Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 49982-2023

25/01/2023    S18

Polen-Łososina Dolna: Software-Implementierung

2023/S 018-049982

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Łososina Dolna
Nationale Identifikationsnummer: 734-34-72-848
Postanschrift: gmina@lososina.pl
Ort: Łososina Dolna
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 33-314
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aneta Studzińska
E-Mail: astudzinska@lososina.pl
Telefon: +48 184448002
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lososina.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie Gminy Łososina Dolna.”

Referenznummer der Bekanntmachung: IFS.271.3.2023.SA
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72263000 Software-Implementierung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod-kan na terenie gminy Łososina Dolna w skład którego wchodzi:

• System Informacji Przestrzennej (GIS),

• System monitoringu i sterowania pracą systemu wodociągowego (SCADA),

• Model hydrauliczny sieci wodociągowej,

• System bilingowy,

• Wprowadzenie do bazy danych GIS sieci wod-kan. wraz z infrastrukturą,

• Opracowanie modułu administracyjnego usprawniającego pracę jednostki administracyjnej zakładu wodociągowego,

• Opracowanie modułu hydraulicznego sieci wodociągowej.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 365 101.55 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000 Computeranlagen und Zubehör
32260000 Datenübertragungsanlagen
38221000 Geografische Informationssysteme (GIS oder gleichwertiges System)
38295000 Topografische Ausrüstung
38421000 Durchflussmessgeräte
45232000 Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Rohrleitungen und Kabelnetze
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
48100000 Branchenspezifisches Softwarepaket
48150000 Softwarepaket für die Industrieprozesssteuerung
48610000 Datenbanksysteme
48700000 Dienstprogramme für Softwarepakete
51200000 Installation von Mess-, Kontroll-, Prüf- und Navigationsgeräten
51610000 Installation von Computern und Datenverarbeitungsanlagen
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software
72268000 Bereitstellung von Software
80510000 Spezialausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Urząd Gminy w Łososinie Dolnej

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1)Oprac. proj. wstępnego (koncepcji) wykonania i wdrożenia inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod-kan na terenie Gm. Łososina Dolna na podstawie: posiadanego PFU dla zadania pn. „Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie Gm. Łososina Dolna”, tj.:

a)pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedm. zamówienia

b)oprac. koncepcji spójnej z PFU i uzgodnienie jej z Zamawiającym – 3 egz. w wer. papierowej + 2 egz. w wer. elektronicznej i uzyskanie dla niej akceptacji Zamawiającego. Koncepcja winna przedstawiać założenia projektowe oraz założenia materiałowe/sprzętowe/programowe wraz z podaniem parametrów wg wytycznych określonych w opisie szczegółowym PFU

2)Oprac. niezbędnych projektów/ rysunków/szkiców koniecznych do wykonania prac modernizacyjnych urządzeń wod-kan. posiadanych przez Zamawiającego niezbędnych do uruchomienia Systemu, a w razie konieczności uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenie robót lub zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego o braku konieczności wykonania zgłoszenia. Oprac. dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu w ilości 4 egz. w wer. papierowej + 2 egz. w wer. elektronicznej

3)kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że Dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć (dot. wykonania prac modernizacyjnych urządzeń wod-kan.)

4)oprac. kosztorysów i przedmiarów robót do projektów budowlanych /jeśli dotyczy/ lub kosztorysów uszczegółowiających koszty wskazane w TER (dla całego przedmiotu umowy)

5)wykonanie dokum.powykonawczej (w przypadku dokum. projektowej) lub w pozostałych przypadkach szkiców polowych i schematów technologicznych – w ilości 2 egz. w wer. papierowej + 2 egz. w wer. elektronicznej (dot. wykonania prac modernizacyjnych urządzeń wod-kan.)

6)Oprac. Systemu

7)Dostawa sprzętu komp. niezbędnego do obsługi Systemu

8)Dostosowanie obiektów sieciowych w celu wdrożenia systemu zarządzania tj. wykonanie robót budowlano-montażowych (modernizacyjnych) oraz innych niezbędnych czynności niezbędnych do uruchomienia Systemu

9)Wdrożenie systemu, w tym migracja danych z obecnego systemu bilingowego niezbędnych do rozpoczęcia ciągłego i nieprzerwalnego rozliczania klientów w zakresie gospodarki wod-kan oraz z niezbędnych do tego celu progr. komputerowych

10)Wprowadzenie do bazy danych GIS sieci wod-kan wraz z infrastrukturą

11)Przeszkolenie pracowników Zamawiającego i przedsiębiorstwa wod-kan o prowadzącego działalność na terenie Gm. Łososina Dolna z obsługi Systemu

12)Udzielnie licencji na korzystanie z Systemu na rzecz Zamawiającego z prawem do dalszej sublicencji na rzecz przedsiębiorstwa wod-kan prowadzącego działalność na terenie gm. Łososina Dolna

13)Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wykonanych prac modernizacyjnych urządzeń wod-kan.lub przyjętego zgłoszenia

14)Dostarczenie (w jęz. polskim) dokum. eksploatacyjnej dostarczonych urządzeń, instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń i systemów, a także aktualnie wymaganych przepisami prawa atestów i certyfikatów na zamontowane urządzenia w ilości 2 egz. w wer. papierowej + 2 egz. w wer. elektronicznej

15)Udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia i wykonanie napraw lub innych czynności stanowiących realizację uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego

16)Świadczenie usług wsparcia technicznego w okresie udzielonej gwarancji, w tym aktualizacji systemu, wprowadzania do systemu oddanych do użytkowania w okresie gwarancji sieci wod-kan wraz z infrastrukturą, pełnienie nadzoru autorskiego. Świadczenie usług wsparcia technicznego po tym okresie wymaga zawarcia przez strony odrębnej umowy

17)Przedmiot zam. musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, uzgodnieniami, zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach umowy

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 20
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł PLN ( słownie: dwa miliony złotych).

