Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 49698-2023

25/01/2023    S18

Nederland-Bergen op Zoom: Maatschappelijke dienstverlening waarbij onderdak wordt verschaft

2023/S 018-049698

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Vooraankondiging - Deze aankondiging is een oproep tot mededinging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Bergen op Zoom
Postadres: Jacob Obrechtlaan 4
Plaats: Bergen op Zoom
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4611 AR
Land: Nederland
Contactpersoon: Tom Heijnen
E-mail: t.heijnen@bergenopzoom.nl
Telefoon: +31 164277136
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bergenopzoom.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=214772
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=214772
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opvang van statushouders in een hotel- of opvangaccommodatie

Referentienummer: dCI-000351
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85311000 Maatschappelijke dienstverlening waarbij onderdak wordt verschaft
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Bergen op Zoom is voornemens de opvang van statushouders in een opvang/ hotelaccommodatie (hierna: accommodatie) aan te besteden middels een procedure voor sociale en andere specifieke diensten conform de Aanbestedingswet 2012.

De initiële contractperiode loopt van 1 maart 2023 tot en met 30 juni 2023. De optie tot verlenging bedraagt 4 x 6 maanden.

De gemeente wenst een overeenkomst te sluiten met één dienstverlener voor het verzorgen van de in de vooraankondiging benoemde diensten met betrekking tot de opvang van statushouders in een accommodatie.

De volledige omschrijving van de opdracht, een overzicht van de eisen en voorwaarden gebonden aan de opdracht en opties tot wijzigen leest u in de vooraankondiging.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55110000 Diensten voor hotelaccomodatie
85311000 Maatschappelijke dienstverlening waarbij onderdak wordt verschaft
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Bergen op Zoom

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Initiële contractperiode 1 maart 2023 tot en met 30 juni 2023. De optie tot verlenging bedraagt 4 x 6 maanden.

De gemeente wenst een overeenkomst te sluiten met één dienstverlener voor het verzorgen van de volgende diensten met betrekking tot de opvang van statushouders in een hotelaccommodatie:

- Het, al dan niet tegelijkertijd, opvangen van zestig (60) statushouders binnen de grenzen van de gemeente Bergen op Zoom. Individuele statushouders worden binnen de looptijd van de overeenkomst geplaatst en opgevangen voor maximaal zes maanden geteld vanaf de dag dat een statushouder geplaatst is;

- Voor de periode zoals in de aanhef van deze vooraankondiging beschreven met daarbij de opties tot verlenging zoals verder beschreven;

- Verzorgen van minimaal drie maaltijden (afwisselend en gezond) per dag, passend bij de geloofsovertuiging van de individuele statushouder, en dranken;

- Opdrachtnemer dient gedurende de periode waarin hij de opvang van statushouders realiseert een signaleringsfunctie te vervullen. Dit houdt in, doch niet gelimiteerd, het opmerken van afwijkend gedrag of problemen binnen de opvang. Deze signalen dienen direct door te worden gegeven aan de contactpersoon van VluchtelingenWerk.

NB. Aan de genoemde aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. Deze zijn indicatief en kunnen naar behoefte en noodzaak fluctueren. De gemeente stuurt gedurende de looptijd op inhoudelijke en kostenaspecten van de dienstverlening.

Optie tot het wijzigen van de scope:

Op dit moment is de scope vastgesteld op basis van de wettelijke taakstelling zoals door het Rijk bepaald en de financiële kaders die het COA voor de opvang van statushouders beschikbaar stelt.

De gemeente behoudt zich het recht voor gedurende de looptijd van de overeenkomst de scope van de opdracht te wijzigen indien dit noodzakelijk wordt geacht. Dit kan het gevolg zijn van een wijziging door het Rijk in de wettelijke taakstelling van de gemeente en/ of een wijziging in de opdrachtomschrijving, de dienstverlening of de financiële kaders door het COA. Hierdoor kan het aantal statushouders dat opgevangen dient te worden gedurende de opdracht op- of afgeschaald worden.

De gemeente behoudt zich het recht voor wanneer de HAR regeling wijzigt ofwel de instructies van het COA wijzigen, met in achtneming van een opzegperiode van 1 maand, de opdracht te onderbreken en te beëindigen.

II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 01/03/2023
Einde: 30/06/2023
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Enkel aanbieders waarop geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn en die voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen komen in aanmerking voor deelname aan de verdere procedure:

- Geen uitsluitingsgronden van toepassing conform het Uniform Europees Aanbestedingsdocument;

- Opdrachtnemer beschikt de voor de branche geldende kwaliteitscertificeringen (hotelwezen, opvang voor mensen, voedselbereiding etc.) of verklaart zich bereid zich voor eigen risico en kosten te laten inspecteren door een onafhankelijke instantie;

- Aantoonbare ervaring met, of aantoonbaar direct in het aanbod kunnen voorzien, van de uitvoering van opvang van statushouders met een minimale omvang van 35 personen;

- Aanbieder is aantoonbaar in staat de gehele opdracht per 1 maart 2023 uit te voeren.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 13/02/2023
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
01/03/2023

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank arrondissement Zeeland-West Brabant
Plaats: Breda
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2023