Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 50901-2023

25/01/2023    S18

Nederland-Huizen: Telecommunicatiediensten

2023/S 018-050901

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 240-693122)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Breedband Rijnmond
Nationaal identificatienummer: 457120550
Postadres: Zeeweg 5
Plaats: Huizen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1271VV
Land: Nederland
Contactpersoon: Franc Vermij
E-mail: info@breedbandrijnmond.nl
Telefoon: +31 655784479
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.breedbandrijnmond.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Openbare aanbesteding WAN-infrastructuur

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64200000 Telecommunicatiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze Offerteaanvraag betreft een Openbare aanbestedingsprocedure ten behoeve van levering en implementatie van WAN-verbindingen voor de Vereniging Breedband Rijnmond (VBR).

De gevraagde WAN-verbindingen omvatten:

- passieve breedbandverbindingen op basis van Managed Dark Fibers voor geheel Rotterdam en directe omgeving;

- actieve breedbandverbindingen op basis van Laag 2-verbindingen voor die locaties die niet met MDF-verbindingen ontsloten kunnen worden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2023
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 240-693122

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 14/02/2023
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 21/02/2023
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 14-02-2023

Plaatselijke tijd: 12:30

Te lezen:

Datum: 21-02-2023

Plaatselijke tijd: 12:30

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Aanbestedende dienst wil de nog onbeantwoorde vragen van inschrijvers die tijdig zijn binnengekomen, zorgvuldig beantwoorden. Derhalve heeft aanbestedende dienst besloten om de uiterste datum voor de beantwoording nota van inlichtingen in de inschrijffase in de planning met 1 week uit te stellen. Dit betekent ook dat de planning voor de uiterlijke ontvangst van inschrijvingen met 1 week wordt uitgesteld.