Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 50362-2023

Submission deadline has been amended by:  74974-2023
25/01/2023    S18

Polen-Rawicz: Computeranlagen und Zubehör

2023/S 018-050362

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Rawicz
Nationale Identifikationsnummer: 411050729
Postanschrift: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
Ort: Rawicz
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Postleitzahl: 63-900
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Adam Ignasiak, Janusz Pieprzyk, Magdalena Suwalska
E-Mail: przetargi@rawicz.eu
Telefon: +48 656164980
Fax: +48 655464167
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.rawicz.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/transakcja/rawicz/aukcje
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/transakcja/718066
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/transakcja/718066
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Administracja samorządowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa komputerów przenośnych - laptopów w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina - etap 1

Referenznummer der Bekanntmachung: BZPiF.2710.3.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 90 sztuk komputerów przenośnych – laptopów na potrzeby Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz oraz jednostek podległych wraz z niezbędnym oprogramowaniem w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

Rawicz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 90 sztuk komputerów przenośnych – laptopów na potrzeby Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz oraz jednostek podległych wraz z niezbędnym oprogramowaniem w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 12 do SWZ. Wskazane w powyższym załączniku parametry techniczne należy traktować jako wymagane minimum, co oznacza, że Wykonawca może zaoferować urządzenia o lepszych i wyższych parametrach.

3. Zamówienie obejmuje wszelkie koszty związane z pełną realizacją zamówienia, w tym w szczególności koszty dostawy wraz z transportem, rozładunku i wniesienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszty logotypów, itp.

4. Wykonanie przedmiotu umowy zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.

5. Ze względu na wysokość otrzymanego dofinansowania, Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę w wysokości 315.000,00 zł brutto (cena jednostkowa za zakup wraz z dostawą jednego laptopa wynosi 3.500,00 zł brutto).

6. Mogące występować w opisie przedmiotu zamówienia wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań i stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy każdorazowo przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy sprzętu fabrycznie nowego, pełnowartościowego, oryginalnie zapakowanego, wykonanego zgodnie z normami, żadna część składająca się na dany sprzęt nie może być używana, nosić śladów uszkodzeń, itp. Wszystkie sprzęty muszą posiadać odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności i atesty dopuszczające do użytku, muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w SWZ, jak również muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach UE.

8. Wykonawca dostarczy sprzęt kompletny posiadający wszelkie kable, podzespoły itp., niezbędne do jego prawidłowego użytkowania, gotowy do uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów.

9. Zamawiający wymaga, żeby klucz instalacyjny systemu operacyjnego powinien być fabrycznie nowy, fabrycznie zapisany w BIOS komputera i wykorzystywany do instalacji tego systemu oraz jego aktywowania. System operacyjny ma być fabrycznie zainstalowany przez producenta. Po realizacji zamówienia Zamawiający dokonuje odbioru jakościowego. Jeśli Zamawiający będzie miał uzasadnione podejrzenia, że system operacyjny był używany wcześniej Zamawiający zweryfikuje to metodami oferowanymi przez producenta. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego (nieużywanego nigdy wcześniej).

11. Koszty związane z pełną realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. do Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, ponosi Wykonawca w ramach zaproponowanej ceny ofertowej.

12. Istotne dla stron postanowienia umowne dotyczące przedmiotowego zamówienia zostały zawarte w załączonym projekcie umowy będącym załącznikiem nr 11 do niniejszej SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia z zastosowaniem opcji, o której mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Opcją jest możliwość rozszerzenia zakresu dostawy do 20% wartości łącznej podanej w zamówieniu podstawowym. Rozszerzenie, o którym wyżej mowa może dotyczyć zwiększenia ilości asortymentu zamówienia.

Zamawiający wskazuje następujące okoliczności uprawniające go do skorzystania z opcji:

1) uzyskanie oszczędności w ramach prowadzonego postępowania,

2) otrzymanie dodatkowych środków finansowych na realizację niniejszego zamówienia.

Zaistnienie okoliczności, o których mowa wyżej, spowoduje zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu umowy.

Do rozliczenia zamówienia w ramach opcji będzie stosowana cena jednostkowa wynikająca w ofercie Wykonawcy do zamówienia podstawowego. Opcja jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Umowa o powierzenie grantu nr 5012/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V. Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00"

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 6.000,00 zł brutto.

2. Szczegółowe informację w zakresie wadium oraz kryterium oceny ofert zostały odpowiednio zawarte w rozdziale XV i XIX SWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

WYKAZANIE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, w art. 109 ust. 1 pkt. 4 i 10 ustawy Pzp, w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

c.d. WYKAZANIE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 124 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów;

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2581 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp; art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego; art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp; art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp.

5) oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)

6) oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 roku poz. 835).

3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, zgodnie z zapisami art. 119 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2 ppkt 1), 3), 4), 5) i 6) UWAGA: oświadczenie wskazane w pkt 2 ppkt 6) jest przedstawiane gdy na podmiot udostępniający zasoby przypada ponad 10 % wartości zamówienia.

4. Dokumenty i oświadczenia, o których wyżej mowa składa Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie ww. Wykonawcę na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5. Dokumenty podmiotów zagranicznych zostały określone w rozdziale IX SWZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego, w ramach której dostarczono laptopy o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto,

Wyżej wskazany okres 3 lat liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia powtarzające się lub ciągłe dopuszcza się nie tylko zamówienie wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane (w trakcie realizacji). W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego w SWZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę ww. warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 124 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów: wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wyżej wskazany okres 3 lat liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

2. Dokumenty i oświadczenia, o których wyżej mowa składa Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie ww. Wykonawcę na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Istotne postanowienia stron, w tym warunki realizacji zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/02/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/02/2023
Ortszeit: 10:15
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, art. 132 - 139 ustawy Pzp (zamówienie klasyczne o wartości większej niż progi unijne).

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim.

3. Postępowanie przetargowe prowadzone będzie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na stronie internetowej prowadzonego postępowania, o której mowa w rozdziale I SWZ.

4. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1) Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ,

2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ,

3) Oświadczenie wstępne Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ

4) Oświadczenie wstępne podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576(jeżeli dotyczy) zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ

5) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,

6) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w rozdziale XI SWZ,

7) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z załącznikiem nr 5 SWZ - jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby

8) Oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji wadialnej – zgodny z wymaganiami zawartymi w rozdziale XV SWZ.

5. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji oraz opis sposobu przygotowania ofert zostały zawarte w rozdziale XII i XIII SWZ.

6. Zamawiający informuje, że:

1) nie żąda przedmiotowych środków dowodowych,

2) nie przewiduje obowiązku/możliwości odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego,

3) nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej,

4) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

5) nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań,

6) nie udzieli zaliczek na poczet wykonania zamówienia, o których mowa w art. 442 ust. 1 ustawy Pzp.

7) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

7. Treść klauzuli informacyjnej wynikającej z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” została określona w rozdziale XIV SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówien Publiczanych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023