Dienstleistungen - 50634-2023

25/01/2023    S18

Polen-Krynica-Zdrój: Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste

2023/S 018-050634

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MPGK Sp. z o.o., 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 37.
Nationale Identifikationsnummer: 490025799
Postanschrift: ul. Kraszewskiego 37
Ort: Krynica-Zdrój
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 33-380
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Marcisz, Artur Repel
E-Mail: przetargi@mpgk-krynica.pl
Telefon: +48 184712871
Fax: +48 184712871
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.mpgk-krynica.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_krynica_zdroj
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_krynica_zdroj
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Spółka z o.o. ze 100% udziałem Gminy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Usługi komunalne

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Krynica-Zdrój

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gminy Krynicy-Zdroju. Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części: Część 1 pn.Odbiór i transport do miejsc zagospodarowania odpadów zbieranych w sposób selektywny oraz odbiór, transport i zagospodarowanie bioodpadów z terenu Gminy Krynica-Zdrój - nieruchomości zamieszkałe. Część 2 pn.Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych zebranych z terenu Gminy Krynica-Zdrój - nieruchomości niezamieszkałe.Część 3 pn.Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Krynica-Zdrój - nieruchomości niezamieszkałe. Część 4 pn.Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny z terenu Gminy Krynica-Zdrój - nieruchomości niezamieszkałe. Część 5 pn.Zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów z czyszczenia ulic i placów zebranych z terenu Gminy Krynica-Zdrój.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 714 063.40 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 5
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i transport do miejsc zagospodarowania odpadów zbieranych w sposób selektywny oraz odbiór, transport i zagospodarowanie bioodpadów z terenu Gminy Krynica-Zdrój - nieruchomości zamieszkałe.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
90513100 Hausmüllbeseitigung
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Gmina Krynica-Zdrój

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych terenu Gminy Krynicy-Zdroju objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 1 marca 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych terenu Gminy Krynicy-Zdroju pochodzących od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, oraz zagospodarowanie odebranych odpadów w sposób zapewniający odzysk lub unieszkodliwianie, w tym osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.),

b) przedmiot zamówienia obejmuje ODBIÓR i TRANSPORT SELEKTYWNIE ZEBRANYCH ODPADÓW do wskazanych przez Zamawiającego miejsc zagospodarowania oraz ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE BIOODPADÓW stanowiących odpady komunalne z terenu Gminy Krynicy-Zdroju w następującej, szacunkowej ilości :

- Metale i Tworzywa sztuczne: 417 Mg;

- Papier: 100 Mg;

- Szkło: 330 Mg;

- Bioodpady stanowiące odpady komunalne: 210 Mg.

Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia stanowi załącznik nr 9a do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 083 713.40 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/03/2023
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania, jednakże nie powodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 10 % w stosunku do wartości określonej w umowie. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości z umowy na dzień zawarcia umowy, niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania umowy.

W zakresie zamówienia opcjonalnego Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, które Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż w terminie 14 dni od zrealizowania odbioru odpadów o wartości stanowiącej 80 % wartości umowy.

Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na całą wartość zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach. W przypadku realizacji opcji w kilku częściach Zamawiający będzie składał Wykonawcy kolejne oświadczenia nie później niż przed momentem wyczerpania się wartości zamówienia opcjonalnego wynikającej z poprzednio złożonego oświadczenia.

Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia. Oświadczenie woli Zamawiającego o realizacji bądź zaniechaniu zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktyczne ilości wykonanych usług zrealizowanych na podstawie umowy, wg cen jednostkowych za odbiór i zagospodarowanie poszczególnych rodzajów odpadów zawartych w ofercie Wykonawcy dla zamówienia podstawowego oraz masy faktycznie odebranych i zagospodarowanych odpadów, powiększone o należny podatek VAT do łącznej wartości określonej w umowie.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określa treść projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które stanowią Załącznik Nr 8a do SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych zebranych z terenu Gminy Krynica-Zdrój - nieruchomości niezamieszkałe.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Gmina Krynica-Zdrój

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zagospodarowania wraz z transportem odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) zebranych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Krynica-Zdrój w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 1 marca 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) odbiór odpadów – komunalnych - zmieszanych (niesegregowanych), ze Stacji Przeładunkowej Zamawiającego znajdującej się na terenie Gminy Krynica-Zdrój oraz zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych w sposób zapewniający odzysk lub unieszkodliwianie, w tym osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.),

b) przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie następującej szacunkowej ilości odebranych odpadów:

- Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne: 2 150 Mg. Zamawiający na podstawie danych dotyczących odbioru opadów w latach ubiegłych dokona odbioru odpadów w ilości minimum 1 400 Mg.

Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia stanowi załącznik nr 9b do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 634 000.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/03/2023
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określa treść projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które stanowią Załącznik Nr 8b do SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Krynica-Zdrój - nieruchomości niezamieszkałe.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Gmina Krynica-Zdrój

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zagospodarowania wraz z transportem odpadów komunalnych wielkogabarytowych zebranych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Krynica-Zdrój w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 1 marca 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) odbiór odpadów – wielkogabarytowych ze Stacji Przeładunkowej Zamawiającego, znajdującej się na terenie Gminy Krynica-Zdrój oraz zagospodarowanie odebranych odpadów w sposób zapewniający odzysk lub unieszkodliwianie, w tym osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.),

b) przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie następującej szacunkowej ilości odebranych odpadów:

- Odpady wielkogabarytowe: 135 Mg;

- Transport odpadów: 9 parti transportowych.

