Services - 508935-2020

Submission deadline has been amended by:  560227-2020
26/10/2020    S208

Pologne-Szczecin: Services de lecture de compteurs

2020/S 208-508935

Avis de marché – secteurs spéciaux

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie
Adresse postale: ul. Tama Pomorzańska 26
Ville: Szczecin
Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Code postal: 70-952
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Iwona Brzuszkiewicz
Courriel: iwona.brzuszkiewicz@psgaz.pl
Téléphone: +48 914247295
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.psgaz.pl/
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://zamowienia.psgaz.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6)Activité principale
Production, transport et distribution de gaz et de chaleur

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

„Świadczenie usług w zakresie odczytów gazomierzy u odbiorców grup taryfowych 1–4 na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie” (zamówienie sektor...

Numéro de référence: 2020/WH00/WP-002676
II.1.2)Code CPV principal
65500000 Services de lecture de compteurs
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odczytów gazomierzy u odbiorców grup taryfowych 1–4 na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie:

— zadanie 1 – Obszary objęte świadczeniem usług odczytów (miasta/gminy): m. Szczecin, Dobra (Szczecińska), Dziwnów, Golczewo, Goleniów, Gryfice, Kamień Pomorski, Karnice, Kołbaskowo, Maszewo, Nowogard, Osina, Płoty, Police, Przybiernów, Rewal, Stepnica, Świerzno, Świnoujście, Trzebiatów, Wolin.

Liczba odczytów w okresie obowiązywania umowy (wartość nominalna) – 736 474;

— zadanie 2 – Obszary objęte świadczeniem usług odczytów (miasta / gminy): Barlinek, Bielice, Choszczno, Dębno, Dolice, Drawno, Gryfino, Ińsko, Kobylanka, Kozielice, Krzęcin, Lipiany, Łobez, Mieszkowice, Pełczyce, Przelewice, Pyrzyce, Recz, Stare Czarnowo, Stargard, Warnice, Węgorzyno.

Liczba odczytów w okresie obowiązywania umowy (wartość nominalna) – 175 444.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 1

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
65500000 Services de lecture de compteurs
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Lieu principal d'exécution:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odczytów gazomierzy u odbiorców grup taryfowych 1–4 na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o,. Oddział Zakład Gazowniczy

II.2.4)Description des prestations:

Zadanie 1 – Obszary objęte świadczeniem usług odczytów (miasta/gminy): m. Szczecin, Dobra (Szczecińska), Dziwnów, Golczewo, Goleniów, Gryfice, Kamień Pomorski, Karnice, Kołbaskowo, Maszewo, Nowogard, Osina, Płoty, Police, Przybiernów, Rewal, Stepnica, Świerzno, Świnoujście, Trzebiatów, Wolin.

Liczba odczytów w okresie obowiązywania umowy (wartość nominalna) – 736 474.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Jakość świadczonej usługi / Pondération: 10
Prix - Pondération: 90
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/04/2021
Fin: 31/03/2023
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby odczytów w okresie obowiązywania umowy (wartość nominalna) przy czym zmniejszenie liczby nie może przekroczyć 20 %, a zwiększenie nie może przekroczyć 20 % liczby odczytów określonych dla zamówienia (wartości nominalnej).

W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby Zamawiającego, może on za uprzednią zgodą Wykonawcy, w ramach powyższego prawa opcji umożliwiającego zlecenie większej ilości Odczytów, powierzyć mu:

a) wykonanie dodatkowych odczytów poza podstawowym obszarem na terenie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Szczecinie, na którym realizowane jest zadanie w Załączniku nr 1 do umowy, na innym obszarze tego Oddziału Zakładu Gazowniczego w Szczecinie, wskazanym w Załączniku nr 1 w części A, z zastrzeżeniem, iż cena jednostkowa odczytu nie ulegnie zmianie, i o ile zastosowanie znajduje ta sama instrukcja techniczna, a na terenie tego Oddziału Zakładu Gazowniczego świadczy usługi więcej niż jeden Wykonawca;

b) wykonanie dodatkowych odczytów na terenie innego Oddziału Zakładu Gazowniczego obejmującego obszar wskazany w Załączniku nr 1 w części B z zastrzeżeniem, iż cena jednostkowa odczytu nie ulegnie zmianie, i o ile na terenach tych Oddziałów zastosowanie znajduje ta sama Instrukcja techniczna.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 2

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
65500000 Services de lecture de compteurs
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Lieu principal d'exécution:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odczytów gazomierzy u odbiorców grup taryfowych 1–4 na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy

II.2.4)Description des prestations:

Zadanie 2 – Obszary objęte świadczeniem usług odczytów (miasta/gminy): Barlinek, Bielice, Choszczno, Dębno, Dolice, Drawno, Gryfino, Ińsko, Kobylanka, Kozielice, Krzęcin, Lipiany, Łobez, Mieszkowice, Pełczyce, Przelewice, Pyrzyce, Recz, Stare Czarnowo, Stargard, Warnice, Węgorzyno.

Liczba odczytów w okresie obowiązywania umowy (wartość nominalna) – 175 444.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Jakość świadczonej usługi / Pondération: 10
Prix - Pondération: 90
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/04/2021
Fin: 31/03/2023
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby odczytów w okresie obowiązywania umowy (wartość nominalna) przy czym zmniejszenie liczby nie może przekroczyć 20 %, a zwiększenie nie może przekroczyć 20 % liczby odczytów określonych dla zamówienia (wartości nominalnej).

