Fournitures - 512205-2022

20/09/2022    S181

Pologne-Tychy: Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

2022/S 181-512205

Avis en cas de transparence ex ante volontaire

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: MEGREZ Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Edukacji 102
Ville: Tychy
Code NUTS: PL22C Tyski
Code postal: 43-100
Pays: Pologne
Courriel: zp@szpitalmegrez.pl
Téléphone: +48 323255125
Fax: +48 323255284
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.szpitalmegrez.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: podmiot leczniczy - spółka prawa handlowego
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

„Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”

Numéro de référence: 20/DZP/33/22/WR
II.1.2)Code CPV principal
33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku. Opisu przedmiotu zamówienia dokonano zgodnie z pierwotnymi zapisami (nr sprawy: 8/22/ZP/PN) w formularzu asortymentowo – cenowym.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 13 920.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL22C Tyski
Lieu principal d'exécution:

MEGREZ Sp. z o.o.

ul. Edukacji 102

43-100 Tychy

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku. Opisu przedmiotu zamówienia dokonano zgodnie z pierwotnymi zapisami (nr sprawy: 8/22/ZP/PN) w formularzu asortymentowo – cenowym.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure négociée sans publication préalable
  • Aucune offre ou aucune offre/demande de participation appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure ouverte
Explication:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6) (pierwotne postępowanie znajduje się na stronie prowadzonych postępowań Zamawiającego:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/596692) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej: "ustawą PZP".

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu do negocjacji stosuje się przepisy ustawy PZP oraz aktów wykonawczych do ustawy PZP.

3. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwoty określone w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: Pakiet nr 15
Lot nº: 1
Intitulé:

Sprzęt do pracowni EEG i EMG

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date d'attribution du marché:
14/09/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: PROVIM Marcin Walichnowski
Adresse postale: ul. Impresji 4
Ville: Józefosław
Code NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Code postal: 05-509
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur initiale totale estimée du marché/du lot/de la concession: 13 920.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 13 920.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587702
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
15/09/2022