Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 49594-2023

25/01/2023    S18

België-Aartselaar: Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval en afvalwater

2023/S 018-049594

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 240-692623)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aquafin (3p)
Nationaal identificatienummer: 0440.691.388_24451
Postadres: Dijkstraat 8
Plaats: Aartselaar
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2630
Land: België
E-mail: kirsten.zanders@aquafin.be
Telefoon: +32 34504381
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=466698

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering van 4 elektrische vrachtwagens met opbouw en hydraulische kraan

Referentienummer: AQF (3p)-PRO/KZ/2022/00254-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144500 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval en afvalwater
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Levering van 4 elektrische vrachtwagens met opbouw en hydraulische kraan

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2023
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 240-692623

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 23/01/2023
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 30/01/2023
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
In plaats van:
Datum: 02/02/2023
Te lezen:
Datum: 09/02/2023
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
In plaats van:

180

Te lezen:

6

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Beste,

De gunningscriteria voor dit dossier werden aangepast naar 80 punten Prijs en 20 punten kwaliteit ipv 100 punten op prijs.

Indieningsdatum voor uw kandidaatstelling werd verschoven naar maandag 30/01/2023 om 14u.