Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 50634-2023

25/01/2023    S18

Polen-Krynica-Zdrój: Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste

2023/S 018-050634

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MPGK Sp. z o.o., 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 37.
Nationale Identifikationsnummer: 490025799
Postanschrift: ul. Kraszewskiego 37
Ort: Krynica-Zdrój
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 33-380
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Marcisz, Artur Repel
E-Mail: przetargi@mpgk-krynica.pl
Telefon: +48 184712871
Fax: +48 184712871
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.mpgk-krynica.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_krynica_zdroj
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_krynica_zdroj
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Spółka z o.o. ze 100% udziałem Gminy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Usługi komunalne

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Krynica-Zdrój

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gminy Krynicy-Zdroju. Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części: Część 1 pn.Odbiór i transport do miejsc zagospodarowania odpadów zbieranych w sposób selektywny oraz odbiór, transport i zagospodarowanie bioodpadów z terenu Gminy Krynica-Zdrój - nieruchomości zamieszkałe. Część 2 pn.Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych zebranych z terenu Gminy Krynica-Zdrój - nieruchomości niezamieszkałe.Część 3 pn.Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Krynica-Zdrój - nieruchomości niezamieszkałe. Część 4 pn.Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny z terenu Gminy Krynica-Zdrój - nieruchomości niezamieszkałe. Część 5 pn.Zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów z czyszczenia ulic i placów zebranych z terenu Gminy Krynica-Zdrój.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 714 063.40 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 5
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i transport do miejsc zagospodarowania odpadów zbieranych w sposób selektywny oraz odbiór, transport i zagospodarowanie bioodpadów z terenu Gminy Krynica-Zdrój - nieruchomości zamieszkałe.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
90513100 Hausmüllbeseitigung
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Gmina Krynica-Zdrój

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych terenu Gminy Krynicy-Zdroju objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 1 marca 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych terenu Gminy Krynicy-Zdroju pochodzących od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, oraz zagospodarowanie odebranych odpadów w sposób zapewniający odzysk lub unieszkodliwianie, w tym osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.),

b) przedmiot zamówienia obejmuje ODBIÓR i TRANSPORT SELEKTYWNIE ZEBRANYCH ODPADÓW do wskazanych przez Zamawiającego miejsc zagospodarowania oraz ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE BIOODPADÓW stanowiących odpady komunalne z terenu Gminy Krynicy-Zdroju w następującej, szacunkowej ilości :

- Metale i Tworzywa sztuczne: 417 Mg;

- Papier: 100 Mg;

- Szkło: 330 Mg;

- Bioodpady stanowiące odpady komunalne: 210 Mg.

Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia stanowi załącznik nr 9a do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 083 713.40 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/03/2023
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania, jednakże nie powodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 10 % w stosunku do wartości określonej w umowie. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości z umowy na dzień zawarcia umowy, niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania umowy.

W zakresie zamówienia opcjonalnego Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, które Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż w terminie 14 dni od zrealizowania odbioru odpadów o wartości stanowiącej 80 % wartości umowy.

Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na całą wartość zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach. W przypadku realizacji opcji w kilku częściach Zamawiający będzie składał Wykonawcy kolejne oświadczenia nie później niż przed momentem wyczerpania się wartości zamówienia opcjonalnego wynikającej z poprzednio złożonego oświadczenia.

Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia. Oświadczenie woli Zamawiającego o realizacji bądź zaniechaniu zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktyczne ilości wykonanych usług zrealizowanych na podstawie umowy, wg cen jednostkowych za odbiór i zagospodarowanie poszczególnych rodzajów odpadów zawartych w ofercie Wykonawcy dla zamówienia podstawowego oraz masy faktycznie odebranych i zagospodarowanych odpadów, powiększone o należny podatek VAT do łącznej wartości określonej w umowie.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określa treść projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które stanowią Załącznik Nr 8a do SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych zebranych z terenu Gminy Krynica-Zdrój - nieruchomości niezamieszkałe.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Gmina Krynica-Zdrój

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zagospodarowania wraz z transportem odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) zebranych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Krynica-Zdrój w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 1 marca 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) odbiór odpadów – komunalnych - zmieszanych (niesegregowanych), ze Stacji Przeładunkowej Zamawiającego znajdującej się na terenie Gminy Krynica-Zdrój oraz zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych w sposób zapewniający odzysk lub unieszkodliwianie, w tym osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.),

b) przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie następującej szacunkowej ilości odebranych odpadów:

- Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne: 2 150 Mg. Zamawiający na podstawie danych dotyczących odbioru opadów w latach ubiegłych dokona odbioru odpadów w ilości minimum 1 400 Mg.

Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia stanowi załącznik nr 9b do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 634 000.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/03/2023
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określa treść projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które stanowią Załącznik Nr 8b do SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Krynica-Zdrój - nieruchomości niezamieszkałe.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Gmina Krynica-Zdrój

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zagospodarowania wraz z transportem odpadów komunalnych wielkogabarytowych zebranych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Krynica-Zdrój w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 1 marca 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) odbiór odpadów – wielkogabarytowych ze Stacji Przeładunkowej Zamawiającego, znajdującej się na terenie Gminy Krynica-Zdrój oraz zagospodarowanie odebranych odpadów w sposób zapewniający odzysk lub unieszkodliwianie, w tym osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.),

b) przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie następującej szacunkowej ilości odebranych odpadów:

- Odpady wielkogabarytowe: 135 Mg;

- Transport odpadów: 9 parti transportowych.

