Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 50907-2023

25/01/2023    S18

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2023/S 018-050907

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 522-273-59-86
Adres pocztowy: ul. Komitetu Obrony Robotników 23
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-148
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Smolińska
E-mail: zamowienia.nwosg@strazgraniczna.pl
Tel.: +48 225003488
Faks: +48 225003722
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nadwislanski.strazgraniczna.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Straży Granicznej położonych w Warszawie

Numer referencyjny: 22/FI/AG/22
II.1.2)Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Straży Granicznej położonych w Warszawie przy al. Niepodległości 100, ul. Podchorążych 38, ul. Komitetu Obrony Robotników 23 oraz ul. Żwirki i Wigury 1c.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 13 219 431.39 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Komenda Główna Straży Granicznej, 02-514 Warszawa, al. Niepodległości 100

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000 Przesył energii elektrycznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Komenda Główna Straży Granicznej, 02-514 Warszawa, al. Niepodległości 100

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Komendy Głównej Straży Granicznej, 02-514 Warszawa, al. Niepodległości 100.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. to: 825 000 kWh.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Komenda Główna Straży Granicznej, 02-143 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1c

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000 Przesył energii elektrycznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Komenda Główna Straży Granicznej, 02-143 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1c

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Komendy Głównej Straży Granicznej, 02-143 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1c.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. to: 121 000 kWh

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Komenda Główna Straży Granicznej, 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23 (CWT)

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000 Przesył energii elektrycznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Komenda Główna Straży Granicznej, 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23 (CWT)

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Komendy Głównej Straży Granicznej, 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23 (CWT).

Szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektryczną w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. to: 3 850 000 kWh.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Komenda Nadwiślańskiego Oddziału SG, 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000 Przesył energii elektrycznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Komenda Nadwiślańskiego Oddziału SG, 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Komendy Nadwiślańskiego Oddziału SG, 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. to: 550 000 kWh.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Komenda Nadwiślańskiego Oddziału SG, 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23 (Bud 1A)

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000 Przesył energii elektrycznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Komenda Nadwiślańskiego Oddziału SG, 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23 (Bud 1A)

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Komendy Nadwiślańskiego Oddziału SG, 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23 (Bud 1A).

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. to: 330 000 kWh.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Komenda Główna Straży Granicznej, 00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000 Przesył energii elektrycznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Komenda Główna Straży Granicznej, 00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Komendy Głównej Straży Granicznej, 00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. to: 451 000 kWh

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:

- podstawa prawna art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), tj. „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: (…) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego (…) nie zostały złożone żadne oferty (…), a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”.

- uzasadnienie: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej miał podpisaną umowę na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej do dnia 31.12.2022 r. Uprzednio prowadzone, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia (sprawy nr 11/FI/AG/22 i 16/FI/AG/22) zakończyły się unieważnieniem. W postępowaniu nr 11/FI/AG/22 zostały złożone oferty następujących wykonawców: E.ON Polska S.A. i ENTRADE Sp. z o.o., których ceny przewyższały kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Natomiast w postępowaniu nr 16/FI/AG/22 nie zostały złożone żadne oferty. W związku z powyższym istniała pilna potrzeba zawarcia nowej umowy.

Wobec powyższego dokonano wyboru firmy E.ON Polska S.A., która złożyła korzystniejszą ofertę w pierwszym postępowaniu. Wskazany Wykonawca spełnia warunki zamawiającego i był zainteresowany przystąpieniem do negocjacji.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Straży Granicznej położonych w Warszawie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/12/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: E.ON Polska S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 5250000794
Adres pocztowy: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Kod pocztowy: 00-347
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 17 436 049.43 PLN / Najdroższa oferta: 17 436 049.43 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,

3) W przypadkach innych niż określone wyżej – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2023