Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 49733-2023

25/01/2023    S18

Polska-Pabianice: Urządzenia komputerowe

2023/S 018-049733

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 246-711920)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 16
Miejscowość: Pabianice
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 95-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Fila- Wyleżych
E-mail: efila@um.pabianice.pl
Tel.: +48 422254600
Faks: +48 422254669
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.bip.um.pabianice.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina” w podziale na 7 części

Numer referencyjny: ZP.271.9.2022
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

4.2. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 7 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ, w szczególności rozdział 4 oraz załącznik nr 1 do SWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz załącznik nr 2- Projekty umów odpowiednio dla danych części zamówienia.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 246-711920

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 26/04/2023

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 09/05/2023

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 27/01/2023
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 09/02/2023
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/01/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 09/02/2023
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: