Dienstleistungen - 505170-2019

Submission deadline has been amended by:  570058-2019
25/10/2019    S207    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Architekturentwurf

2019/S 207-505170

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 97
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 00-909
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Chętnik
E-Mail: szi.jedz@ron.mil.pl
Telefon: +48 261845877
Fax: +48 261846668

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://zamowienia-szi.wp.mil.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Der Zugang zu den Auftragsunterlagen ist eingeschränkt. Weitere Auskünfte sind erhältlich unter: http://zamowienia-szi.wp.mil.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka organizacyjna MON
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie aktualizacji Programu Inwestycji oraz wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie

Referenznummer der Bekanntmachung: 69/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71220000 Architekturentwurf
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy posiadanej dokumentacji i aktualizacja programu inwestycji oraz wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z budową Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie. W ramach zadania wykonawca uzyska wszystkie niezbędne decyzje, a w szczególności pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało sprawowanie nadzorów autorskich w trakcie realizacji robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w SIWZ oraz wzorach umów (dokumenty załączone na stronie internetowej Zamawiającego).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Etapy realizacji: 1.Opracowanie aktualizacji programu inwestycji dla zadania „Budowa Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie” zwanym dalej przedmiotem umowy. 2. Etap I - Opracowanie Projektu (projektów) budowlanego we wszystkich niezębnych branżach w oparciu o dokumenty będące podstawą do realizacji zadania w tym w szczególności PI oraz PFU wraz z aneksem do PFU.3. Etap II - Opracowanie Projektu (projektów) wykonawczych we wszystkich niezbędnych branżach w oparciu o zatwierdzony pozwoleniem na budowę lub skutecznym zgłoszeniem robót projekt budowlany i Program Inwestycji. 4 .Pełnienie nadzoru autorskiego. 1)Analiza programu inwestycji obejmować ma:a) Określenie zgodności otrzymanego PI z Decyzją Nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych.b) Określenie zgodności zakresu rzeczowego zawartego w PI z treścią PFU oraz aneksu do PFU;c) Sporządzenie raportu w 3 egz. z wykonanych analiz oraz wskazanie wniosków i programu zmian koniecznych do wprowadzenia w PI.d) Analiza będących w posiadaniu Zamawiającego dokumentów administracyjnych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa a możliwości ich wykorzystania w procesie inwestycyjnym.e) Inwestor informuje, że posiada decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie wodno – prawne na regulację rzek. f) W przypadku konieczności dokonania aktualizacji ww. decyzji lub ich zmiany, a ponadto w przypadku gdy konieczne będzie uzyskanie innych niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających uruchomienie procesu projektowego Wykonawca dokona powyższego w ramach przedmiotu umowy w tym etapie. 2) Aktualizacja PI obejmować ma: a) Wprowadzenie do treści PI (forma wprowadzenia – aneks do PI) elementów opisanych w raporcie z przeprowadzonej analizy dokumentów źródłowych.b) Przeprowadzenie analizy zakresu rzeczowego pod kątem możliwości realizacji wieloetapowej pozwalającej na realizacje prac niezależnie od posiadanych dokumentów administracyjnych – np. pozwolenia na budowę. Dopuszcza się taki podział zakresu rzeczowego, aby realizacja prowadzona była niezależnie od uzyskiwanych decyzji administracyjnych.c) Uzyskanie uzgodnień PI wraz z aneksem do PI przez organy do tego upoważnione tj. Dyrektor Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Szefa Stołecznego Zarządu Infrastruktury, Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie, Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Nowym Dworze Mazowieckim.d) Uzyskanie zatwierdzenia PI oraz aneksu do PI przez Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego.e) Aneks do PI opracować w 3 egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji edytowalnej (płyta CD lub DVD).

2. Etap I: Realizowany po zatwierdzeniu aktualizacji Programu Inwestycji na podstawie umowy na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych i uzyskania pozwolenia na budowę. 1) Opracowanie projektu budowlanego obejmować ma:a) Opracowanie projektów budowlanych według specyfikacji: Projekt budowlany w 6 egz. - wersja papierowa. Projekt budowlany w 2 egz. wersja edytowalna w oparciu o oprogramowanie AUTOCAD. b) W ciągu 30 dni od daty ich złożenia Inwestor dokona analizy przedłożonych dokumentów oraz zwoła posiedzenie KOPI, na którym zostanie podjęta decyzja o przyjęciu lub nie przyjęciu przedłożonych opracowań. c) Opracowane projekty, przedmiary, kosztorysy i specyfikacje w zakresie archiwizacji muszą być sporządzone według wytycznych Inwestora, poszczególne tomy powyższych opracowań muszą być złożone i oprawione w teczki o maksymalnej grubości 5 cm. 2) Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych obejmować ma: a) Uzyskanie niezbędnych warunków technicznych przyłączenia obiektu (obiektów) do sieci energetycznej poprzez złożenie lub uaktualnienie będącego w posiadaniu Inwestora zastępczego wniosku o wydanie warunków przyłączeniowych. (...) Dalsza część opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 432
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1.Wykonanie aktualizacji Programu Inwestycji (PI) – max 162 dni od daty podpisania umowy 2. Etap I i II – wykonanie projektu budowlanego (...) oraz projektu wykonawczego (...) max 270 dni (po zatwierdzeniu aktualizacji programu inwestycji) od daty podpisania umowy.

