Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 51037-2023

25/01/2023    S18

Polska-Nowe Miasto Lubawskie: Różne produkty spożywcze

2023/S 018-051037

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: GMINA MIEJSKA NOWE MIASTO LUBAWSKIE
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 871118885
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Nowe Miasto Lubawskie
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Kod pocztowy: 13-300
Państwo: Polska
E-mail: zp@umnowemiasto.pl
Tel.: +48 564729629
Faks: +48 564742714
Adresy internetowe:
Główny adres: http://umnowemiasto.pl/
Adres profilu nabywcy: https://umnowemiasto.ezamawiajacy.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umnowemiasto.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://umnowemiasto.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna dostawa żywności do kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim (2)

Numer referencyjny: Pi.271.1.2023
II.1.2)Główny kod CPV
15800000 Różne produkty spożywcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

4.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy żywności do: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 3, Przedszkola Miejskiego ul. Tysiąclecia 3, Żłobka Miejskiego ul. Tysiąclecia 3 w Nowym Mieście Lubawskim zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. 4.2. Zamówienie podzielone jest na 5 części. Szczegółowy wykaz asortymentu został wypisany na formularzach szczegółowych kalkulacji cenowych od 1 do 5 części zamówienia wraz z wykazem i ilościami dla poszczególnych placówek z podziałem na 5 części zamówienia: a) część 1 – nabiał i przetwory mleczne – załącznik nr 1a do SWZ, b) część 2 – jaja – załącznik nr 1b do SWZ, c) część 3 – mięso, drób, wędliny – załącznik nr 1c do SWZ, d) część 4 – owoce i warzywa – załącznik nr 1d do SWZ, e) część 5 – pieczywo – załącznik nr 1e do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

nabiał i przetwory mleczne

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15800000 Różne produkty spożywcze
15500000 Produkty mleczarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nowe Miasto Lubawskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy żywności do: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 3, Przedszkola Miejskiego ul. Tysiąclecia 3, Żłobka Miejskiego ul. Tysiąclecia 3 w Nowym Mieście Lubawskim zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w pkt 4 SWZ, projekcie umowy (załącznik A do SWZ). Szczegółowy wykaz asortymentu został wypisany na formularzu szczegółowej kalkulacji cenowej - zał 1a do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 11
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Uzupełnienie informacji II.2.7) Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r. (z wyłączeniem okresu wynikającego z organizacji roku szkolnego lub innych zdarzeń lub przepisów dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

jaja

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
03142500 Jaja
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nowe Miasto Lubawskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy żywności do: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 3, Przedszkola Miejskiego ul. Tysiąclecia 3, Żłobka Miejskiego ul. Tysiąclecia 3 w Nowym Mieście Lubawskim zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w pkt 4 SWZ, projekcie umowy (załącznik A do SWZ). Szczegółowy wykaz asortymentu został wypisany na formularzu szczegółowej kalkulacji cenowej - zał 1b do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 11
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Uzupełnienie informacji II.2.7) Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r. (z wyłączeniem okresu wynikającego z organizacji roku szkolnego lub innych zdarzeń lub przepisów dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

mięso, drób, wędliny

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15110000 Mięso
15112000 Drób
15114000 Podroby
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nowe Miasto Lubawskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy żywności do: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 3, Przedszkola Miejskiego ul. Tysiąclecia 3, Żłobka Miejskiego ul. Tysiąclecia 3 w Nowym Mieście Lubawskim zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w pkt 4 SWZ, projekcie umowy (załącznik A do SWZ). Szczegółowy wykaz asortymentu został wypisany na formularzu szczegółowej kalkulacji cenowej - zał 1c do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 11
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Uzupełnienie informacji II.2.7) Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r. (z wyłączeniem okresu wynikającego z organizacji roku szkolnego lub innych zdarzeń lub przepisów dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

