Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 49594-2023

25/01/2023    S18

België-Aartselaar: Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval en afvalwater

2023/S 018-049594

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 240-692623)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aquafin (3p)
Nationaal identificatienummer: 0440.691.388_24451
Postadres: Dijkstraat 8
Plaats: Aartselaar
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2630
Land: België
E-mail: kirsten.zanders@aquafin.be
Telefoon: +32 34504381
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=466698

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering van 4 elektrische vrachtwagens met opbouw en hydraulische kraan

Referentienummer: AQF (3p)-PRO/KZ/2022/00254-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144500 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval en afvalwater
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Levering van 4 elektrische vrachtwagens met opbouw en hydraulische kraan

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2023
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 240-692623

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 23/01/2023
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 30/01/2023
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
In plaats van:
Datum: 02/02/2023
Te lezen:
Datum: 09/02/2023
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
In plaats van:

180

Te lezen:

6

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Beste,

De gunningscriteria voor dit dossier werden aangepast naar 80 punten Prijs en 20 punten kwaliteit ipv 100 punten op prijs.

Indieningsdatum voor uw kandidaatstelling werd verschoven naar maandag 30/01/2023 om 14u.