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać, w szczególności, następujących podmiotowych środków dowodowych:

- informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowych, jeżeli wykaże, że dysponuje zespołem osób do realizacji zadania w składzie m.in.:

•Kierownik wdrożenia –1 osoba- wymagania:

- Osoba ta musi posiadać wykształcenie wyższe informatyczne oraz posiadać certyfikat prowadzenia projektów PRINCE 2.

- Osoba ta musi posiadać doświadczenie min 5 letnie we wdrażaniu min. 2 systemów informacji przestrzennej GIS wraz z modelem hydraulicznym sieci wodociągowej, 2 systemów wspierających obszar sprzedaży bądź gospodarkę wodomierzami oraz 2 systemów obiegu spraw i dokumentów wszystkie działające w technologii www,

•Programista – 3 osoby – wymagania:

- Osoba ta musi posiadać wykształcenie wyższe informatyczne.

- Osoba ta musi posiadać doświadczenie min 3 letnie we wdrażaniu min 2 systemów informacji przestrzennej GIS wraz z mobilnym systemem GIS oraz 2 systemów wspierających obszar sprzedaży bądź gospodarkę wodomierzami oraz 2 systemów obiegu spraw i dokumentów wszystkie działające w technologii www,

•Specjalista ds. wdrożeń – 1 osoba – wymagania:

- Osoba ta musi posiadać wykształcenie wyższe informatyczne bądź techniczne wyższe z zakresu inżynierii środowiska bądź ochrony środowiska.

- Osoba ta musi posiadać doświadczenie min 3 letnie we wdrażaniu min 3 systemów informacji przestrzennej GIS wraz z modelem hydraulicznym sieci wodociągowej i systemem SCADA bądź systemów wspierających obszar sprzedaży bądź gospodarki wodomierzami działające w technologii www,

•Specjalista ds. modelowania – 1 osoba – wymagania:

- Osoba ta musi posiadać wykształcenie wyższe informatyczne bądź techniczne wyższe z zakresu inżynierii środowiska bądź ochrony środowiska.

- Osoba ta musi posiadać doświadczenie min 3 letnie we wdrażaniu min 2 systemów modelowania hydraulicznego sieci wodociągowej zintegrowanych z systemem GIS oraz systemem bilingowym każdy dla sieci o długości min 200 km,

Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia stanowisk.

2. Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej jeżeli wykaże, że wykonał z należytą starannością w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej:

•Jedną usługę modernizacji systemu wodociągowego polegającego na wykonaniu monitoringu systemu wodociągowego, w tym systemu SCADA z dostawą co najmniej 20 szaf sterowniczych, w tym co najmniej 5 szaf sterowniczych dla hydroforni wodociągowych. Usługa o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł netto.

•jedną usługę polegające na wdrożeniu systemu informacji przestrzennej GIS, modelu hydraulicznego sieci wodociągowej działające w całości w technologii www oraz systemu mobilnego GIS działającego w technologii offline oraz online, w przedsiębiorstwie obsługującym sieć wodociągowej o długości co najmniej 200 km. Usługa o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł netto;

•jedną usługę polegającą na wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego w skład którego wchodzi system bilingowy w tym system do obsługi gospodarki wodomierzowej oraz moduł administracyjny usprawniający pracę przedsiębiorstwa wod-kan w postaci systemu obiegu spraw i dokumentów, działające w całości w technologii www w przedsiębiorstwie branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Usługa o wartości co najmniej 500 000,00 zł netto

•jedną usługę polegającą na opracowaniu i wdrożeniu modułu administracyjnego usprawniającego pracę przedsiębiorstwa wod-kan w postaci systemu obiegu spraw i dokumentów w przedsiębiorstwie branży wodociągowo-kanalizacyjnej zintegrowanego z systemem bilingowym. Usługa o wartości co najmniej 100 000,00 zł netto

Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia zdolności technicznej (doświadczenia) zarówno w ramach jednej umowy jak również w ramach kilku niezależnych umów.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ad.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności zawodowej, Zamawiający żąda, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu usług, podmiotowych środków dowodowych w postaci wykazu osób/wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 2 do SWZ, który Wykonawca uzupełnia wpisując niezbędne wymagane informacje i w którym Wykonawca oświadcza że wszystkie podane informacje dotyczące zdolności zawodowej, spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Ad.2 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej Zamawiający żąda, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu usług, podmiotowych środków dowodowych, w postaci wykazu usług (wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 3) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przed podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/02/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 27/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/02/2023
Ortszeit: 09:30
Ort:

Platforma zakupowej MarketplanetOnePlace https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/ .

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

osoby upoważnione:

Przewodniczący Komisji Józef Szkarłat

Wiceprzewodniczący Komisji Adam Wolak

Sekretarz Komisji Aneta Studzińska

Członek Komisji Marzena Bodziony

Szczegóły dotyczące procedury otwarcia zapisane zostały w ROZDZIALE 14 SWZ niniejszego postępowania.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023