Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 50836-2023

25/01/2023    S18

Polen-Warschau: Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie

2023/S 018-050836

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
Nationale Identifikationsnummer: PL911
Postanschrift: ul. Powstańców Śląskich 70
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 01-381
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Kaczorowska
E-Mail: bemowo.wzp@um.warszawa.pl
Telefon: +48 224437614
Fax: +48 223254007
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bemowo.um.warszawa.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.bemowo.um.warszawa.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa dostawa energii cieplnej, tj. sprzedaż, dystrybucja i przesyłanie ciepła do budynków komunalnych (...) przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 24, 24A, 24B i 24 C w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Referenznummer der Bekanntmachung: UD-I-WZP.271.2.2023.AKA
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09300000 Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii cieplnej, tj. sprzedaż, dystrybucja i przesyłanie ciepła za pomocą sieci ciepłowniczej do budynków komunalnych przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 24, 24A, 24B i 24 C w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Niniejsze zamówienie stanowi jedną z części postępowania na Kompleksową dostawę energii cieplnej. Zamawiający planuje ogłoszenie kolejnego postępowania w czerwcu 2023 r.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 oraz 5 do SWZ.

3. Węzły cieplne położone w budynkach przy ul. Pełczyńskiego nr 24, 24A, 24B, 24C są własnością Odbiorcy.

4. Właścicielem układów pomiarowo-rozliczeniowych dla budynków komunalnych położnych przy ul. Pełczyńskiego 24,24A,24B,24C jest Veolia Energia Warszawa S.A.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii cieplnej tj. sprzedaż, dystrybucja i przesyłanie ciepła za pomocą sieci ciepłowniczej do budynków komunalnych przy ul. gen. T. Pełczyńskiego 24, 24A, 24B i 24 C w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia:

1. Budynek nr 24 z izolacją cieplną

Moc cieplna zamawiana : 0,5053 MW

W tym:

moc cieplna na potrzeby ogrzewania – 0,2585 MW

moc cieplna na potrzeby c. t. – 0,1120 MW

moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

- maksymalna – 0,3355 MW

- średnia – 0,1348 MW

- wartości natężenia przepływu nośnika ciepła: G- 6,96 m³/h

2. Budynek nr 24A z izolacją cieplną

Moc cieplna zamawiana : 0,1296 MW

W tym:

moc cieplna na potrzeby ogrzewania – 0,0946 MW

moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

- maksymalna – 0,1050 MW

- średnia – 0,0350 MW

- wartości natężenia przepływu nośnika ciepła: G- 2,18 m³/h

3. Budynek nr 24B z izolacją cieplną

Moc cieplna zamawiana : 0,1284 MW

W tym:

moc cieplna na potrzeby ogrzewania – 0,0934 MW

moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

- maksymalna – 0,1050 MW

- średnia – 0,0350 MW

- wartości natężenia przepływu nośnika ciepła G- 2,18 m³/h

4. Budynek nr 24C z izolacją cieplną

Moc cieplna zamawiana : 0,3000 MW

w tym:

moc cieplna na potrzeby ogrzewania – 0,2183 MW

moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

- maksymalna – 0,1983 MW

- średnia – 0,0817 MW

- wartości natężenia przepływu nośnika ciepła G- 4,11 m³/h

• Węzły cieplne położone w budynkach przy ul. Pełczyńskiego nr 24, 24A, 24B, 24C są własnością Odbiorcy.

• Właścicielem układów pomiarowo-rozliczeniowych dla budynków komunalnych położnych przy ul. Pełczyńskiego 24,24A,24B,24C jest Veolia Energia Warszawa S.A.

• Grupy taryfowe – A3/B1/C3.

• Miejsce dostawy ciepła, a tym samym miejsce rozgraniczenia własności i eksploatacji urządzeń/rurociągów pomiędzy Odbiorcą i Sprzedawcą są zawory przyłącza w węźle cieplnym w budynkach nr 24, 24A, 24B, 24C.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6 000,00 PLN

2. Kryteria oceny ofert: KRYTERIUM nr I -cena oferty brutto Pc -waga 60 %, KRYTERIUM nr II –czas na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania Pcs–waga 30 %, KRYTERIUM nr III–zatrudnienie na umowę o pracę osób ze stwierdzeniem stopnia niepełnosprawności na min. 1/2 etatu.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ ani zakazowi udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub aktualną koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1385).

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3. Wstępnym potwierdzeniem spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie złożone wraz z ofertą oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.

5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia, o których mowa powyżej i będzie realizował ten zakres zamówienia, do którego realizacji ww. uprawnienia są wymagane.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone w zał. nr 5 do SWZ -Projektowane postanowienia umowy.

Zmiany umowy zostały określone w § 4 Projektowanych postanowień umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/02/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/02/2023
Ortszeit: 10:30
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Czerwiec 2023 r.

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadkach wskazanych w przepisie art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

5. Zamawiający wskazuje, że okresy wykluczenia zostały wskazane w przepisie art. 111 ustawy.

6. W dniu 8 kwietnia 2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), które ustanawia ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

7. Na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) zostały dodane przepisy art. 5k o zakazie udzielania zamówień publicznych rosyjskich wykonawców w zakresie określonym w powołanym rozporządzeniu.

VIII. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH. WYKAZ DOKUMENTÓW

I OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ ORAZ TERMINY I FORMY ICH SKŁADANIA

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

2. Wykonawca sporządzi ww. oświadczenie przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez stronę internetową: https://espd.uzp.gov.pl/ lub za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl lub poprzez inne dostępne narzędzia lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego za pomocą utworzonego przez Zamawiającego pliku ESPD, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

Pozostałe dokumenty zostały określone w Rozdziale VIII SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023