Mail: Zuzana.Komosova@seas.sk
Telefon: +421 910674528
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.seas.sk
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/456293
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://seas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/8778
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Výmena rozvádzačov el. budenia a ochrán dieselgenerátorov na 3 a 4. bloku SE-EBO

Referenznummer der Bekanntmachung: 2022/11593
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31682200 Instrumententafeln
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodanie a výmena rozvádzačov el. ochrán a budenia dieselgenerátorov na 3. a 4. bloku JE SE EBO.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 541 563.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79421200 Projektgestaltung, außer Projektgestaltung von Bauarbeiten
45111300 Abbauarbeiten
45255400 Fertigungsarbeiten
71632000 Technische Tests
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK021 Trnavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Slovenské elektrárne, a. s., závod Atómové elektrárne Bohunice, 919 31, Jaslovské Bohunice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je dodanie a výmena rozvádzačov el. ochrán a budenia 6 ks dieselgenerátorov na 3. a 4. bloku JE

SE EBO s cieľom vylúčiť riziko nefunkčnosti dieselgenerátorov a následnej straty bezpečnostného systému z dôvodu

zastaranosti a nedostupnosti náhradných dielov.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických špecifikácií tvorí prílohu týchto súťažných podkladov -

Technická špecifikácia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 541 563.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 80
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky

účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO.

2. Záujemca musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a preukázať ich splnenie

predložením nižšie uvedených dokladov (môžu byť nahradené aj jednotným európskym dokumentom):

- je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu, vo vzťahu aspoň k jednému

predmetu zákazky, na ktorý predkladá ponuku / žiadosť o účasť;

doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu:

(i) živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (napríklad podnikateľ - fyzická osoba, podnikateľ -príspevková organizácia),

(ii) výpis z obchodného registra (napríklad podnikateľ - právnická osoba, podnikateľ - fyzická osoba zapísaná v

obchodnom registri),

(iii) iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov

3. Záujemca zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZoVO môže preukázať splnenie podmienok

účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, pričom ak zápis uchádzača/záujemcu v zozname hospodárskych subjektov neobsahuje všetky doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 2 ZoVO platného v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania, predloží tieto doklady v žiadosti o účasť.

4. Záujemca, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZoVO, preukáže splnenie

podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZoVO.

5. Ak záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZoVO, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, môže ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

6. Ak právo štátu záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača/záujemcu.

7. Záujemca, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného

postavenia, za každého člena skupiny osobitne.

8. Obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, a teda záujemca (ak nie je zapísaný v ZHS, alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením JED) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia obstarávateľovi v ponuke všetky doklady podľa bodu 2 časti A2 súťažných podkladov.

9. Obstarávateľ nevyžaduje ani predloženie dokladu alebo dokladov, ktoré má k dispozícii z iného verejného

obstarávania a ktoré sú aktuálne a platné. Záujemca alebo uchádzač na účely identifikácie dokladu podľa prvej vety

uvedie v žiadosti o účasť alebo v ponuke identifikáciu verejného obstarávania v ktorom predložil doklad podľa prvej vety spolu s presnou identifikáciou časti ponuky alebo žiadosti o účasť v ktorej sa tento doklad nachádza.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Neaplikuje sa

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, a preukáže ich splnenie predložením uvedených dokladov (môžu byť nahradené aj jednotným európskym dokumentom):

1. V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) ZoVO: Zoznam dodávok tovaru/poskytnutých služieb rovnakého alebo

podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia

verejného obstarávania, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol

verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO.

2. V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov (expertov) v minimálnom počte 3 osoby, zodpovedných za riadenie realizácie služieb/stavebných prác.

3. V súlade s ustanovením § 35 ZoVO musí mať zavedené opatrenia na systém manažérstva kvality.

4. V súlade s § 35 ZoVO musí mať na zabezpečenie kvality plnenia zdokumentovaný a funkčný systém riadenia

bezpečnosti podľa štandardov ISO 45001.

5. V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. h) a § 36 ZoVO uvedie opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení.

Vzhľadom na nedostatočný rozsah znakov sú kompletné podmienky účasti uvedené v časti A2 súťažných podkladov.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Zo zoznamu dodávok tovaru/poskytnutých služieb musí vyplývať, že záujemca v relevantnom období dodal tovar/poskytol služby rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v kumulatívnej hodnote min. 200.000,- EUR bez DPH (slovom: dvestotisíc eur bez DPH). Za dodanie tovaru/poskytnutie služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje montáž elektro a SKR zariadení rozvádzačov.

