Dienstleistungen - 496450-2022

12/09/2022    S175

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego

2022/S 175-496450

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 155-443652)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: AMW Towarzystwo Budownicwa Społecznego "KWATERA" Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 015296322
Adres pocztowy: ul.Starościńska 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-516
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Stankiewicz
E-mail: zamowieniapubliczne@amwkwatera.pl
Tel.: +48 223794554
Adresy internetowe:
Główny adres: www.amwkwatera.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą w Siedlcach na podstawie koncepcji Zamawiającego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Numer referencyjny: BZP.DIR.98.2022
II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą w Siedlcach na podstawie koncepcji Zamawiającego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/09/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 155-443652

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 13/12/2022

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 21/12/2022

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 15/09/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 23/09/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/09/2022
Czas lokalny: 11:45
Powinno być:
Data: 23/09/2022
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zamawiający informuje, że zmianie uległy:

1) Załącznik nr 2 do SWZ;

2) Załącznik nr 9 do SWZ;

3) Załącznik nr 10 do SWZ.