owoce i warzywa

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
03200000 Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nowe Miasto Lubawskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy żywności do: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 3, Przedszkola Miejskiego ul. Tysiąclecia 3, Żłobka Miejskiego ul. Tysiąclecia 3 w Nowym Mieście Lubawskim zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w pkt 4 SWZ, projekcie umowy (załącznik A do SWZ). Szczegółowy wykaz asortymentu został wypisany na formularzu szczegółowej kalkulacji cenowej - zał 1d do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 11
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Uzupełnienie informacji II.2.7) Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r. (z wyłączeniem okresu wynikającego z organizacji roku szkolnego lub innych zdarzeń lub przepisów dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

pieczywo

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15800000 Różne produkty spożywcze
15811000 Pieczywo
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nowe Miasto Lubawskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy żywności do: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 3, Przedszkola Miejskiego ul. Tysiąclecia 3, Żłobka Miejskiego ul. Tysiąclecia 3 w Nowym Mieście Lubawskim zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w pkt 4 SWZ, projekcie umowy (załącznik A do SWZ). Szczegółowy wykaz asortymentu został wypisany na formularzu szczegółowej kalkulacji cenowej - zał 1e do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 11
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Uzupełnienie informacji II.2.7) Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r. (z wyłączeniem okresu wynikającego z organizacji roku szkolnego lub innych zdarzeń lub przepisów dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projekt umowy stanowi załącznik A do SWZ. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik A do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zamawiający unieważnił postępowanie na sukcesywną dostawę żywności do kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim w częściach wskazanych w pkt 4.2 SWZ. Zakupiona żywność jest niezbędna do przygotowywania posiłków dla uczniów. Z uwagi na to, iż obecne umowy na sukcesywne dostawy: nabiału i przetworów mlecznych; jaj; mięsa, drobiu wędlin; owoców i warzyw; pieczywa zakończyły się 31.12.2022 r. zachodzi potrzeba pilnego udzielenia zamówienia w możliwie krótkim terminie. Zastosowanie dłuższych terminów procedury stwarza znaczne ryzyko wydatkowania środków na mniej korzystnych warunkach niż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy – Pzp.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/02/2023
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/05/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/02/2023
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy https://umnowemiasto.ezamawiajacy.pl

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy – Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzi jakakolwiek z przesłanek o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy – Pzp. 3.Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzi jakakolwiek z przesłanek wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt. 4, ustawy – Pzp, tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 4. Z postępowania wyklucza się wykonawcę w okolicznościach wskazanych: - w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. - w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). 5. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 1 do SWZ. 6. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: a) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1. SWZ (formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)) oraz oświadczenie o którym mowa w pkt 8.3 SWZ; b) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), w przypadku: − gdy umocowanie z których wynika prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych, − o którym mowa w pkt 11.1 SWZ (dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, c) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 117 ust. 4, o którym mowa w pkt 10.3 SWZ (jeżeli dotyczy) w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 7. Informacja dotycząca podmiotowych środków dowodowych, których zamawiający żąda złożenia zawarto w pkt 8 SWZ. 8. Informacje dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawarto w pkt 10 SWZ. 9.Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska reprezentowana przez Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, telefon kontaktowy: 56 4729610, adres poczty elektronicznej: urzad@umnowemiasto.pl . 2) Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, którego funkcję pełni Pan Mariusz Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej:iod@umnowemiasto.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej. Treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO zawarto w pkt 23 SWZ. 10. Informacja o przedmiotowym postępowaniu została zawarta w planie postępowań - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.02.2022 nr 2022/BZP 00050082/01/P. 11. Zamawiającym w postępowaniu jest Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie – Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Jagiellońska 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, postępowanie prowadzone jest przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 22.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy – Pzp przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Pzp. 22.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy – Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 22.3. Odwołanie przysługuje na: a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 22.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 22.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub treści SWZ na stronie internetowej. 22.6. Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt a). 22.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 22.5 i 23.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 22.8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy – Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 22.9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy działu IX rozdziału 3 ustawy – Pzp nie stanowią inaczej. 22.10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 22.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy – Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 22.12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2023