Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 50672-2023

25/01/2023    S18

Polska-Gorzów Wielkopolski: Gaz ziemny

2023/S 018-050672

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 011-028681)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Dekerta 1
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Kod pocztowy: 66-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Podgórny
E-mail: krzysztof.podgorny@szpital.gorzow.pl
Tel.: +48 957827122
Adresy internetowe:
Główny adres: https://szpital.gorzow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby WSzW w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.

Numer referencyjny: DZPU.2632.05.2023
II.1.2)Główny kod CPV
09123000 Gaz ziemny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ50) na potrzeby WSzW w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 011-028681

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 27/01/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 02/02/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 26/04/2023
Powinno być:
Data: 03/03/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 27/01/2023
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 02/02/2023
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: