Lieferungen - 49733-2023

25/01/2023    S18

Polska-Pabianice: Urządzenia komputerowe

2023/S 018-049733

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 246-711920)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 16
Miejscowość: Pabianice
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 95-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Fila- Wyleżych
E-mail: efila@um.pabianice.pl
Tel.: +48 422254600
Faks: +48 422254669
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.bip.um.pabianice.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina” w podziale na 7 części

Numer referencyjny: ZP.271.9.2022
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

4.2. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 7 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ, w szczególności rozdział 4 oraz załącznik nr 1 do SWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz załącznik nr 2- Projekty umów odpowiednio dla danych części zamówienia.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 246-711920

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 26/04/2023

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 09/05/2023

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 27/01/2023
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 09/02/2023
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/01/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 09/02/2023
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: