Dienstleistungen - 513311-2020

28/10/2020    S210

Rumänien-Pitești: Reparatur und Wartung von medizinischen Einrichtungen

2020/S 210-513311

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Serviciul Județean de Ambulanță Argeș
Nationale Identifikationsnummer: 7549660
Postanschrift: Str. Doctor Ana Aslan nr. 1
Ort: Pitești
NUTS-Code: RO311 Argeş
Postleitzahl: 110283
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Marian Hiru
E-Mail: ambagachizitii@yahoo.ro
Telefon: +40 248285740
Fax: +40 248285740
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.ambachizitiiag.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100105695
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de reparare și de întreținere aparatură medicală

Referenznummer der Bekanntmachung: 7549660_2020_PAAPD1114532
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50421000 Reparatur und Wartung von medizinischen Einrichtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Valoarea estimata fara TVA: intre 104 390 si 836 855 RON.

— Valoarea totala minima estimata a acordului-cadru pentru 24 de luni este de 104 390 RON fara TVA;

— Valoarea totala maxima estimata a acordului-cadru pentru 24 de luni este de 836 855 RON fara TVA;

— Valoarea totala minima estimata a contractului subsecvent este de 57 630 RON fara TVA;

— Valoarea totala maxima estimata a contractului subsecvent este de 100 250 RON fara TVA.

Cantitatea minima ce se va solicita pe durata acordului-cadru este de 72 de piese, iar cea maxima de 1 029 de piese.

Cantitatea minima ce se va solicita pe durata unui contract subsecvent este de 72 de piese, iar cea maxima de 123 de piese.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 100 250.

Nota: autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu opt zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Operatorii economici pot solicita clarificari cu maxim 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 836 855.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO311 Argeş
Hauptort der Ausführung:

Pitesti, strada Ana Aslan nr. 1.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cantitatile minime si maxime precizate in fisa de date si caietul de sarcini sunt mentionate pentru a da o dimensiune asupra anvergurii acordului-cadru, autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente in functie de necesitatile beneficiarului si fondurile disponibile.

Cantitatea minima ce se va solicita pe durata acordului cadru este de 72 de piese, iar cea maxima de 1 029 de piese.

Cantitatea minima ce se va solicita pe durata unui contract subsecvent este de 72 de piese, iar cea maxima de 123 de piese.

Valoarea estimata fara TVA: intre 104 390 si 836 855 RON.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Declaratia pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice va fi completata de toti participantii odata cu depunerea DUAE. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

1. Paul Luminita – manager general;

2. Nicolescu Cristina Elena – director medical;

3. Butnaru Angelica – asistent sef;

4. Georgescu Elena – director economic;

5. Ghica Mihai Liviu – consilier juridic;

6. Tirlea Emilian Daniel – sef Birou ATAP;

7. Marinescu Florinel – director tehnic;

8. Speriatu Alexandra Cristina – consultant achizitii.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Persoanele juridice/fizice straine, în calitate de ofertanti, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata „conform cu originalul” însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina aviz de functionare emis de organele abilitate, pe numele ofertantului, pentru reparare, verificare si punere in functiune a echipamentelor medicale in conformitate cu Legea nr. 95/2006, Ordinul Ministerul Sanatatii nr. 1008/2016 in termen de valabilitate la momentul prezentarii. Se va accepta doar completarea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei acestora. Operatorii economici vor avea obligatia de a prezenta avizul doar la solicitarea autoritatii contractante.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractare. Declaratie privind lista subcontractantilor, precum si informatii concrete privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de subcontractant si specializarea acestora.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Declaratia privind lista principalelor servicii similare din ultimii trei ani (calculati de la data-limita de depunere a ofertelor), continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca ofertantul a prestat servicii similare in valoare/valoare cumulata de 102 250 RON (val. estimata a celui mare contract subsecvent) insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Completarea DUAE. Ofertantii vor prezenta acordul de subcontractare odata cu oferta si DUAE pana la data-limita a depunerii ofertelor. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de subcontractare vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.

Completarea DUAE. Documentele in sustinerea cerintei se vor prezenta doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa: copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; certificate de predare-primire; recomandari; procese-verbale de receptie; certificate constatatoare.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/11/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 26/02/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/11/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractanta solicita ofertantilor o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

În vederea solutionării contestatiilor pe cale administrativ-jurisdictională, partea care se consideră vătămată are dreptul să se adreseze CNSC, cu respectarea prevederilor art. 8 din Legea 101/2016.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/10/2020