Le site web TED est adapté aux formulaires électroniques depuis aujourd’hui, 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour

Marché de travaux - 495614-2019

22/10/2019    S204

Slovaquie-Trenčín: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2019/S 204-495614

Avis de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Mesto Trenčín
Numéro national d'identification: 00312037
Adresse postale: Mierové námestie 2
Ville: Trenčín
Code NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Code postal: 911 64
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Ján Korienek tel: +421 904 631 953, e- mail: jan.korienek@trencin.sk - za opis predmetu zákazky - JUDr. Marta Sokolíková, tel.: +421 911 041 826, e-mail: marta.sokolikova@trencin.sk – za verejné obstarávanie
Courriel: marta.sokolikova@trencin.sk
Téléphone: +421 326504220
Fax: +421 326504265
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.trencin.sk
Adresse du profil d’acheteur: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/4695
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5284/summary
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://www.josephine.proebiz.com
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Autre activité: Plnenie úloh obce ako orgánu samosprávy vrátane preneseného výkonu štátnej správy

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste Trenčín

Numéro de référence: MSÚTN-UP-VO/2019/41799/126190
II.1.2)Code CPV principal
45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa stavebných prác bežne dostupných na trhu, v rámci ktorej sa budú uskutočňovať realizácie a rekonštrukcie súvislých povrchov miestnych komunikácií v Meste Trenčín, pričom budú obnovované povrchy komunikácií, prípadne chodníkov na dobu trvania max. 4 roky. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

DNS je rozdelený na 2 kategórie stavebných prác:

1. kategória: zákazky do 70 000,00 EUR bez DPH, ktoré sa týkajú opravy/rekonštrukcie/novostavby dláždených chodníkov a spevnených plôch. Súčasťou zákazky môže byť kladenie dlažby, cestných, chodníkových a záhonových obrubníkov(okrem bezbariérových kasselských), podkladných vrstiev, drobné betonárske a asfaltové práce, okrem súvislého asfaltovania veľkých plôch (špárovanie, zálievky a pod.) vrátane osadenia mestského mobiliáru, osvetlenia (lampy), búracích prác a vyvolaných investícii.

2. kategória: ostatné zákazky, iné ako v kategórii 1., ktoré sa týkajú opravy/rekonštrukcie/novostavby miestnych a účelových komunikácií alebo spevnených plôch vrátane vyvolaných investícií.

Verejný obstarávateľ chce operatívnym zadávaním zákaziek a tým, že stavebné práce rozdelil do dvoch kategórií umožniť účasť aj menším dodávateľom a preto odporúča aj menším dodávateľom, ktorí spĺňajú podmienky účasti v zmysle časti B. týchto podkladov, aby zaslali žiadosť o zaradenie do DNS, aby sa tak mali možnosť uchádzať o vyhlásené zákazky. Len tým dodávateľom, ktorí boli zaregistrovaní v DNS je možné potom zasielať výzvu na predloženie ponuky a teda majú právo na predloženie ponuky, a preto verejný obstarávateľ odporúča dodávateľom, aby doručili žiadosť o zaradenie do DNS do uplynutia lehoty na predkladanie žiadostí uvedenej v týchto súťažných podkladoch. V momente po vyhlásení jednotlivej konkrétnej zákazky sa nezaradení dodávatelia nevedia už uchádzať o vyhlásenú zákazku, avšak po ich zaradení im verejný obstarávateľ bude môcť zaslať výzvu na predloženie ponuky do ďalšej vyhlásenej zákazky. To znamená, že do DNS je možné zasielať žiadosť o zaradenie v priebehu celého jeho trvania, avšak výzvu ku konkrétnej jednotlivej zákazke môže takémuto dodávateľovi verejný obstarávateľ zaslať až po jeho zaradení, a nie je možné dodatočne niekoho zaradiť do už vyhlásenej zákazky.

Pozn.: Stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady na každú zákazku zadanú cez DNS.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 4 750 000.00 EUR
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45233161 Travaux de construction de chemins piétonniers
45233160 Chemins et autres aires empierrées
45233120 Travaux de construction de routes
45233200 Travaux de revêtement divers
45233141 Travaux d'entretien routier
45233223 Travaux de resurfaçage de chaussées
45233228 Travaux de construction de revêtements de surface
45233229 Entretien des accotements
45233142 Travaux de réparation de routes
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Lieu principal d'exécution:

Katastrálne územia tvoriace územie mesta Trenčín, Slovenská republika (k. ú. Trenčín, Opatová, Kubrica, Istebník, Kubrá, Orechové, Hanzlíková, Zlatovce, Záblatie, Trenčianske Biskupice).

