Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 49905-2023

25/01/2023    S18

Polska-Trzebownisko: Elektryczność

2023/S 018-049905

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Trzebownisko
Krajowy numer identyfikacyjny: 5170037677
Adres pocztowy: 976
Miejscowość: Trzebownisko
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-001
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Seidler
E-mail: a.seidler@trzebownisko.pl
Tel.: +48 177713700
Faks: +48 177713719
Adresy internetowe:
Główny adres: https://trzebownisko.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownisko
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w 2023 roku, polegająca na sprzedaży i świadczeniu usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Trzebownisko

Numer referencyjny: BR.271.4.2.2022
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zmówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej w 2023 roku, polegająca na sprzedaży i świadczeniu usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Trzebownisko oraz dla oświetlenia drogowego. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi 4 250 081 kWh. Podanie w wykazie obiektów (Dodatki Nr 1, 2, 3 do SWZ) oraz przyjęte do umowy zużycie energii elektrycznej ma jedynie charakter orientacyjny, służący tylko do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia i porównania ofert. Nie stanowi ono dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 9 027 837.24 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000 Przesył energii elektrycznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Trzebownisko

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zmówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej w 2023 roku, polegająca na sprzedaży i świadczeniu usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Trzebownisko oraz dla oświetlenia drogowego. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi 4 250 081 kWh.

1.Podanie w wykazie obiektów (Dodatki Nr 1, 2, 3 do SWZ) oraz przyjęte do umowy zużycie energii elektrycznej ma jedynie charakter orientacyjny, służący tylko do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia i porównania ofert. Nie stanowi ono dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości.

2.Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będzie według wskazań układów pomiarowo rozliczeniowych. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1385, 1723 z późn. zm.) rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ((Dz.U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm. ), Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 503 z późn. zm.) z zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami SWZ oraz cena energii elektrycznej przedstawionej w ofercie oraz z cenami parametrów dystrybucyjnych zgodnymi z aktualnymi taryfami operatora sieci dystrybucyjnej, zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z którym Wykonawca ma zawartą umowę na świadczenie usług dystrybucyjnych.

3.Okres rozliczeń to okres dwumiesięczny. Rozliczenia za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych wg stawek opłat wynikających ze złożonej oferty oraz Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Taryfy Sprzedawcy.

4.Wykonawca składając ofertę musi posiadać zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie Zamawiającego lub oświadczenie, że posiada umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiającą świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego bądź oświadczenie o zapewnieniu zawarcia takiej umowy. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy PZP zostały określone w ustawie Prawo energetyczne oraz aktach wykonawczych i polskich normach.

5.Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do wypowiedzenia dotychczas obowiązujących umów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej w ramach obowiązujących przepisów i w zakresie obustronnie uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Zamawiający oświadcza, że jest odbiorcą uprawnionym, w rozumieniu art. 2 pkt 2d Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243) i w związku z powyższym cena maksymalna energii elektrycznej wyniesie 785 zł/MWh netto i taką cenę będzie stosować Wykonawca przy rozliczeniu dostawy energii elektrycznej do niniejszej umowy, na podstawie poprawnie złożonego oświadczenia odbiorcy uprawnionego.

Zamawiający oświadcza, że złożył PGE Obrót S.A. zgodnie z art. 5 Ustawy oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 181-511417
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w 2023 roku, polegająca na sprzedaży i świadczeniu usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Trzebownisko

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/12/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PGE Obrót S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8130268082
Adres pocztowy: ul. 8-go Marca 6
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 35-959
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 9 027 837.24 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Na kompletną ofertę składają się obligatoryjnie:

1) Wypełniony Formularz oferty stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ,

2) Wypełniony formularz cenowy z tabelą cen poszczególnych elementów robót, stanowiący uszczegółowiony załącznik nr 2 do SWZ

3) Wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 3 do SWZ

4) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

5) dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania:

a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów, przy czym poprzez w/w dane należy rozumieć wskazanie przez Wykonawcę w ofercie lub innych dokumentach załączonych do oferty np. nr KRS, nr NIP, Nr REGON

b) jeżeli w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby.

c) pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:

- Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,

- ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 58 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej)

- umocowanie nie wynika z ppkt. 4 a) i b)

Dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania podmiotu udostepniającego zasoby składane są tylko w przypadku korzystania z jego zasobów w celu potwierdzenia spełniania warunków.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

6) Oświadczenie według zał. nr 7 SWZ - o ile dotyczy

7) Oświadczenie o braku wykluczenia według załącznika Nr 9 SWZ

8) Oświadczenie według załącznika nr 10 SWZ - o ile dotyczy

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, potwierdzającego status prawny wykonawcy, np. odpis

z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert .

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów potwierdzających status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub

z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postepowania toczonego w skutek ich wniesienia określa Dział IX (art. 505 – 530 ustawy Pzp).

2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 23.3 i 23.4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni

od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte

na korzyść jednej ze stron.

9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi

w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800 / 224587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2023