Zamawiający podstawie danych dotyczących odbioru opadów w latach ubiegłych dokona odbioru odpadów w ilości minimum 90 Mg.

Opis przedmiotu zamówienia dla części 3 zamówienia stanowi załącznik nr 9c do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 144 450.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/03/2023
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określa treść projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które stanowią Załącznik Nr 8c do SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny z terenu Gminy Krynica-Zdrój - nieruchomości niezamieszkałe.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Gmina Krynica-Zdrój

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny (segregowanych) z nieruchomości niezamieszkałych terenu Gminy Krynicy-Zdroju w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 1 marca 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny (segregowanych) z terenu Gminy Krynicy-Zdroju, pochodzących od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych w sposób zapewniający odzysk lub unieszkodliwianie, w tym osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.),

b) przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie następującej szacunkowej ilości odebranych odpadów:

- Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier i tektura, Szkło: 5 840 m³. Zamawiający na podstawie danych dotyczących odbioru opadów w latach ubiegłych dokona odbioru odpadów w ilości minimum 4 500 m³ . Opis przedmiotu zamówienia dla części 4 zamówienia stanowi załącznik nr 9d do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 715 400.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/03/2023
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określa treść projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które stanowią Załącznik Nr 8d do SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów z czyszczenia ulic i placów zebranych z terenu Gminy Krynica-Zdrój.

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Gmina Krynica-Zdrój

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przyjęciu i zagospodarowaniu odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów z czyszczenia ulic i placów zebranych z terenu Gminy Krynica-Zdrój w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 1 marca 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) przyjęcie odpadów - odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów z czyszczenia ulic i placów transportowanych i dostarczonych przez Zamawiającego oraz zagospodarowanie odebranych odpadów w sposób zapewniający odzysk lub unieszkodliwianie, w tym osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.),

b) przedmiot zamówienia obejmuje przyjęcie i zagospodarowanie następującej szacunkowej ilości odebranych odpadów:

- Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (17 01 01): 120 Mg;

- Odpady gruz ceglany (17 01 02): 20 Mg;

- Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (17 01 03): 5 Mg;

- Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (17 01 07): 100 Mg;

- Odpady z czyszczenia ulic i placów ( 20 03 03): 10 Mg.

Zamawiający na podstawie danych dotyczących odbioru opadów w latach ubiegłych dokona odbioru odpadów w ilości minimum 50 Mg zgodnie z ilościami wskazanymi poniżej:

- Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (17 01 01): 37 Mg;

- Odpady gruz ceglany (17 01 02): 2,9 Mg;

- Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (17 01 03): 0,1 Mg;

- Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (17 01 07): 7 Mg

- Odpady z czyszczenia ulic i placów ( 20 03 03): 3 Mg.

Opis przedmiotu zamówienia dla części 5 zamówienia stanowi załącznik nr 9e do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 136 500.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/03/2023
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określa treść projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które stanowią Załącznik Nr 8e do SWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Krynicy-Zdroju, zgodnie z art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.). W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Zamawiający żąda potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający w tym zakresie nie stawia warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający w tym zakresie nie stawia warunku udziału w postępowaniu.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest, aby osoby bezpośrednio uczestniczące w wykonywaniu umowy wykonujące czynności:

- w części 1 zamówienia: ładowacza, kierowcy;

- w części 2 zamówienia: kierowcy;

- w części 3 zamówienia: kierowcy;

- w części 4 zamówienia: kierowcy, ładowacza;

- w części 5 zamówienia: dyspozytor, obsługujący wagę;

były zatrudnione na podstawie stosunku pracy, jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/02/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/02/2023
Ortszeit: 10:10
Ort:

Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ,

ul. Kraszewskiego 37 , 33-380 Krynica-Zdrój.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wykonawca podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy PZP. Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami: 1) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) – zwanej dalej „Ustawą sankcyjną”; 2) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31 lipca 2014 r., str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8 kwietnia 2022 r., str. 1) – zwanego dalej „Rozporządzeniem sankcyjnym”; 3) w przypadku, gdy na podwykonawcę, dostawcę lub podmiot, na którego zdolnościach polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, przypada ponad 10% wartości zamówienia, Zamawiający dokonuje obligatoryjnej weryfikacji tego podmiotu w zakresie braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 5k rozporządzenia cytowanego powyżej. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy PZP. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086),z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ, c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 ustawy PZP, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ, d) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek wskazanych w Ustawie sankcyjnej i Rozporządzeniu sankcyjnym złożonym do oferty, w zakresie podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych w Rozdziale VII pkt 4 SWZ, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP) według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których mowa Rozdziale VII pkt 4 oraz w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia podwykonawcy w okolicznościach, o których mowa Rozdziale VII pkt 4 ppkt 3, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek wskazanych w Ustawie sankcyjnej i Rozporządzeniu sankcyjnym, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy PZP.

Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP
Postanschrift: ul. Krucza 36/Wspólna 6
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-522
Land: Polen
E-Mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telefon: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet-Adresse: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1 powyżej.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587702
Fax: +48 224587703
Internet-Adresse: https://www.gov.pl/web/uzp
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023