Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 49541-2023

25/01/2023    S18

Polska-Warszawa: Komputery osobiste

2023/S 018-049541

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kancelaria Sejmu
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 001103340
Adres pocztowy: ul. Wiejska 4/6/8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-902
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Strzelecka
E-mail: biuro-zam@sejm.gov.pl
Tel.: +48 226942369
Adresy internetowe:
Główny adres: http://sejm.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Kancelaria Sejmu
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Obsługa Sejmu i jego organów

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych, monitorów i drukarek

Numer referencyjny: BIT.ZP.3021.36.2022.MS
II.1.2)Główny kod CPV
30213000 Komputery osobiste
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych, monitorów i drukarek

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 870 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Komputery stacjonarne typu All i One

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa-POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup 100 sztuk komputerów stacjonarnych typu All in One

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie okresu gwarancji (G) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wydajność (P) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

termin realizacji zamówienia - 4 tygpodnie licząc od dnia podpisania umowy

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Komputery przenośne

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa-POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup 150 sztuk komputerów przenośnych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie okresu gwarancji (G) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wydajność (P) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas pracy na baterii (B) / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Waga komputera (W) / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia - 4 tygodnie licząc od dnia podpisania umowy

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Komputery stacjonarne typu mini PC

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa-POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup 30 sztuk komputerów stacjonarnych typu mini PC

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie okresu gwarancji (G) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wydajność (P) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Dostępność portów / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia - 4 tygodnie od dnia podpisania umowy

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup monitorów komputerowych 24"

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa-POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup 60 sztuk monitorów komputerowych 24"

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie okresu gwarancji (G) / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia- 4 tygodnie od dnia podpisania umowy

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Monitory komputerowe 27"

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa-POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup 10 sztuk monitorów komputerowych 27"

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie okresu gwarancji (G) / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia - 4 tygodnie od dnia podpisania umowy

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Drukarki laserowe monochromatyczne A4

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232110 Drukarki laserowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa-POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup 30 sztuk drukarek laserowych monochromatycznych A4

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie okresu gwarancji (G) / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia - 4 tygodnie od dnia podpisania umowy

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Druakrki laserowe kolorowe A4

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232110 Drukarki laserowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa-POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup 10 sztuk drukarek laserowych kolorowych A4

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie okresu gwarancji (G) / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia - 4 tygodnie od dnia podpisania umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 182-514402
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych, monitorów i drukarek

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/12/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Computex Sp. z o.o., Sp. k.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5361910708
Adres pocztowy: ul. Mroźna 27
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-654
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 630 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 628 407.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych, monitorów i drukarek

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/12/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Computex Sp. z o.o., Sp. k.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5361910708
Adres pocztowy: ul. Mroźna 27
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-654
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 920 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 743 350.50 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

Zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych, monitorów i drukarek

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/12/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Computex Sp. z o.o., Sp. k.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5361910708
Adres pocztowy: ul. Mroźna 27
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-654
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 140 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 108 633.60 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4
Nazwa:

Zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych, monitorów i drukarek

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/12/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: GRUPA E Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6462926077
Adres pocztowy: ul. Piwna 32
Miejscowość: Tychy
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 43-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 50 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 48 265.20 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 5
Nazwa:

Zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych, monitorów i drukarek

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/12/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Computex Sp. z o.o., Sp. k.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5361910708
Adres pocztowy: ul. Mroźna 27
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-654
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 10 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 11 463.60 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 6
Nazwa:

Zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych, monitorów i drukarek

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/12/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5260204908
Adres pocztowy: ul. Krakowiaków 44
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-255
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 80 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 85 792.50 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 7
Nazwa:

Zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych, monitorów i drukarek

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/12/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5260204908
Adres pocztowy: ul. Krakowiaków 44
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-255
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 40 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 39 927.70 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

2. Do oferty należy załączyć następujące oświadczenia lub dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 1) oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj. JEDZ, 2) wadium w formie gwarancji/poręczenia w postaci elektronicznej (oryginał) - jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna, 3) pełnomocnictwa lub dokumenty, z których wynika, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania (odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, innego właściwego rejestru lub inne dokumenty); wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów jeżeli zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów, 4) oświadczenie o niepodleganiu wykluczania z postępowania na podst. w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 z późn. zm.); 5) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt VIII Rozdziału I SWZ; 6) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców w postępowaniu, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym; pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp), b) oświadczenie, z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp). 3. oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty. W przypadku gdy wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze. 4. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „formularzem JEDZ”. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Formularz JEDZ w formie elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej http://espd.uzp.gov.pl. Instrukcja wypełnienia formularza JEDZ dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0022/54904/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2022.04.29.pdf. 5. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności informacje potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp. 6. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt XI. 2.1) – formularz JEDZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Określa Dział IX "Środki ochrony prawnej" ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j.)

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2023