Fournitures - 51618-2023

26/01/2023    S19

Roumanie-Zărnești: Carburant diesel

2023/S 019-051618

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Regia Publica Locala a Padurilor Piatra Craiului R.A.
Numéro national d'identification: RO 19113639
Adresse postale: Strada: POSTAVARULUI, nr. 5
Ville: Zarnesti
Code NUTS: RO122 Braşov
Code postal: 505800
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Alina Petronela Nagy
Courriel: rplppiatracraiuluira@yahoo.com
Téléphone: +40 732026076
Fax: +40 0268223007
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rplp-piatracraiului.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Regie publica Locala
I.5)Activité principale
Autre activité: Silvicultura si alte activitati forestiere

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Acord cadru - Furnizare carburant motorina euro 5 si benzina fara plumb 95 pe baza de card de credit si bcf-uri.

Numéro de référence: 19113639_2022_PAAPD1349211
II.1.2)Code CPV principal
09134200 Carburant diesel
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Procedura de achiziţie se va finaliza prin încheierea unui acord-cadru valabil pe o perioadă de 48 luni de la semnarea acordului – cadru, în baza căruia vor fi atribuite contracte subsecvente de furnizare pe bază de carduri de credit si BCF-urilor a carburantului necesar pentru alimentarea autovehiculelor din dotarea R.P.L.P. Piatra Craiului R.A. Zarnesti, judet Brasov.

1) Cantităţi max. estimate pe durata întregului acord cadru (48 luni) a fi furnizate pe baza de BCF: Motorină euro 5 - 24.864 litrii, Benzina fără plumb CO 95 - 3.840 litrii;

2) Cantităţi max. estimate pe durata întregului acord cadru (48 luni) a fi furnizate pe baza de card de credit: Motorină euro 5 - 160.800 litrii, Benzina fără plumb CO 95 - 21.600 litrii;

Informațiile privind termenul până la care se pot solicita clarificări - 18 zile.

- termenul legal pentru răspuns la solicitările de clarificări ale operatorilor economici (potrivit prevederilor H.G. nr. 419/2018 - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 - art. 8 alin. (2)-în cea de-a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1 444 069.35 RON
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Furnizare carburanti auto motorina (euro 5) si benzina (fara plumb) pe baza de BCF-uri

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
09134200 Carburant diesel
09132100 Essence sans plomb
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO122 Braşov
Lieu principal d'exécution:

Produsele vor fi livrate in statiile proprii (sau partenere) ale ofertantului, statii aflate pe o raza de maxim 12 km de sediul social al AC

II.2.4)Description des prestations:

Cantităţi estimate pe durata întregului acord cadru (48 luni) a fi furnizate pe baza de BCF: 24.864 litri- Motorină Euro 5 + 3.840 litri -Benzina fără plumb CO 95)

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Sursa de finantare - buget propriu

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Furnizare carburanti auto motorina (euro 5) si benzina (fara plumb) pe baza de carduri de caredit

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
09134200 Carburant diesel
09132100 Essence sans plomb
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO122 Braşov
Lieu principal d'exécution:

Produsele vor fi livrate in statiile proprii (sau partenere) ale ofertantului, statii aflate pe o raza de maxim 12 km de sediul social al AC.

II.2.4)Description des prestations:

Cantităţi estimate pe durata întregului acord cadru (48 luni) a fi furnizate pe baza de card de credit: 160.800 litri- Motorină Euro 5 + 21.600 litri -Benzina fără plumb CO 95)

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Sursa de finantare - buget propriu

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 199-562769
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 116
Lot nº: 1,2
Intitulé:

Acord-Cadru de furnizare de carburant pe baza de carduri de credit si BVCA (48 luni)

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
06/01/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.
Numéro national d'identification: 11201891
Adresse postale: Strada: Coralilor, nr. 22, Sector: 1, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 013329
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 013329
Pays: Roumanie
Courriel: Magdalena.Vlad@petrom.com
Téléphone: +40 800080077
Fax: +40 212063120
Adresse internet: www.omv.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 899 936.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 1 444 069.35 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2023