Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 514242-2022

21/09/2022    S182

Polen-Warschau: Softwarepaket und Informationssysteme

2022/S 182-514242

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centralny Ośrodek Informatyki
Postanschrift: Aleje Jerozolimskie 132-136
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 02-305
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Hanna Michrowska-Masiarz
E-Mail: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl
Telefon: +48 222502883
Fax: +48 222502987
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.coi.gov.pl/zamowienia-publiczne
I.3)Kommunikation
Der Zugang zu den Auftragsunterlagen ist eingeschränkt. Weitere Auskünfte sind erhältlich unter: http://www.coi.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Instytucja Gospodarki Budżetowej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Informatyzacja i teleinformatyka

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa systemu IBM Security QRadar SOAR poprzez dostawę licencji wraz ze wsparciem producenta

Referenznummer der Bekanntmachung: COI-ZAK.262.30.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu IBM Security QRadar SOAR poprzez dostawę licencji wraz ze wsparciem producenta.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w rozdziale II SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72611000 Technische Computerunterstützung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu klasy SOAR (dawniej Resilient producenta IBM) - posiadanego przez Zamawiającego, poprzez dostarczenie licencji na dodatkowych 15 użytkowników ze wsparciem producenta na 36 miesięcy. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę licencji, opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt III. 1 - Dostawa Licencji, a następnie świadczenie usług, opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt III. 2. - Zasady świadczenia usług Wsparcia producenta.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 38
Qualitätskriterium - Name: Społeczne warunki realizacji zamówienia / Gewichtung: 2
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).

2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymogu związanego z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega

wykluczeniu.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek

wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, w

przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 8 i 10 ustawy Pzp.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,

do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub

dokumentów:

1) aktualnego na dzień złożenia oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,

dalej jako „JEDZ”, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

2) w celu potwierdzenia braku postaw do wykluczenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie: a)art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, b)art. 108

ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka

karnego, c)art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp, d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczącej ukarania

za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, e)art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczącej skazania za

przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,- sporządzonej nie wcześniej niż

6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.

U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności

do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (sporządzonego wg wzoru

stanowiącego załącznik nr 3 do Formularza Oferty);

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega

z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej

niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z

zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu

składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami

lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej

niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia

dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności

należnych;

e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed

jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

Dalszy ciąg w sekcji VI.3.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę licencji do systemu klasy SOAR o

wartości minimum 150 000 zł brutto.

Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę realizowaną w ramach jednej umowy.

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia wykazu

dostaw (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Formularza Oferty) wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten

bezpośrednio uczestniczył.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

2) Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców wykaże doświadczenie w pełnym zakresie określonym w warunku. Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia jednego Wykonawcy z częścią wymaganego doświadczenia drugiego Wykonawcy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dla potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Formularza Oferty) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego

te zasoby przy wykonywaniu zamówienia

6. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających

zasoby na zasadach wskazanych w art. 118 – 123 ustawy Pzp.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy, w tym możliwość zmian postanowień zawartej umowy zostały określone w Rozdziale

III SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/10/2022
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 22/01/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/10/2022
Ortszeit: 13:00
Ort:

1. Otwarcie ofert jest niejawne.

2. W przypadku wystąpienia awarii systemu informatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. W tej sytuacji Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ciąg dalszy z sekcji III.1.2 Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

4. Szczegółowe zasady składania dokumentów, w szczególności przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wykonawcę mającego siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz terminy ich wystawienia zostały określone w SWZ.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 3, w celu wykazania wobec nich braku podstaw do wykluczenia.

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia dokumenty, o których mowa w pkt 10.1.2. ppkt 1 oraz ppkt 3-5 Rozdział I SWZ, dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

7. Zamawiający w myśl art. 139 ustawy Pzp przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

8. Zamawiający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego także na miniPortalu.

10. Zamawiający zastrzega, iż może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną przyznane.

11.Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, według wymagań ściśle określonych w SWZ.

12.Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie określone w pkt 7.2.1 Rozdział I SWZ, oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 10 SWZ, ofertę, JEDZ, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp., z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w zdaniu poprzedzającym, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego.

13. Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.) oraz w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. – w celu potwierdzenia braku postaw do wykluczenia należy złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do Formularza oferty; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/09/2022