Zamawiający podstawie danych dotyczących odbioru opadów w latach ubiegłych dokona odbioru odpadów w ilości minimum 90 Mg.

Opis przedmiotu zamówienia dla części 3 zamówienia stanowi załącznik nr 9c do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 144 450.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/03/2023
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określa treść projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które stanowią Załącznik Nr 8c do SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny z terenu Gminy Krynica-Zdrój - nieruchomości niezamieszkałe.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Gmina Krynica-Zdrój

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny (segregowanych) z nieruchomości niezamieszkałych terenu Gminy Krynicy-Zdroju w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 1 marca 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny (segregowanych) z terenu Gminy Krynicy-Zdroju, pochodzących od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych w sposób zapewniający odzysk lub unieszkodliwianie, w tym osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.),

b) przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie następującej szacunkowej ilości odebranych odpadów:

- Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier i tektura, Szkło: 5 840 m³. Zamawiający na podstawie danych dotyczących odbioru opadów w latach ubiegłych dokona odbioru odpadów w ilości minimum 4 500 m³ . Opis przedmiotu zamówienia dla części 4 zamówienia stanowi załącznik nr 9d do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 715 400.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/03/2023
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określa treść projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które stanowią Załącznik Nr 8d do SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów z czyszczenia ulic i placów zebranych z terenu Gminy Krynica-Zdrój.

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Gmina Krynica-Zdrój

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przyjęciu i zagospodarowaniu odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów z czyszczenia ulic i placów zebranych z terenu Gminy Krynica-Zdrój w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 1 marca 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) przyjęcie odpadów - odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów z czyszczenia ulic i placów transportowanych i dostarczonych przez Zamawiającego oraz zagospodarowanie odebranych odpadów w sposób zapewniający odzysk lub unieszkodliwianie, w tym osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.),

b) przedmiot zamówienia obejmuje przyjęcie i zagospodarowanie następującej szacunkowej ilości odebranych odpadów:

- Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (17 01 01): 120 Mg;

- Odpady gruz ceglany (17 01 02): 20 Mg;

- Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (17 01 03): 5 Mg;

- Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (17 01 07): 100 Mg;

- Odpady z czyszczenia ulic i placów ( 20 03 03): 10 Mg.

Zamawiający na podstawie danych dotyczących odbioru opadów w latach ubiegłych dokona odbioru odpadów w ilości minimum 50 Mg zgodnie z ilościami wskazanymi poniżej:

- Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (17 01 01): 37 Mg;

- Odpady gruz ceglany (17 01 02): 2,9 Mg;

- Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (17 01 03): 0,1 Mg;

- Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (17 01 07): 7 Mg

- Odpady z czyszczenia ulic i placów ( 20 03 03): 3 Mg.

Opis przedmiotu zamówienia dla części 5 zamówienia stanowi załącznik nr 9e do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 136 500.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/03/2023
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określa treść projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które stanowią Załącznik Nr 8e do SWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Krynicy-Zdroju, zgodnie z art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.). W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Zamawiający żąda potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający w tym zakresie nie stawia warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający w tym zakresie nie stawia warunku udziału w postępowaniu.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest, aby osoby bezpośrednio uczestniczące w wykonywaniu umowy wykonujące czynności:

- w części 1 zamówienia: ładowacza, kierowcy;

- w części 2 zamówienia: kierowcy;

- w części 3 zamówienia: kierowcy;

- w części 4 zamówienia: kierowcy, ładowacza;

- w części 5 zamówienia: dyspozytor, obsługujący wagę;

były zatrudnione na podstawie stosunku pracy, jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/02/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/02/2023
Ortszeit: 10:10
Ort:

Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ,

ul. Kraszewskiego 37 , 33-380 Krynica-Zdrój.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wykonawca podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy PZP. Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami: 1) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) – zwanej dalej „Ustawą sankcyjną”; 2) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31 lipca 2014 r., str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8 kwietnia 2022 r., str. 1) – zwanego dalej „Rozporządzeniem sankcyjnym”; 3) w przypadku, gdy na podwykonawcę, dostawcę lub podmiot, na którego zdolnościach polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, przypada ponad 10% wartości zamówienia, Zamawiający dokonuje obligatoryjnej weryfikacji tego podmiotu w zakresie braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 5k rozporządzenia cytowanego powyżej. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy PZP. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086),z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ, c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 ustawy PZP, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ, d) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek wskazanych w Ustawie sankcyjnej i Rozporządzeniu sankcyjnym złożonym do oferty, w zakresie podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych w Rozdziale VII pkt 4 SWZ, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP) według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których mowa Rozdziale VII pkt 4 oraz w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia podwykonawcy w okolicznościach, o których mowa Rozdziale VII pkt 4 ppkt 3, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek wskazanych w Ustawie sankcyjnej i Rozporządzeniu sankcyjnym, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy PZP.

Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP
Postanschrift: ul. Krucza 36/Wspólna 6
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-522
Land: Polen
E-Mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telefon: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet-Adresse: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1 powyżej.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587702
Fax: +48 224587703
Internet-Adresse: https://www.gov.pl/web/uzp
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023