Marché de travaux - 514843-2019

Submission deadline has been amended by:  608366-2019
31/10/2019    S211    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Bouwwerkzaamheden

2019/S 211-514843

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Maatschappij voor Stedelijke Inrichting - nv van publiek recht
Nationaal identificatienummer: BE0876.515.952
Postadres: Brederodestraat 9
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Ann-Sophie Doesburg
E-mail: as.doesburg@sau.brussels
Telefoon: +32 28993814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sau.brussels

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/212/UX/2019
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Vastgoed beheer

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

FRAME-overheidsopdracht voor aanneming van werken, algemene aanneming van bouwwerken voor de verwezenlijking van het FRAME-gebouw, gelegen op de hoek van de Reyerslaan en de Kolonel Bourgstraat, te 1030 Schaarbeek

Referentienummer: FR-FD-212
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

FRAME, angle de la Rue Colonel Bourg et du Boulevard Reyers, te 1030 Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Overheidsopdracht voor werken, algemene aanneming voor de bouw van het FRAME-gebouw, gelegen op de hoek van de Reyerslaan en de Kolonel Bourgstraat, te 1030 Schaarbeek.

De opdracht omvat met name:

1) alle werken beschreven in dit best. en al zijn bijlagen, evenals alle werken, leveringen, toebehoren, leveringen van energieën en vloeistoffen en alle onderwerpingen of uitvoeringsmiddelen die de opdr. in staat stellen om een absoluut volledig werk af te leveren dat beantwoordt aan de normale bestemming van het bouwwerk. De opdr. zal zich niet kunnen beroepen op enige leemte en/of weglating met de bedoeling een of ander supplement bovenop de prijs van zijn offerte te vorderen (art. 82, al. 1 van KB1);

2) het onderhoud van de werken en van de technische installaties gedurende de werken en de waarborgtermijn;

3) de algemene bouwplaatsuitrustingen in overeenstemming met de bepalingen van dit best. en de geldende verordeningen;

4) het perfecte onderhoud van de bouwplaats en haar omgeving;

5) de vereiste preventie- en veiligheidsmaatregelen voor de werken die deel uitmaken van deze opdracht, de maatregelen met betrekking tot het personeel dat wordt ingezet of de personen die toegang hebben tot de bouwplaats, tot de medeaannemers en de openbare regieën en de maatregelen die als het geval zich voordoet op de bestaande bouwwerken dienen te worden toegepast;

6) het rechtsgeldig afvoeren van de bouwplaats van aarde, modder, afval, materialen, puin, afbraakmateriaal, enz. afkomstig van deze opdracht, naar een recyclinginstallatie in overeenstemming met het Regeringsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16.3.1995 betreffende de verplichte recyclage van bepaald bouw- of sloopafval (BS 6.5.1995);

7) de opslag op de door de L.W. aangeduide plaatsen van de eventueel herbruikbare producten afkomstig van de site.

Deze opdracht wordt deels gesubsidieerd door het Operationeel Programma EFRO 2014–2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het project 'Activering van Mediapark.Brussels' en 'Bx1'. Met de nieuwe zetels voor de VRT en de RTBF wordt dit project een van de eerste verwezenlijkingen van mediapark.brussels.

Dit project brengt verschillende gebruikers (partners) samen. Zo komen hier namelijk:

— de zetel van Bx1 (regionale televisiezender),

— een innovatieplatform met co-working en een incubator, bestemd voor de media-/audiovisuele sector,

— kantoren voor Screen.Brussels,

— lokalen voor De ihecs Academy.

De te construeren ruimtes betreffen onder andere kantoren, televisiestudio’s, onthaal, een auditorium, opleidingsruimtes, technische ruimtes, parking.

De oppervlakte grondvlak BACS van het gebouw bedraagt +/- 8 350 m2, aangevuld met ondergrondse verdiepingen (+/- 1 770 m2) die volgens de BACS oppervlakte grondvlak meetcode overwegend voor parking worden aangewend.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Methodologie / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 730
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Operationele programma EFRO 2014-2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Agreatie van de aannemers: D (bouwwerken), klasse 8.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) een referentie van nieuwbouw met een gemengd programma, verschillend van huisvesting;

2) een referentie van een nieuwe metaalstructuur van een uitvoering klasse 2 conform aan de norm EN1090 bestaande uit zichtbare metalen bouwwerken. Deze referentie mag worden overgemaakt door een onderaanneming, onder voorbehoud van de verbintenis door deze 3e;

3) een referentie van een nieuwe vliesgevel in een geraamte.

Deze referentie mag worden overgemaakt door een onderaanneming, onder voorbehoud van de verbintenis door deze 3e.

Eventuele minimumeisen:

1) Voor referentie 1: het budget minimum 10 000 000,00 EUR excl. btw is en die de afgelopen 5 jaar voorlopig opgeleverd werd;

2) Voor referentie 2: het budget van de metaalstructuur minstens 1 000 000,00 EUR excl. btw bedraagt en die de afgelopen 5 jaar voorlopig opgeleverd werd. De inschrijver verstrekt het certificaat betreffende de norm EN 1090 en een verklaring van de bouwheer van de referentie waaruit de uitvoering van het gebouw van klasse II blijkt;

3) Voor referentie 3: het budget van de gevels groter is dan of gelijk aan 1 000 000,00 EUR excl. btw. en die de afgelopen 5 jaar voorlopig opgeleverd werd.

Vereiste erkenning: D (bouwwerken), klasse 8.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/01/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 14/07/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/01/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Maatschappij voor Stedelijke Inrichting nv van publiek recht, Brederodestraat 9, te 1000 Brussel.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Informatiesessie: 3.12.2019 om 14:00.

Maatschappij voor Stedelijke Inrichting nv van publiek recht, Brederodestraat 9, te 1000 Brussel.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapstraat 37
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349470

Internetadres: www.raadvst-consetat.be

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/10/2019