Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 507818-2022

16/09/2022    S179

Slovensko-Košice: Dielenské zariadenia

2022/S 179-507818

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2022/S 150-430545)

Právny základ:
Smernica 2014/25/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31701914
Poštová adresa: Bardejovská
Mesto/obec: Košice-Západ
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
PSČ: 04329
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Hilda Regulová Gajdošová, E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 82102 Bratislava
E-mail: gajdosova@elconsulting.sk
Telefón: +421 903400529
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.dpmk.sk

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa -Technológie

Referenčné číslo: 2022/1/DPMK
II.1.2)Hlavný kód CPV
43800000 Dielenské zariadenia
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmet zákazky nadväzuje na predošlú dokončenú stavebnú zákazku v rámci Projektu modernizácia technickej

základne na opravu a údržbu vozidlového parku dráhovej MHD, a to formou obstarania technologickej časti projektu,

technického zariadenia a vybavenia vrátane montáže. Výsledkom realizácie predmetu zákazky bude technická a

technologická príprava areálu na zmenu vozového parku podľa požiadaviek modernizácie koľajovej časti. Z dôvodu

zmeny vozového parku je nutné vybudovať novú halu opráv s technológiou (II. etapa). Z koľajovej časti je nutné

vybudovať koľajové napojenie nového objektu haly údržby. K tomu je nutné zrealizovať prislúchajúcu infraštruktúru

(trakčné vedenie, odvodnenie, osvetlenie, elektrické rozvody...).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
12/09/2022
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 150-430545

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: II.2.6
Časť č.: 5
Miesto, kde má byť text upravený: Odhadovaná hodnota
Namiesto:

521034.04

má byť:

495274.04

Číslo oddielu: IV.2.2
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 12/09/2022
Miestny čas: 12:00
má byť:
Dátum: 19/09/2022
Miestny čas: 12:00
Číslo oddielu: IV.2.7
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 12/09/2022
Miestny čas: 13:00
má byť:
Dátum: 19/09/2022
Miestny čas: 13:00
Číslo oddielu: II.1.5
Miesto, kde má byť text upravený: Celková odhadovaná hodnota
Namiesto:

4194876.23

má byť:

4169116.23

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: