Services - 513574-2022

20/09/2022    S181

Tchéquie-Ostrava: Services de transport routier public

2022/S 181-513574

Avis de préinformation relatif à un contrat de service public

Base juridique:
Règlement (CE) n° 1370/2007

Section I: Autorité compétente

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Moravskoslezský kraj
Numéro national d'identification: 70890692
Adresse postale: 28. října 117
Ville: Ostrava
Code NUTS: CZ08 Moravskoslezsko
Code postal: 70218
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Silvie Okalova
Courriel: posta@msk.cz
Téléphone: +420 7603379604
Fax: +420 595622126
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.msk.cz
Adresse du profil d’acheteur: www.msk.cz
I.2)Attribution de contrat pour le compte d'autres autorités compétentes
I.3)Communication
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type d'autorité compétente
Autorité régionale ou locale

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Jablunkovsko a Třinecko

II.1.2)Code CPV principal
60112000 Services de transport routier public
II.1.3)Type de marché
Services

Domaines couverts par les services publics de transport:
Services de transport par autobus (urbain/régional)
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ08 Moravskoslezsko
Lieu principal d'exécution:

Moravskoslezský kraj

V některých případech s přesahem mimo území Moravskoslezského kraje:

Kód NUTS: SK031 (Slovenská republika, Žilinský kraj)

II.2.4)Description des prestations:

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje – oblast Jablunkovsko a Třinecko. Předpokládané datum zahájení poskytování služby je 14. 12. 2025 na dobu 10 let, uzavření smlouvy na základě zákona o veřejných zakázkách.

Kód NUTS: CZ080 (Česká republika, Moravskoslezský kraj).

V některých případech s přesahem mimo území Moravskoslezského kraje:

Kód NUTS: SK031 (Slovenská republika, Žilinský kraj)

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, tj. poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou spočívající v zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje v oblasti Jablunkovsko a Třinecko. Předpokládaný rozsah dopravního výkonu na jeden rok činí 1 749 317 vozokm. Požadovanými druhy pohonu vozidel, kterými má být služba zajišťována, jsou vodík a dále alternativní pohon. Pro zajištění dopravní obslužnosti vodíkovými vozidly se předpokládá potřeba 10 vozidel.

(nature et quantité des services ou indication des besoins et des exigences)
II.2.7)Date de commencement prévue et durée du marché
Début: 14/12/2025
Durée en mois: 120

Section IV: Procédure

IV.1)Type de procédure
Procédure d’appel d'offres compétitive [article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1370/2007]

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Informations complémentaires:
VI.4)Date d’envoi du présent avis:
15/09/2022