Kryteria oceny ofert: Cena oferty brutto – 60 %; Termin wykonania zamówienia – 40 %

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Na potwierdzenie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda aby Wykonawca posiadał: a) Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu;

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Na potwierdzenie spełniania warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający żąda: a) Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu;

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda: a) wykazu usług wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej pracy projektowej w zakresie budowy, rozbudowy, nadbudowy budynku użyteczności publicznej o charakterze biurowym wyposażonym w elektroniczne systemy zabezpieczeń obiektu oraz instalacje telekomunikacyjne (sieci strukturalne) o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto (każda) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (Załącznik nr 9 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. c) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 10 do SIWZ); Do wykazu należy załączyć:d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (Załącznik nr 11 do SIWZ) - bez ograniczeń, niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w specjalnościach: architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, drogowa, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, telekomunikacyjna (teletechniczna), hydrotechniczna.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający żąda złożenia nw. dokumentów:a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ustęp 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,d) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (Załącznik nr 12 do SIWZ); f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (Załącznik nr 12 do SIWZ), g) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenia na karę ograniczenia wolności lub grzywny

W zakresie określonym przez zamawiającego art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy PZP (Załącznik nr 12 do SIWZ), h) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 7 ustawy PZP (Załącznik nr 12 do SIWZ), i) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach

I opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) (Załącznik nr 12 do SIWZ),

(dokumenty wymienione w niniejszej sekcji składane są przez Wykonawcę, lidera/partnera konsorcjum, partnerów spółki cywilnej, innego podmiotu, podwykonawcę)

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1.Na wykonanie aktualizacji programu inwestycji, projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz nadzoru autorskiego zostaną zawarte trzy odrębne umowy zgodnie z załączonymi wzorami do SIWZ.

2.Umowa zostanie podpisana po upływie terminu przewidzianego na złożenie odwołania.

3.Ewentualne zmiany dokonane przez Wykonawcę we wzorze umowy, nie będą przez Zamawiającego uwzględnione.

4. Pzed podpisaniem umowy należy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości zgodnej ze wzorem umowy (dotyczy umowy na wykonanie aktualizacji programu inwestycji i pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej).

5.Zamawiający dopuszcza możliwość nie wykonania pełnego zakresu rzeczowego zamówienia i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe.

6.Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy PZP w przypadkach wymienionych w SIWZ

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/12/2019
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/01/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/12/2019
Ortszeit: 11:00
Ort:

STOŁECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURY

Al. Jerozolimskie 97

00-909 WARSZAWA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Oferta oraz wszystkie oświadczenia, zaświadczenia, oraz inne dokumenty wymagane zapisami SIWZ Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego w formie elektronicznej, tj. przy użyciu systemu miniPortal (poprzez platformę ePUAP). 2. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć w formie elektronicznej aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. Oświadczenie o którym mowa w pkt. 2, Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Załącznik nr 2.1 do SIWZ lub Załącznik nr 2.2 do SIWZ). Oprócz oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą powinien załączyć w formie elektronicznej nw. dokumenty: 1) Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ), 2) Wycenę ofertową na wykonanie aktualizacji Programu Inwestycji (PI) – (Załącznik nr 4 do SIWZ), 3) Wycenę ofertową pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej (DPK) – Etap I, Etap II (Załącznik nr 5 do SIWZ), 4) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych

W art. 13 lub art. 14 RODO (dokument składany przez Wykonawcę, lidera/partnera konsorcjum, partnerów spółki cywilnej, innego podmiotu, podwykonawcę) (Załącznik nr 6 do SIWZ), 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument, w przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów (Załącznik nr 7 do SIWZ), 6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 7) Dowód wpłaty wadium. 8)Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oryginał (w formie elektronicznej) oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 8 do SIWZ, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 1a, może unieważnić postępowanie o udzielnie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 85 000,00 zł.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych oraz Portalu Zamówień Stołecznego Zarządu Infrastruktury: 1) w zakresie składania, zmiany i wycofania ofert – poprzez miniPortal oraz ePUAP 2) w zakresie przesyłania korespondencji – poprzez Portal Zamówień Publicznych http://zamowienia-szi.wp.mil.pl. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu, Regulaminie ePUAP oraz w Rozdziale XX niniejszej SIWZ. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku wynosi 150 MB. W celu komunikacji z Zamawiającym przez portal ePUAP należy posłużyć się nazwą Stołeczny Zarząd Infrastruktury. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zaszyfrowaną jedynie ofertę. Pozostałe dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (np. wyjaśnienia, uzupełnienia, dokumenty od oferty najkorzystniejszej, itp.) winny być złożone (nieszyfrowane) poprzez platformę zamówień publicznych znajdującą się pod adresem http://zamowienia-szi.wp.mil.pl

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki odwoławcze, o których mowa w ustawie PZP w Dziale VI zatytułowanym Środki ochrony prawnej.

2.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę

W wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

3.Środki ochrony prawnej wobec Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy PZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/10/2019