2.Záujemca musí preukázať svoju odbornú spôsobilosť na poskytovanie požadovaného plnenia potvrdením, že má k dispozícii osoby určené na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov (nižšie špecifikovaných expertov) spĺňajúcich stanovené požiadavky, v príslušnom počte.

Expert č. 1: Revízny technik (v počte min. 1 osoba), ktorý musí predložiť:

a)originál/overenú kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti revízny technik podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. pre vyhradené technické zariadenia elektrické;

b)v prípade, ak záujemca nie je súčasným zamestnávateľom príslušného experta, predložením písomnej zmluvy uzavretej medzi záujemcom a expertom o využití odborných kapacít experta pri plnení zmluvy záujemcom, ak sa záujemca stane úspešným v tomto verejnom obstarávaní.

Expert č. 2: Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky (v počte min. 1 osoba), ktorý musí predložiť:

a)originál/overenú kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa § 23 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. pre vyhradené technické zariadenia elektrické;

b)v prípade, ak záujemca nie je súčasným zamestnávateľom príslušného experta, predložením písomnej zmluvy uzavretej medzi záujemcom a expertom o využití odborných kapacít experta pri plnení zmluvy záujemcom, ak sa záujemca stane úspešným v tomto verejnom obstarávaní.

Expert č. 3: SW špecialista (v počte min. 1 osôb), ktorý musí predložiť:

a)profesijný životopis s minimálnym obsahom:

* meno a priezvisko experta,

* dosiahnuté vzdelanie,

* súčasná pracovná pozícia,

*prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k plneniu predmetu obstarávania- minimálne 3 roky praxe v oblasti so zameraním na SW parametrizácie a nastavenia elektrických ochrán,

* vlastnoručný podpis experta.

b)v prípade, ak záujemca nie je súčasným zamestnávateľom príslušného experta, predložením písomnej zmluvy uzavretej medzi záujemcom a expertom o využití odborných kapacít experta pri plnení zmluvy záujemcom, ak sa záujemca stane úspešným v tomto verejnom obstarávaní.

3. Záujemca predloží platný certifikát systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa

potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality záujemcom podľa normy STN EN ISO 9001 vzťahujúci sa na oblasť predmetu zákazky.

4.Záujemca predloží platný certifikát systému riadenia bezpečnosti, ktorým záujemca potvrdzuje splnenie požiadaviek na systém riadenia bezpečnosti podľa štandardov ISO 45001 vzťahujúci sa na oblasť predmetu zákazky. Obstarávateľ uzná ako rovnocenný doklad na zabezpečenie systému riadenia bezpečnosti vyplnený dotazník Kontrolný list BOZP, ktorý je súčasťou týchto podmienok účasti, a na základe ktorého obstarávateľ posúdi funkčnosť riadenia BOZP.

5. Záujemca predloží platný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým záujemca potvrdzuje splnenie požiadaviek na systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001.

Vzhľadom na nedostatočný rozsah znakov sú kompletné podmienky účasti uvedené v časti A2 súťažných podkladov.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

1. Splnenie podmienok účasti možno preukázať jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z.

2. Doklady preukazujúce splnenie všetkých podmienok účasti musia byť predložené v slovenskom jazyku.

3. Ak sa záujemca zúčastní verejného obstarávania ako skupina fyzických osôb/právnických osôb, musí pri preukazovaní splnenia podmienok účasti uviesť všetkých svojich členov, a to predložením nasledovných dokladov:

(i) Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými

konať vo všetkých veciach súvisiacich s týmto verejným obstarávaním

(ii) Plná moc vystavená pre jedného z členov skupiny

4. Všetky doklady predkladané podľa bodov III.1.1 až III.1.3 musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa

predkladá žiadosť o účasť v tomto rokovacom konaní so zverejnením.

Vzhľadom na nedostatočný rozsah znakov sú kompletné podmienky účasti uvedené v časti A2 súťažných podkladov.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Obstarávateľ nevyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.

