Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 49989-2023

25/01/2023    S18

Polen-Kolno: Datenbank- und -Betriebssoftwarepaket

2023/S 018-049989

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
Postanschrift: ul. Wojska Polskiego 48
Ort: Kolno
NUTS-Code: PL842 Łomżyński
Postleitzahl: 18-500
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Grzegorz Kulągowski
E-Mail: pzd@powiatkolno.pl
Telefon: +48 862782916
Fax: +48 862782916
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.st.kolno.wrotapodlasia.pl/jedn_org/pzd/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego

Referenznummer der Bekanntmachung: PZD.26.12.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48600000 Datenbank- und -Betriebssoftwarepaket
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakres projektu obejmuje wytworzenie i udostępnienie 38 e-usług publicznych na piątym poziomie dojrzałości. E-usługi publiczne mają zostać udostępnione w ramach istniejącego geoportalu powiatowego WebEWID prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Kolnie, dostęp do nich będzie również możliwy poprzez link ze strony prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Kolnie jak również na stronie Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie. E-usługi zapewnią obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji dostęp do informacji oraz procesowanie wybranych spraw Starostwa Powiatowego w Kolnie bazując na prowadzonych przez Starostwo wymaganych prawem rejestrach i ewidencjach w obszarze dróg, geodezji, gospodarki nieruchomościami, budownictwa oraz ochrony środowiska, przeciwdziałając zagrożeniom związanym z pandemią Covid 19. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 243 075.61 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część A - E-usługi w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kolnie

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30234500 Arbeitsspeichermedien
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
48800000 Informationssysteme und Server
48820000 Server
72212000 Programmierung von Anwendersoftware
72263000 Software-Implementierung
72265000 Software-Konfiguration
72268000 Bereitstellung von Software
79632000 Personalschulung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL842 Łomżyński
Hauptort der Ausführung:

powiat kolneński

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Budowa jednolitej platformy zarządzania infrastrukturą drogową, która będzie umożliwiała wewnętrzne cyfrowe procesowanie każdej ze spraw/e-usług (15) w ramach modułów dziedzinowych korzystając z zelektronizowanych cyfrowych danych oraz aktualizowanych w ramach codziennej pracy pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

W postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 257 p.z.p., Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Podstawy wykluczenia:

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pk 1-6) ustawy Pzp. .

Zamawiający wykluczy z postępowania podmioty rosyjskie (w rozumieniu przepisów rozporządzenia 833/2014 zmienionego rozporządzeniem 2022/576). Wykluczenie obejmie również Wykonawców, którzy w swojej ofercie wskażą podmioty rosyjskie jako podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności Wykonawca polega, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na dodatkowe dostawy na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. Zamówienie, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp zostanie udzielone na warunkach określonych w ustawie Pzp w trybie zamówienia z wolnej ręki.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Funkcjonalność oferowanego rozwiązania - próbka / Gewichtung: 25%
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na system / Gewichtung: 5%
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na urządzenia / Gewichtung: 5%
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie specjalisty ds. drogowych / Gewichtung: 5%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPO.11.01.00-20-0055/22

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część B - E-usługi w Wydziale Geodezji, Budownictwa, Nieruchomości i Środowiska Starostwa Powiatowego w Kolnie – rozbudowa platformy Ewid 2007

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30234500 Arbeitsspeichermedien
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
48800000 Informationssysteme und Server
48820000 Server
72212000 Programmierung von Anwendersoftware
72263000 Software-Implementierung
72265000 Software-Konfiguration
72268000 Bereitstellung von Software
79632000 Personalschulung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL842 Łomżyński
Hauptort der Ausführung:

powiat kolneński

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rozbudowa istniejącego zintegrowanego systemu zarządzania jednostką samorządu terytorialnego Ewid 2007 o systemy dziedzinowe do prowadzenia odpowiednich rejestrów w zakresie ochrony środowiska i budownictwa, niezbędne do świadczenia e-usług oraz rozbudowy istniejącego zintegrowanego systemu zarządzania e-usługami WebEWID, w Wydziale Geodezji, Budownictwa, Nieruchomości i Środowiska Starostwa Powiatowego w Kolnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

W postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 257 p.z.p., Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Podstawy wykluczenia:

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pk 1-6) ustawy Pzp. .

Zamawiający wykluczy z postępowania podmioty rosyjskie (w rozumieniu przepisów rozporządzenia 833/2014 zmienionego rozporządzeniem 2022/576). Wykluczenie obejmie również Wykonawców, którzy w swojej ofercie wskażą podmioty rosyjskie jako podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności Wykonawca polega, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na dodatkowe dostawy na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. Zamówienie, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp zostanie udzielone na warunkach określonych w ustawie Pzp w trybie zamówienia z wolnej ręki.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji wsparcia użytkowników oraz asysty technicznej / Gewichtung: 40%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPO.11.01.00-20-0055/22

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 229-659280
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Część A - E-usługi w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kolnie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DESIGNERS Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: REGON: 011055478
Postanschrift: ul. Szuberta 27
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-408
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 844 400.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Część B - E-usługi w Wydziale Geodezji, Budownictwa, Nieruchomości i Środowiska Starostwa Powiatowego w Kolnie – rozbudowa platformy Ewid 2007

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: GEOMATYKA-KRAKÓW S.C.
Nationale Identifikationsnummer: Regon: 120517055
Postanschrift: ul. Mała Góra 30
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-864
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 395 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: dla część A 60 000,00 złotych natomiast dla część B 50 000,00 złotych. Szczegóły dotyczące wadium znajdują się w SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587702
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023