II.2.4)Description des prestations:

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa stavebných prác bežne dostupných na trhu, v rámci ktorej sa budú uskutočňovať realizácie a rekonštrukcie súvislých povrchov miestnych komunikácií v Meste Trenčín, pričom budú obnovované povrchy komunikácií, prípadne chodníkov na dobu trvania max. 4 roky. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

DNS je rozdelený na 2 kategórie stavebných prác:

1. kategória: zákazky do 70 000,00 EUR bez DPH, ktoré sa týkajú opravy/rekonštrukcie/novostavby dláždených chodníkov a spevnených plôch. Súčasťou zákazky môže byť kladenie dlažby, cestných, chodníkových a záhonových obrubníkov(okrem bezbariérových kasselských), podkladných vrstiev, drobné betonárske a asfaltové práce, okrem súvislého asfaltovania veľkých plôch (špárovanie, zálievky a pod.) vrátane osadenia mestského mobiliáru, osvetlenia (lampy), búracích prác a vyvolaných investícii.

2. kategória: ostatné zákazky, iné ako v kategórii 1., ktoré sa týkajú opravy/rekonštrukcie/novostavby miestnych a účelových komunikácií alebo spevnených plôch vrátane vyvolaných investícií.

Verejný obstarávateľ chce operatívnym zadávaním zákaziek a tým, že stavebné práce rozdelil do dvoch kategórií umožniť účasť aj menším dodávateľom a preto odporúča aj menším dodávateľom, ktorí spĺňajú podmienky účasti v zmysle časti B. týchto podkladov, aby zaslali žiadosť o zaradenie do DNS, aby sa tak mali možnosť uchádzať o vyhlásené zákazky. Len tým dodávateľom, ktorí boli zaregistrovaní v DNS je možné potom zasielať výzvu na predloženie ponuky a teda majú právo na predloženie ponuky, a preto verejný obstarávateľ odporúča dodávateľom, aby doručili žiadosť o zaradenie do DNS do uplynutia lehoty na predkladanie žiadostí uvedenej v týchto súťažných podkladoch. V momente po vyhlásení jednotlivej konkrétnej zákazky sa nezaradení dodávatelia nevedia už uchádzať o vyhlásenú zákazku, avšak po ich zaradení im verejný obstarávateľ bude môcť zaslať výzvu na predloženie ponuky do ďalšej vyhlásenej zákazky. To znamená, že do DNS je možné zasielať žiadosť o zaradenie v priebehu celého jeho trvania, avšak výzvu ku konkrétnej jednotlivej zákazke môže takémuto dodávateľovi verejný obstarávateľ zaslať až po jeho zaradení, a nie je možné dodatočne niekoho zaradiť do už vyhlásenej zákazky.

Pozn.: Stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady na každú zákazku zadanú cez DNS.

Konkrétne miesto každého plnenia (uskutočnenia prác bude upresnené v jednotlivej konkrétnej zákazke)

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 4 750 000.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Popis obnovy: Pod obnoveným obstarávaním má verejný obstarávateľ na mysli vyhlasovanie konkrétnych výziev na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

PLATÍ PRE OBIDVE KATEGÓRIE:

Záujemca/uchádzač môže predložiť žiadosť o účasť iba do jednej kategórie, ale aj do oboch kategórii, pokiaľ spĺňa podmienky účasti určené verejným obstarávateľom v znení týchto súťažných podkladov.