Vybraný zhotoviteľ predloží bankovú záruku počas plynutia záručnej doby v zmysle bodu 5.2 Vzoru zmluvy.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Skupina dodávateľov vytvorená na dodanie/poskytnutie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá obstarávateľom,

musí vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy spoločnú právnu formu, napr. Zmluvu o združení podľa §

829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Tento záväzok členovia skupiny

potvrdia v ponuke Čestným vyhlásením o vytvorení skupiny. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané všetkými členmi

skupiny.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu verhandelnden Angebote
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Použije sa elektronická aukcia.

Vzhľadom na nedostatočný rozsah znakov sú podrobné informácie a

podmienky elektronickej aukcie uvedené v Súťažných podkladoch.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 12 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Napriek zverejneniu súťažných podkladov v profile obstarávateľa odkazom na systém ERANET, obstarávateľ upozorňuje, že súčasťou opisu predmetu zákazky sú aj dôverné informácie. Z uvedeného dôvodu budú dokumenty obsahujúce dôverné informácie sprístupnené záujemcom až po podpise Zmluvy o zachovaní mlčanlivosti o dôvernej informácií v súlade s postupom uvedeným v bode 12 súťažných podkladov. Vzor Zmluvy o zachovaní mlčanlivosti o dôvernej informácií tvorí prílohu súťažných podkladov, a je sprístupnený aj v profile obstarávateľa, ďalšie informácie sú uvedené v kapitole 12. súťažných podkladov.

Obstarávateľ určil ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy skutočnosť, že úspešný uchádzač (a ani žiaden jeho

subdodávateľ podľa bodu 29.5 súťažných podkladov) nie je sankcionovanou osobou a uzavretie a/alebo plnenie zmluvy s ním by nevyvolalo porušenie príslušného Aplikovateľného sankčného programu (ako je tento pojem vysvetlený nižšie), ktorý sa na tohto uchádzača prípadne vzťahuje. Pod pojmom sankcionovaná osoba sa pre účely týchto súťažných podkladov rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

1. je zaradená na akýkoľvek zo zoznamov sankcionovaných osôb alebo iných sankčných zoznamov alebo programov ktoroukoľvek zo sankčných autorít uvedených v zozname relevantných sankčných autorít zverejnenom ku dňu vyhotovenia týchto súťažných podkladov na webstránke https://www.seas.sk/o-nas/udrzatelnost-ainovacie/

zainteresovane-strany/aplikovatelne-sankcne-programy-sankcionovane-staty-a-teritoria/ (znenie tohto zoznamu tvorí

prílohu súťažných podkladov) (všetky sankčné zoznamy a programy vydávané takýmito sankčnými autoritami, v ich

platnom znení a rozsahu, ďalej spolu len Aplikovateľné sankčné programy), alebo

2. je priamo alebo nepriamo vlastnená alebo ovládaná osobou uvedenou v 29.4.1 alebo v 29.4.3 súťažných podkladov, akýkoľvek z jej predstaviteľov alebo osôb konajúcich v jej mene je osobou uvedenou v 29.4.1 alebo v 29.4.3 súťažných podkladov, alebo má s osobou uvedenou v 29.4.1 alebo v 29.4.3 súťažných podkladov uzatvorenú dohodu o vykonávaní väčšiny hlasovacích práv, alebo

3. má sídlo, miesto podnikania či príjmov, alebo priebežné obchodné aktivity na území ktoréhokoľvek štátu alebo

teritória uvedeného v zozname relevantných sankcionovaných štátov alebo teritórií zverejnenom na webstránke

https://www.seas.sk/o-nas/udrzatelnosta-inovacie/zainteresovane-strany/aplikovatelne-sankcneprogramysankcionovane-staty-a-teritoria/ (znenie tohto zoznamu tvorí prílohu týchto súťažných podkladov) a to v rozsahu, resp. spôsobom, ktorý danú fyzickú alebo právnickú osobu zaraďuje pod pôsobenie príslušnej sankcie vzťahujúcej sa na daný štát alebo teritórium, alebo

4. pre účely plnenia zmluvy s obstarávateľom zazmluvní akéhokoľvek subdodávateľa, ktorý je sám sankcionovanou

osobou.

Vzhľadom na nedostatočný rozsah znakov sú podrobné informácie k osobitnej podmienke plnenia zmluvy ako aj k

uzatvoreniu zmluvy uvedené v bode 29. súťažných podkladov.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023