Services - 51606-2023

26/01/2023    S19

Pologne-Dębica: Services de gestion des forêts

2023/S 019-051606

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębica
Adresse postale: Dębica, ul. Rzeszowska 142
Ville: Dębica
Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Code postal: 39-200
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Paweł Drembkowski
Courriel: dyrektor@instytut.info.pl
Téléphone: +48 222582166
Fax: +48 222034988
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://debica.krakow.lasy.gov.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=a6fa7ce9-7235-4838-9485-e93dffe0f3be

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dębica w roku 2022

Numéro de référence: SA.270.28.2021.ND
II.1.2)Code CPV principal
77231000 Services de gestion des forêts
II.1.3)Type de marché
Services
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Gospodarstwo Szkółkrskie Brzeźnica

Lot nº: 11
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77210000 Services de débardage
77211000 Services liés au débardage
77211100 Services d'exploitation forestière
77211200 Transport de grumes dans les forêts
77211300 Services de défrichement
77211400 Services d'abattage d'arbres
77211500 Services d'élagage
77211600 Plantation d'arbres par ensemencement
77230000 Services liés à la sylviculture
77231000 Services de gestion des forêts
77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt
77231600 Services de boisement
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski
II.2.4)Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony

lasu, nasiennictwa, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, ubocznego użytkowania lasu,

zagospodarowania turystycznego, gospodarki szkółkarskiej i łąkowo-rolnej oraz utrzymania dróg i stałych

szlaków zrywkowych wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się:

Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;

Załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna;

Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;

Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;

Załącznik nr 3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna

II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 11/01/2022
Fin: 31/12/2022
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 012-027077

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: 2
Lot nº: 11
Intitulé:

Gospodarstwo Szkółkarskie Brzeźnica

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
11/01/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Aura Alicja Liszcz
Numéro national d'identification: NIP 872-129-00-44; REGON 851643236
Adresse postale: Brzeźnica ul. Dębowa 5
Ville: Brzeźnica
Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Code postal: 39-206
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Usługi Leśne Danuta Mirowska
Numéro national d'identification: NIP 872-114-54-19 REGON 691578353
Adresse postale: Dębica ul. Gajowa 41
Ville: Dębica
Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Code postal: 39-200
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: IPS Zakład Konserwacji Zieleni Stanisław Kornik
Numéro national d'identification: NIP 918-197-47-03; REGON 180867357
Adresse postale: Podgrodzie 89D
Ville: Podgrodzie
Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Code postal: 39-200
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
Valeur totale du marché: 209 891.10 PLN

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rezeczpospolitej Polskiej
Adresse postale: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Ville: Warszawa
Code postal: 00-522
Pays: Pologne
Téléphone: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Adresse internet: https://sp.prokuratoria.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie

Sądu Najwyższego.PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4. i 5. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2023

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
77231000 Services de gestion des forêts
VII.1.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77210000 Services de débardage
77211000 Services liés au débardage
77211100 Services d'exploitation forestière
77211200 Transport de grumes dans les forêts
77211300 Services de défrichement
77211400 Services d'abattage d'arbres
77211500 Services d'élagage
77211600 Plantation d'arbres par ensemencement
77230000 Services liés à la sylviculture
77231000 Services de gestion des forêts
77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt
77231600 Services de boisement
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski
VII.1.4)Description des prestations:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony

lasu, nasiennictwa, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, ubocznego użytkowania lasu,

zagospodarowania turystycznego, gospodarki szkółkarskiej i łąkowo-rolnej oraz utrzymania dróg i stałych

szlaków zrywkowych wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się:

Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;

Załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna;

Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;

Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;

Załącznik nr 3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 11/01/2022
Fin: 31/12/2022
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 209 891.10 PLN
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Aura Alicja Liszcz
Numéro national d'identification: NIP 872-129-00-44; REGON 851643236
Adresse postale: Brzeźnica, ul. Dębowa 5
Ville: Brzeźnica
Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Code postal: 39-206
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Usługi Leśne Danuta Mirowska
Numéro national d'identification: NIP 872-114-54-19 REGON 691578353
Adresse postale: Dębica ul. Gajowa 41
Ville: Dębica
Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Code postal: 39-200
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: IPS Zakład Konserwacji Zieleni Stanisław Kornik
Numéro national d'identification: NIP 918-197-47-03; REGON 180867357
Adresse postale: Podgrodzie 89D
Ville: Podgrodzie
Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Code postal: 39-200
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.1)Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

Na zasadach określonych w Aneksie do umowy, Zamawiający będzie płacił Wykonawcy rekompensaty wzrostu

cen paliw płynnych w stosunku do czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy wskazanych w ust. 2

Aneksu do umowy

VII.2.2)Raisons de la modification
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE]
Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:

W trakcie realizacji Umowy, w następstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy, nastąpiłgwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającympostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzające zawarcie Umowy. Wzrost cen paliwpłynnych nastąpił w wymiarze, którego Zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.Ponadto agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy, jako zdarzenie będące przyczyną wzrostu cenpaliw płynnych, Zamawiający nie mógł przewidzieć działając z należytą starannością. Z kolei wzrost cen paliwpłynnych przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywnąkonieczność wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynnościwchodzących w skład Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 209 891.10 PLN
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 209 891.10 PLN