Uchádzač môže predložiť na každú kategóriu iba jednu žiadosť. Uchádzač nemôže byť v tej istej kategórii zároveň aj členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá žiadosť o účasť(zaradenie). Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

Žiadosť o účasť vyhotovená elektronicky bude obsahovať:

2.2.1 žiadosť o zaradenie, v ktorej budú uvedené identifikačné údaje záujemcu (v rozsahu, obchodné meno, sídlo, príp. miesto podnikania, IČO, DIČ, zastúpenie, označenie registra, mail, tel. kontakt), meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónny kontakt a e-mailová adresa, prostredníctvom ktorej bude môcť verejný obstarávateľ komunikovať (zhodná s emailovou adresou uvedenou pri registrácii do systému JOSEPHINE) a označenie súťaže (vzor žiadosti nájdete tvorí samostatnú prílohu č. 1 k týmto súťažným podkladom),

2.2.2 splnomocnenie konať za záujemcu alebo skupinu záujemcov, ak žiadosť o zaradenie podpisuje iná osoba ako štatutárny zástupca,

2.2.3 samostatný list vyhlásenie v prípade, ak sa tejto zákazky zúčastní skupina dodávateľov, resp. ak skupina dodávateľov predloží žiadosť o účasť uvedie to vo svojej žiadosti na samostatnom liste, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami všetkých členov skupiny. V tomto liste zároveň určia (splnomocnia) spomedzi seba jedného člena skupiny, s ktorým bude verejný obstarávateľ komunikovať a ktorý bude zastupovať všetkých členov skupiny v celom procese tohto verejného obstarávania, a počas trvania zriadenia DNS. Tento splnomocnený člen skupiny sa zaregistruje v systéme Josephine a predloží žiadosť o účasť za všetkých členov skupiny. Verejný obstarávateľ bude komunikovať prostredníctvom systému Josephine len s určeným členom a nie so všetkými členmi skupiny. Odporúčaný vzor tohto vyhlásenia a plnej moci je uvedený v prílohe k tejto časti podkladov.

2.2.4 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, ktorými záujemca alebo skupina záujemcov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa časti B. Podmienky účasti uchádzačov týchto súťažných podkladov.(predkladá iba tie doklady, kt. sa vyžadujú pre kategóriu do ktorej chce zaradiť)

2.2.5 vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v žiadosti o zaradenie podpísané uchádzačom (v prípade skupiny predložiť za všetkých členov skupiny t.z. za každého samostatne alebo v prípade účasti skupiny je možné predložiť aj jedno vyhlásenie, ale podpísané všetkými členmi skupiny, pokiaľ nedisponuje niektorý člen skupiny dodávateľov plnou mocou na podpísanie žiadosti - v tomto prípade je potrebné túto plnú moc predložiť v žiadosti a to vo forme scanu originálu alebo overenej fotokópie);

Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený, úplný a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom k jednotlivým výzvam na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS od uverejnenia oznámenia až do ukončenia používania dynamického nákupného systému. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty vo formáte pdf. v systéme JOSEPHINE, ako aj súťažné podklady, resp. ich súčasti, ktoré majú zvyčajne uchádzači záujem editovať pri príprave ponuky (napr. JED, výkazy výmer, súťažné podklady, zmluvy) sa budú nachádzať v systéme JOSEPHINE v editovateľnej podobe. Link, kde budú zverejnené všetky dokumenty k DNS ako aj k jednotlivým výzvam na predkladanie ponúk počas celého trvania DNS:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5284/summary

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

OSOBNÉ POSTAVENIE

PLATÍ PRE OBIDVE KATEGÓRIE doklady požadované na preukázanie osob. postavenia uvedené v tomto bode (bod 1 - § 32 aj bod 2 - § 33) je postačujúce v žiadosti predložiť jedenkrát a to bez ohľadu na to, či uchádzač predkladá žiadosť na jednu kategóriu, alebo na obidve kategórie predmetu zákazky.

V súlade s § 32 ods. 1 ZVO, verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osob. postavenia:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutár. orgánu, ani člen dozorného

Orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin

Poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri

Verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na

Starobné dôchodkové sporenie v SR alebo v štáte sídla, miesta

Podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá daňové nedoplatky v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania

Alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani

Nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený

Konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného

Začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného

Prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré

Mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ

Preukázať,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného

Začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 odseku 2 ZVO, ak verej. obstar. alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.47a) Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

UPOZORNENIE: verej. obstar. nemá v súčasnosti prístup k výpisu z registra trestov

V prípade, že ide o doklad na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e), ktorý si v súlade so z. č. 177/2018 (zákon proti byrokracii) má zabezpečiť verejný obstarávateľ, tak si tento doklad zabezpečí verej. obstar. sám a uchádzač predmetný doklad už nemusí predkladať.

