Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 49905-2023

25/01/2023    S18

Polen-Trzebownisko: Elektrizität

2023/S 018-049905

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Trzebownisko
Nationale Identifikationsnummer: 5170037677
Postanschrift: 976
Ort: Trzebownisko
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 36-001
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aleksandra Seidler
E-Mail: a.seidler@trzebownisko.pl
Telefon: +48 177713700
Fax: +48 177713719
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://trzebownisko.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownisko
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w 2023 roku, polegająca na sprzedaży i świadczeniu usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Trzebownisko

Referenznummer der Bekanntmachung: BR.271.4.2.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09310000 Elektrizität
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zmówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej w 2023 roku, polegająca na sprzedaży i świadczeniu usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Trzebownisko oraz dla oświetlenia drogowego. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi 4 250 081 kWh. Podanie w wykazie obiektów (Dodatki Nr 1, 2, 3 do SWZ) oraz przyjęte do umowy zużycie energii elektrycznej ma jedynie charakter orientacyjny, służący tylko do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia i porównania ofert. Nie stanowi ono dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 9 027 837.24 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
65310000 Stromversorgung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Trzebownisko

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zmówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej w 2023 roku, polegająca na sprzedaży i świadczeniu usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Trzebownisko oraz dla oświetlenia drogowego. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi 4 250 081 kWh.

1.Podanie w wykazie obiektów (Dodatki Nr 1, 2, 3 do SWZ) oraz przyjęte do umowy zużycie energii elektrycznej ma jedynie charakter orientacyjny, służący tylko do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia i porównania ofert. Nie stanowi ono dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości.

2.Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będzie według wskazań układów pomiarowo rozliczeniowych. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1385, 1723 z późn. zm.) rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ((Dz.U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm. ), Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 503 z późn. zm.) z zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami SWZ oraz cena energii elektrycznej przedstawionej w ofercie oraz z cenami parametrów dystrybucyjnych zgodnymi z aktualnymi taryfami operatora sieci dystrybucyjnej, zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z którym Wykonawca ma zawartą umowę na świadczenie usług dystrybucyjnych.

3.Okres rozliczeń to okres dwumiesięczny. Rozliczenia za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych wg stawek opłat wynikających ze złożonej oferty oraz Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Taryfy Sprzedawcy.

4.Wykonawca składając ofertę musi posiadać zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie Zamawiającego lub oświadczenie, że posiada umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiającą świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego bądź oświadczenie o zapewnieniu zawarcia takiej umowy. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy PZP zostały określone w ustawie Prawo energetyczne oraz aktach wykonawczych i polskich normach.

5.Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do wypowiedzenia dotychczas obowiązujących umów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej w ramach obowiązujących przepisów i w zakresie obustronnie uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Zamawiający oświadcza, że jest odbiorcą uprawnionym, w rozumieniu art. 2 pkt 2d Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243) i w związku z powyższym cena maksymalna energii elektrycznej wyniesie 785 zł/MWh netto i taką cenę będzie stosować Wykonawca przy rozliczeniu dostawy energii elektrycznej do niniejszej umowy, na podstawie poprawnie złożonego oświadczenia odbiorcy uprawnionego.

Zamawiający oświadcza, że złożył PGE Obrót S.A. zgodnie z art. 5 Ustawy oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 181-511417
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w 2023 roku, polegająca na sprzedaży i świadczeniu usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Trzebownisko

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PGE Obrót S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 8130268082
Postanschrift: ul. 8-go Marca 6
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Postleitzahl: 35-959
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 9 027 837.24 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Na kompletną ofertę składają się obligatoryjnie:

1) Wypełniony Formularz oferty stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ,

2) Wypełniony formularz cenowy z tabelą cen poszczególnych elementów robót, stanowiący uszczegółowiony załącznik nr 2 do SWZ

3) Wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 3 do SWZ

4) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

5) dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania:

a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów, przy czym poprzez w/w dane należy rozumieć wskazanie przez Wykonawcę w ofercie lub innych dokumentach załączonych do oferty np. nr KRS, nr NIP, Nr REGON

b) jeżeli w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby.

c) pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:

- Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,

- ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 58 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej)

- umocowanie nie wynika z ppkt. 4 a) i b)

Dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania podmiotu udostepniającego zasoby składane są tylko w przypadku korzystania z jego zasobów w celu potwierdzenia spełniania warunków.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

6) Oświadczenie według zał. nr 7 SWZ - o ile dotyczy

7) Oświadczenie o braku wykluczenia według załącznika Nr 9 SWZ

8) Oświadczenie według załącznika nr 10 SWZ - o ile dotyczy

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, potwierdzającego status prawny wykonawcy, np. odpis

z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert .

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów potwierdzających status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub

z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postepowania toczonego w skutek ich wniesienia określa Dział IX (art. 505 – 530 ustawy Pzp).

2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 23.3 i 23.4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni

od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte

na korzyść jednej ze stron.

9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi

w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800 / 224587803
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023