Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 50234-2023

25/01/2023    S18

Polska-Szczecin: Maszyny przemysłowe

2023/S 018-050234

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Morska w Szczecinie
Adres pocztowy: ul. Wały Chrobrego 1-2
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Sobczak, Aldona Marciszak, Marta Mikulska-Nawacka
E-mail: bzp@pm.szczecin.pl
Tel.: +48 914809491
Faks: +48 914809575
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pm.szczecin.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pm_szczecin
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: publiczna uczelnia wyższa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa obrabiarki numerycznej wraz z osprzętem dla Politechniki Morskiej w Szczecinie

Numer referencyjny: BZP-AZ/262-2/23
II.1.2)Główny kod CPV
42000000 Maszyny przemysłowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczeniem obrabiarki numerycznej wraz z osprzętem dla Politechniki Morskiej w Szczecinie na potrzeby projektu „Centrum badawcze diagnozowania, recyklingu elementów wielko i małogabarytowych oraz identyfikacji odzyskanych materiałów”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42600000 Obrabiarki
42611000 Obrabiarki specjalnego zastosowania
42621000 Tokarki
42621100 Tokarki sterowane komputerowo
42990000 Różne maszyny specjalnego zastosowania
42632000 Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczeniem obrabiarki numerycznej wraz z osprzętem dla Politechniki Morskiej w Szczecinie na potrzeby projektu „Centrum badawcze diagnozowania, recyklingu elementów wielko i małogabarytowych oraz identyfikacji odzyskanych materiałów”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a do SWZ,

- projektowane postanowienia umowy określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Gwarancja na przedmiot zamówienia: minimum 12 miesięcy. Udzielona Gwarancja obejmuje cały przedmiot zamówienia.

2) Nomenklatura wg CPV:

42600000-2 Obrabiarki

42611000-2 Obrabiarki specjalnego zastosowania

42000000-6 Maszyny przemysłowe

42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania

42621000-5 Tokarki

42621100-6 Tokarki sterowane komputerowo

42632000-5 Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu

3) Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.

4) Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych

i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.

5) W przypadku, gdy Zamawiający odnosi się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

6) Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych

i prawnych, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu, zapakowany w oryginalne opakowanie dla danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt, określający jego parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Na przedmiocie umowy, jak również na opakowaniu musi znajdować się znak firmowy i określenie pochodzenia (producenta).

2. Rozwiązania równoważne.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: bezpłatna gwarancja / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „Centrum badawcze diagnozowania, recyklingu elementów wielko i małogabarytowych oraz identyfikacji odzyskanych materiałów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 umowa o dofinansowanie nr RPZP.01.03.00-32-0003/21-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określone zostały we projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/02/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/05/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/02/2023
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

Zamawiający, na podstawie art. 106 ustawy Pzp żąda, by wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom SWZ złożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe:

a) materiały informacyjne dotyczące przedmiotu zamówienia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, z których ma wynikać potwierdzenie wszystkich parametrów technicznych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się złożenia materiałów w języku innym niż polski.

Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.

2. Unieważnienie postępowania.

1) Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp, zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

2) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

3. Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który:

- nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,

- nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835),

- nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k dodanym art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014),

- złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu i zasady ich składania określone są w rozdziale II SWZ.

5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale III ust. 5 SWZ.

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:

- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

- Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

7. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy:

https://platformazakupowa.pl/pn/pm_szczecin.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy PZP: środki ochrony prawnej.

2. Odwołanie przysługuje na: niezgodną przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym projektowanie postanowienia umowy; zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie w formie elektronicznej albo w postacie elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2023