UPOZORNENIE: Verejný obstarávateľ si uplatňuje aj podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

PLATÍ PRE OBIDVE KATEGÓRIE

Uchádzač v žiadosti o zaradenie do DNS predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné alebo ekonomické postavenie:

2. 1 Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu, v ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ požaduje takéto vyjadrenie od každej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet. V prípade, ak sa banka vyjadrí, že uchádzač je v nepovolenom debete, alebo že jeho účet je predmetom exekúcie alebo že uchádzač nedodržuje splátkový kalendár, je potrebné aby uchádzač doložil aj podrobné zdôvodnenie tohto stavu. V prípade, ak z predložených dokladov alebo z predloženého zdôvodnenia uchádzača bude zrejmé, že uchádzač nie je schopný plniť svoje finančné záväzky, bude z tejto zákazky uchádzač vylúčený.

Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie (podpísané osobou/osobami oprávnenou zastupovať uchádzača), v ktorom presne uvedie, v ktorých bankách má vedený účet (vymenuje všetky banky) a že nemá vedený účet v inej banke (ani v Slovenskej republike a ani v zahraničí). Odporúčaný vzor takéhoto vyhlásenia je uvedený v tejto časti týchto podkladov.

Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky a čestné vyhlásenie požaduje verejný obstarávateľ predložiť ako scan originálu rovnopisu alebo jeho úradne overenej fotokópii.

2.2 Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.

2.3 V prípade, ak uchádzač predkladá žiadosť o zaradenie do DNS na obe kategórie zákazky platí, že je postačujúce, aby vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu, v ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk, ktorým preukazuje finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní a čestné vyhlásenie (podpísané osobou/osobami oprávnenou zastupovať uchádzača), v ktorom presne uvedie, v ktorých bankách má vedený účet (vymenuje všetky banky) a že nemá vedený účet v inej banke, ktorým preukazuje finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní predložil v žiadosti o zaradenie do DNS len jeden krát.

UPOZORNENIE:

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32, § 33, § 34 jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

Ostatné podrobnosti sú v SP.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

3.A PLATÍ PRE KATEGÓRIU 1

3.A.1 Zoznamom stavebných prác (podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní) rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t. z. stavebné práce na výstavbe alebo rekonštrukcii ciest, diaľnic, miestnych alebo účelových komunikácii, nábreží, chodníkov a nekrytých parkovísk, vzletových dráh, pristávacích dráh a rolovacích dráh letísk, mostov, nadjazdov, tunelov, nadchodov a podchodov, nekrytých športových ihrísk, automobilových, motocyklových a bicyklových dráh a ostatných inžinierskych stavbách

Uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (tzv. rozhodné obdobie), s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác.

Zoznam musí byť doplnený potvrdením:

— o uspokojivom vykonaní stavebných prác a

— zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.

Pri definícii vyššie použitých pojmov je potrebné vychádzať z §43a ods. 3 písm. a), c), d), o) a s) zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Verejný obstarávateľ taktiež vyžaduje, aby uchádzač uviedol pre každé stavebné práce aj názov odberateľa (t. z. druhej zmluvnej strany), kontaktnú osobu odberateľa a prípadne aj telefón na ňu a aj stručný opis predmetu zmluvy (aby bolo zrejmé, či išlo o stavebné práce rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky, pokiaľ to nie je zrejmé už z názvu "referencie").

Verejný obstarávateľ bude uznávať zo zoznamu stavebných prác len tie časti stavebných prác, ktoré boli uskutočnené v rozhodnom období, ak by išlo o stavebné práce, ktoré boli začaté a/alebo ukončené mimo tohto rozhodného obdobia, uchádzač je povinný v tomto prípade výslovne uviesť k takýmto stavebným prácam (referenciám) aj presný údaj o tom, aký objem stavebných prác (v € bez DPH) bol uskutočnený v rozhodnom období.

3.B PLATÍ PRE KATEGÓRIU 2

3.B.1 Zoznamom stavebných prác (podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní) rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t. z. stavebné práce na výstavbe alebo rekonštrukcii ciest, diaľnic, miestnych alebo účelových komunikácii, nábreží, chodníkov a nekrytých parkovísk, vzletových dráh, pristávacích dráh a rolovacích dráh letísk, mostov, nadjazdov, tunelov, nadchodov a podchodov, nekrytých športových ihrísk, automobilových, motocyklových a bicyklových dráh a ostatných inžinierskych stavbách povinne spojené s asfaltovaním, uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (tzv. rozhodné obdobie), s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác.

