Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 514242-2022

21/09/2022    S182

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2022/S 182-514242

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralny Ośrodek Informatyki
Adres pocztowy: Aleje Jerozolimskie 132-136
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-305
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hanna Michrowska-Masiarz
E-mail: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl
Tel.: +48 222502883
Faks: +48 222502987
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.coi.gov.pl/zamowienia-publiczne
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://www.coi.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytucja Gospodarki Budżetowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Informatyzacja i teleinformatyka

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa systemu IBM Security QRadar SOAR poprzez dostawę licencji wraz ze wsparciem producenta

Numer referencyjny: COI-ZAK.262.30.2022
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu IBM Security QRadar SOAR poprzez dostawę licencji wraz ze wsparciem producenta.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w rozdziale II SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu klasy SOAR (dawniej Resilient producenta IBM) - posiadanego przez Zamawiającego, poprzez dostarczenie licencji na dodatkowych 15 użytkowników ze wsparciem producenta na 36 miesięcy. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę licencji, opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt III. 1 - Dostawa Licencji, a następnie świadczenie usług, opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt III. 2. - Zasady świadczenia usług Wsparcia producenta.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 38
Kryterium jakości - Nazwa: Społeczne warunki realizacji zamówienia / Waga: 2
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).

2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymogu związanego z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega

wykluczeniu.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek

wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, w

przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 8 i 10 ustawy Pzp.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,

do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub

dokumentów:

1) aktualnego na dzień złożenia oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,

dalej jako „JEDZ”, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

2) w celu potwierdzenia braku postaw do wykluczenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie: a)art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, b)art. 108

ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka

karnego, c)art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp, d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczącej ukarania

za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, e)art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczącej skazania za

przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,- sporządzonej nie wcześniej niż

6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.

U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności

do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (sporządzonego wg wzoru

stanowiącego załącznik nr 3 do Formularza Oferty);

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega

z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej

niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z

zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu

składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami

lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej

niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia

dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności

należnych;

e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed

jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

Dalszy ciąg w sekcji VI.3.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę licencji do systemu klasy SOAR o

wartości minimum 150 000 zł brutto.

Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę realizowaną w ramach jednej umowy.

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia wykazu

dostaw (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Formularza Oferty) wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten

bezpośrednio uczestniczył.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

2) Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców wykaże doświadczenie w pełnym zakresie określonym w warunku. Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia jednego Wykonawcy z częścią wymaganego doświadczenia drugiego Wykonawcy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dla potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Formularza Oferty) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego

te zasoby przy wykonywaniu zamówienia

6. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających

zasoby na zasadach wskazanych w art. 118 – 123 ustawy Pzp.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy, w tym możliwość zmian postanowień zawartej umowy zostały określone w Rozdziale

III SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/10/2022
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/01/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/10/2022
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

1. Otwarcie ofert jest niejawne.

2. W przypadku wystąpienia awarii systemu informatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. W tej sytuacji Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ciąg dalszy z sekcji III.1.2 Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

4. Szczegółowe zasady składania dokumentów, w szczególności przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wykonawcę mającego siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz terminy ich wystawienia zostały określone w SWZ.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 3, w celu wykazania wobec nich braku podstaw do wykluczenia.

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia dokumenty, o których mowa w pkt 10.1.2. ppkt 1 oraz ppkt 3-5 Rozdział I SWZ, dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

7. Zamawiający w myśl art. 139 ustawy Pzp przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

8. Zamawiający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego także na miniPortalu.

10. Zamawiający zastrzega, iż może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną przyznane.

11.Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, według wymagań ściśle określonych w SWZ.

12.Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie określone w pkt 7.2.1 Rozdział I SWZ, oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 10 SWZ, ofertę, JEDZ, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp., z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w zdaniu poprzedzającym, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego.

13. Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.) oraz w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. – w celu potwierdzenia braku postaw do wykluczenia należy złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do Formularza oferty; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/09/2022