Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 49786-2023

25/01/2023    S18

Polen-Krakau: Reagenzien für Bluttests

2023/S 018-049786

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE
Nationale Identifikationsnummer: REGON 000288685
Postanschrift: ul. Kopernika 36
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-501
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Śniadeckich 2 (II piętro), 31-531 Kraków
E-Mail: dobochenek@su.krakow.pl
Telefon: +48 124247802
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.su.krakow.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Śniadeckich 2, 31-531 Kraków
Nationale Identifikationsnummer: 000288685
Postanschrift: ul. Śniadeckich 2 (II piętro)
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-531
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Śniadeckich 2, 31-531 Kraków
E-Mail: dobochenek@su.krakow.pl
Telefon: +48 124247802
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.su.krakow.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa pasków do oznaczania poziomu glikemii i materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą glukometrów i oprogramowania dla Systemu Badań POCT Zakładu Diagnostyki (DFP.271.192.2022.DB)

Referenznummer der Bekanntmachung: DFP.271.192.2022.DB
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696200 Reagenzien für Bluttests
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pasków do oznaczania poziomu glikemii i materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą glukometrów i oprogramowania dla Systemu Badań POCT Zakładu Diagnostyki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera arkusz cenowy wraz z wymaganiami granicznymi oraz wzór umowy(zał. nr 1a i 3 do SWZ).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 220 160.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33124000 Ausrüstung und Ausstattung für Diagnostik und Röntgendiagnostik
33696200 Reagenzien für Bluttests
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
71356300 Technische Unterstützung
72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software
72267000 Software-Wartung und -Reparatur
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pasków do oznaczania poziomu glikemii i materiałów kontrolnych ( w ilości 120 000 )wraz z dzierżawą glukometrów i oprogramowania dla Systemu Badań POCT Zakładu Diagnostyki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera arkusz cenowy wraz z wymaganiami granicznymi oraz wzór umowy(zał. nr 1a i 3 do SWZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Koszt / Gewichtung: 100
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 220 160.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiajacy nie wymaga wpłaty wadium

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Reguluje wzór umowy, będący załącznikiem nr 3 do Specyfikacji.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/02/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/02/2023
Ortszeit: 09:05
Ort:

Oferty wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert nie jest publiczne. Otwarcie ofert rozpocznie się po pobraniu udostępnionych przez kanał elektronicznej komunikacji plików złożonych przez Wykonawców

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Podstawy wykluczenia Wykonawcy: z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1 – 6 ustawy, art. 109 ust. 1 pkt. 4 oraz na podstawie art. 7 ust 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

UWAGA! Zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1. oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ (jednolity europejski dokument zamówienia). Oświadczenie należy sporządzić w języku polskim, w postaci elektronicznej;

2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

4. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 4 do SWZ;

5. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 ustawy (w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ). Wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 5 do SWZ.

6. oświadczenie wykonawcy dot. podstawy wykluczenia Wykonawcy przewidzianej w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 . Wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 6 do SWZ (oświadczenie należy złożyć wraz z oferta).

Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia w odniesieniu do wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zawarty jest w SWZ.

7.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy. Zamawiający przewiduje możliwość najpierw oceny ofert, zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy.

8. Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą – zgodnie z pkt 10.2.3 SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy.

9. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławca
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit a.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023