Zoznam musí byť doplnený potvrdením:

— o uspokojivom vykonaní stavebných prác a

— zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.

Pri definícii vyššie použitých pojmov je potrebné vychádzať z §43a ods. 3 písm. a), c), d), o) a s) zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Verejný obstarávateľ taktiež vyžaduje, aby uchádzač uviedol pre každé stavebné práce aj názov odberateľa (t. z. druhej zmluvnej strany), kontaktnú osobu odberateľa a prípadne aj telefón na ňu a aj stručný opis predmetu zmluvy (aby bolo zrejmé, či išlo o stavebné práce rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky, pokiaľ to nie je zrejmé už z názvu "referencie").

Verejný obstarávateľ bude uznávať zo zoznamu stavebných prác len tie časti stavebných prác, ktoré boli uskutočnené v rozhodnom období, ak by išlo o stavebné práce, ktoré boli začaté a/alebo ukončené mimo tohto rozhodného obdobia, uchádzač je povinný v tomto prípade výslovne uviesť k takýmto stavebným prácam (referenciám) aj presný údaj o tom, aký objem stavebných prác (v € bez DPH) bol uskutočnený v rozhodnom období.

Ostatné podrobnosti k tejto podmienke sú v SP.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

PLATÍ PRE KATEGÓRIU 1

Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby uchádzač preukázal uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky (t. z. stavebné práce na výstavbe alebo rekonštrukcii ciest, diaľnic, miestnych alebo účelových komunikácii, nábreží, chodníkov a nekrytých parkovísk, vzletových dráh, pristávacích dráh a rolovacích dráh letísk, mostov, nadjazdov, tunelov, nadchodov a podchodov, nekrytých športových ihrísk, automobilových, motocyklových a bicyklových dráh a ostatných inžinierskych stavbách v rozhodnom období v minimálnom objeme 70 000,00 € bez DPH v súčte s tým, že žiadna jednotlivá "referencia" nesmie byť nižšia ako 10.000,- € bez DPH - t. z. minimálny objem uskutočnených stavebných prác na jednu referenciu je 10.000,- € bez DPH v celkovom min. objeme 70.000,- € bez DPH v súčte.

T.z., že v prípade, ak budú v zmluvnej cene stavebných prác (v referenčnom liste) zarátané aj iné stavebné práce ako požadované (t. z. stavebné práce iné ako rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky (t. z. stavebné práce na výstavbe alebo rekonštrukcii ciest, diaľnic, miestnych alebo účelových komunikácii, nábreží, chodníkov a nekrytých parkovísk, vzletových dráh, pristávacích dráh a rolovacích dráh letísk, mostov, nadjazdov, tunelov, nadchodov a podchodov, nekrytých športových ihrísk, automobilových, motocyklových a bicyklových dráh a ostatných inžinierskych stavbách uchádzač je povinný uviesť cenu len za práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky uvedený v tomto bode.(Aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť splnenie požadovanej minimálnej úrovne.)

V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok minimálnej úrovne, bude toto považované za nesplnenie podmienok účasti.

3.B PLATÍ PRE KATEGÓRIU 2

Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby uchádzač preukázal uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky (t. z. stavebné práce na výstavbe alebo rekonštrukcii ciest, diaľnic, miestnych alebo účelových komunikácii, nábreží, chodníkov a nekrytých parkovísk, vzletových dráh, pristávacích dráh a rolovacích dráh letísk, mostov, nadjazdov, tunelov, nadchodov a podchodov, nekrytých športových ihrísk, automobilových, motocyklových a bicyklových dráh a ostatných inžinierskych stavbách povinne spojené s asfaltovaním v rozhodnom období v minimálnom objeme 2. 000 000,00 € bez DPH v súčte s tým, že jedna jednotlivá "referencia" nesmie byť nižšia ako 250.000,00 € bez DPH a ostatné jednotlivé referencie nesmú byť nižšie ako 50.000,00 € bez DPH.

T.z., že v prípade, ak budú v zmluvnej cene stavebných prác (v referenčnom liste) zarátané aj iné stavebné práce ako požadované (t. z. stavebné práce iné ako rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky (t. z. stavebné práce na výstavbe alebo rekonštrukcii ciest, diaľnic, miestnych alebo účelových komunikácii, nábreží, chodníkov a nekrytých parkovísk, vzletových dráh, pristávacích dráh a rolovacích dráh letísk, mostov, nadjazdov, tunelov, nadchodov a podchodov, nekrytých športových ihrísk, automobilových, motocyklových a bicyklových dráh a ostatných inžinierskych stavbách povinne spojené s asfaltovaním uchádzač je povinný uviesť cenu len za práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky uvedený v tomto bode.(Aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť splnenie požadovanej minimálnej úrovne.)

V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok minimálnej úrovne, bude toto považované za nesplnenie podmienok účasti.

Ostatné podrobnosti k minimálnej požadovanej úrovni sú v SP.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Osobitné podmienky na vykonanie zákazky budú špecifikované v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk, ktorými sa budú zadávať zákazky v rámci zriadeného DNS.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure restreinte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:

Verej. obstar. použije el. aukciu v konkrétnej zákazke v tom prípade, ak bude PHZ k konkr. zákazke vo výške 100 000,00 EUR bez DPH a viac.To zn., že el. aukcia sa použije iba v kategórií 2 a to v prípade, ak PHZ zákazky bude vo výške rovných 100 000,00 EUR bez DPH a viac. V kategórii 1 sa el. aukcia nepoužije vôbec.

Ostatné info o el. aukcii budú v jednotl. výzvach na predklad. ponúk.

IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 29/11/2019
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
slovaque
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

1. DNS je v prípade tohto VO definovaný ako elektronický proces určený na obstarávanie staveb. prác bežne a všeobecne dostupných na trhu. Verej. obstar. bude pri prijímaní žiadostí o zaradenie do DNS a následnom zasielaní výziev komunikovať so záujemcami/uchádzačmi prostredníctvom systému JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com

2. Do DNS bude zaradený každý záujemca, kt. požiadal o zaradenie a splnil podmienky účasti. Počet záujemcov nie je obmedzený.

3. Žiadosť o zaradenie do DNS (ďalej žiadosť o účasť) je žiadosť o zaradenie do procesu verejného obstarávania, ktorou záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti v znení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a SP. Žiadosť o zaradenie do DNS je možné predkladať počas celej doby trvania DNS.

4.Žiadosť o účasť musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 58 ods. 4 ZVO a vložená/predložená prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE v štátnom (slovenskom) jazyku. Žiadosti a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

5. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, doručovanie

Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia (ďalej len komunikácia) medzi verejným obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi (ak nie v týchto súťažných podkladoch uvedené inak).

Bližšie informácie o systéme Josephine, registrácii, komunikácii prostredníctvom Jpsephine su uvedené v SP

6. Doplňujúce informácie k bodu IV.2.6) Lehota viazanosti sa týka ponúk predložených v rámci zadávania jednotlivých zákaziek v DNS a je len predpokladaná.Presná lehota viazanosti ponúk bude uvedená v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk k zákazke.

7. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zriadenie DNS, kt. sám o sebe predpokladá zadávanie zákaziek na základe čiastkových výziev podľa potrieb verej. obstaráv., nemá rozdelenie predmetu zákazky na časti svoje opodstatnenie. Zároveň, predmet zákazky je úzko špecifikovaný, umožňuje zadávanie zákaziek na konkrétny typ stavebných prác, z uvedeného dôvodu by bolo delenie na časti iracionálne.Predmet zákazky je do 2 kategórií v súlade s§58 ods. 2 ZVO

8. Vyhodnotenie doručených žiadostí o účasť

Verejný obstarávateľ bezodkladne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE upovedomí záujemcu, či bol zaradený do DNS, alebo že bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka.

9. Pri JEDe: Ver. obstar. uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podm. účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie.

10. Všetky ďalšie informácie sú uvedené v SP a v príslušných ustan. ZVO.

11. VO nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ville: Bratislava
Code postal: 820 05
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ville: Bratislava
Code postal: 820 05
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
18/10/2019