W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby Zamawiającego, może on za uprzednią zgodą Wykonawcy, w ramach powyższego prawa opcji umożliwiającego zlecenie większej ilości odczytów, powierzyć mu:

a) wykonanie dodatkowych odczytów poza podstawowym obszarem na terenie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Szczecinie, na którym realizowane jest zadanie w Załączniku nr 1 do umowy, na innym obszarze tego Oddziału Zakładu Gazowniczego w Szczecinie, wskazanym w Załączniku nr 1 w części A, z zastrzeżeniem, iż cena jednostkowa odczytu nie ulegnie zmianie, i o ile zastosowanie znajduje ta sama instrukcja techniczna, a na terenie tego Oddziału Zakładu Gazowniczego świadczy usługi więcej niż jeden Wykonawca,

b) wykonanie dodatkowych odczytów na terenie innego Oddziału Zakładu Gazowniczego obejmującego obszar wskazany w Załączniku nr 1 w części B z zastrzeżeniem, iż cena jednostkowa odczytu nie ulegnie zmianie, i o ile na terenach tych oddziałów zastosowanie znajduje ta sama Instrukcja techniczna

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia publicznego tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – na kwotę, co najmniej:

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Zadanie 1 – 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych),

Zadanie 2 – 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).

W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż jednej części zamówienia, Zamawiający za wystarczające uzna wykazanie się jednym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę 1 000 000,00 PLN.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają określone zdolności techniczne i zawodowe, tj. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali (a w przypadku, gdy zamówienie jest w trakcie realizacji – realizują) zamówienie lub zamówienia, polegające na odczytach układów pomiarowych takich jak woda, gaz lub energia elektryczna w łącznej liczbie, co najmniej 30 % ilości odczytów przewidzianych dla danego zadania (części), tj.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

— 220 942 szt. odczytów – w przypadku dla zadania/części nr 1,

— 52 633 szt. odczytów – w przypadku dla zadania/części nr 2.

W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż jednej części, celem potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, wystarczającym będzie wykazanie się realizacją usług polegających na odczytach układów pomiarowych, spełniających wymagania określone dla tych części, o których udzielenie Wykonawca się ubiega, bądź wykazanie się realizacją usług, polegających na odczytach układów pomiarowych, które łącznie będą spełniać wymagania określone dla tych części, o których udzielenie Wykonawca się ubiega.

Wykazane usługi winny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami stwierdzającymi ich należyte wykonanie. W przypadku, gdy zamówienia są w trakcie realizacji Wykonawca, celem potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, winien wykazać, że usługi zrealizowane do dnia, w którym upływa termin składania ofert, spełniają minima ilości odczytów określone dla poszczególnych części.

III.1.4)Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères:

Zamawiający informuje, iż przeprowadzi postępowanie zgodnie z art. 24aa ustawy, co oznacza, iż Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca będzie uchylać się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Dla poszczególnych części zamówienia kwota wadium wynosi:

— zadanie nr 1: 58 900,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset zł 00/100)

— zadanie nr 2 :14 000,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy zł 00/100).

Wadium zabezpiecza ofertę przez cały okres związania ofertą.

Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w następujących formach:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

Najpóźniej w dniu podpisania umowy, jednakże przed dokonaniem samej czynności podpisania umowy, Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

III.1.7)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia, na adres wskazany w ust. 11.2 lub ust. 12 umowy albo od dnia przesłania na platformę o elektronicznym fakturowaniu, prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z oryginałem lub kopią zatwierdzonego przez Zamawiającego raportu miesięcznego. Podstawą do wystawienia faktury będzie wykonanie przedmiotu umowy za dany miesiąc stosownie do postanowień § 7.6. umowy Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Strony postanawiają stosować faktury elektroniczne, z zastrzeżeniem ust. 12 umowy oraz możliwości skorzystania przez Wykonawcę z uprawnienia przewidzianego w § 12 OWU

III.1.8)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Zgodnie z przepisami art. 23 ustawy Pzp.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Warunki realizacji umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w SIWZ oraz wzorze umowy

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 26/11/2020
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 26/11/2020
Heure locale: 11:00
Lieu:

Jawne otwarcie ofert nastąpi 26.11.2020 o godz. 11.00 na Platformie zakupowej PSG https://zamowienia.psgaz.pl w postępowaniu o numerze 2020/WH00/WP-002676 (Zakładka – Informacje z otwarcia ofert) poprzez odszyfrowanie przez Zamawiającego i upublicznienie złożonych ofert.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej w przedmiotowym postępowaniu, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, znajdują się w rozdziale 8 SIWZ.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza obligatoryjnie

Wykonawcę na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 ustawy z zastrzeżeniem z art. 133 ust. 4 ustawy.

Zamawiający, stosownie do treści art. 24. ust. 6 ustawy, przewiduje wykluczenie Wykonawcy również na podstawie art. 24 ust. 5, pkt 1, 2 i 8 ustawy.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w postaci papierowej albo elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołanie wnosi się w terminie:

— 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

— 10 dni – wobec treści ogłoszenia o Zamówieniu lub postanowień SIWZ – od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

— 10 dni – wobec czynności innych niż określone w punkcie 18.4.1 i 18.4.2 – od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a–198g ustawy.

8. Pozostałe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawiera dział VI ustawy.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/10/2020