Services - 51606-2023

26/01/2023    S19

Pologne-Dębica: Services de gestion des forêts

2023/S 019-051606

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębica
Adresse postale: Dębica, ul. Rzeszowska 142
Ville: Dębica
Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Code postal: 39-200
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Paweł Drembkowski
Courriel: dyrektor@instytut.info.pl
Téléphone: +48 222582166
Fax: +48 222034988
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://debica.krakow.lasy.gov.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=a6fa7ce9-7235-4838-9485-e93dffe0f3be

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dębica w roku 2022

Numéro de référence: SA.270.28.2021.ND
II.1.2)Code CPV principal
77231000 Services de gestion des forêts
II.1.3)Type de marché
Services
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Gospodarstwo Szkółkrskie Brzeźnica

Lot nº: 11
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77210000 Services de débardage
77211000 Services liés au débardage
77211100 Services d'exploitation forestière
77211200 Transport de grumes dans les forêts
77211300 Services de défrichement
77211400 Services d'abattage d'arbres
77211500 Services d'élagage
77211600 Plantation d'arbres par ensemencement
77230000 Services liés à la sylviculture
77231000 Services de gestion des forêts
77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt
77231600 Services de boisement
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski
II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 11/01/2022
Fin: 31/12/2022

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 012-027077

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: 2
Lot nº: 11
Intitulé:

Gospodarstwo Szkółkarskie Brzeźnica

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
77231000 Services de gestion des forêts
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski
VII.1.4)Description des prestations:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony

lasu, nasiennictwa, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, ubocznego użytkowania lasu,

zagospodarowania turystycznego, gospodarki szkółkarskiej i łąkowo-rolnej oraz utrzymania dróg i stałych

szlaków zrywkowych wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się:

Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;

Załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna;

Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;

Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;

Załącznik nr 3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 11/01/2022
Fin: 31/12/2022
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 209 891.10 PLN
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Aura Alicja Liszcz
Numéro national d'identification: NIP 872-129-00-44; REGON 851643236
Adresse postale: Brzeźnica, ul. Dębowa 5
Ville: Brzeźnica
Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Code postal: 39-206
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Usługi Leśne Danuta Mirowska
Numéro national d'identification: NIP 872-114-54-19 REGON 691578353
Adresse postale: Dębica ul. Gajowa 41
Ville: Dębica
Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Code postal: 39-200
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: IPS Zakład Konserwacji Zieleni Stanisław Kornik
Numéro national d'identification: NIP 918-197-47-03; REGON 180867357
Adresse postale: Podgrodzie 89D
Ville: Podgrodzie
Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Code postal: 39-200
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.2)Raisons de la modification
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE]
Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:

W trakcie realizacji Umowy, w następstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy, nastąpiłgwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającympostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzające zawarcie Umowy. Wzrost cen paliwpłynnych nastąpił w wymiarze, którego Zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.Ponadto agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy, jako zdarzenie będące przyczyną wzrostu cenpaliw płynnych, Zamawiający nie mógł przewidzieć działając z należytą starannością. Z kolei wzrost cen paliwpłynnych przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywnąkonieczność wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynnościwchodzących w skład Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 209 891.10 PLN
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 209 891.10 PLN