Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 517272-2018

23/11/2018    S226

België-Brussel: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2018/S 226-517272

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Nationaal identificatienummer: 0227.581.301_26661
Postadres: Jourdanstraat 45-55
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1060
Land: België
E-mail: mpo@slrb.brussels
Telefoon: +32 5331908
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326313
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326313
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326313
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=SLRB-Delaunoy-F02
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=22434
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Project Delaunoy te 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Referentienummer: SLRB-Delaunoy-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Volledige opdracht voor de studie en opvolging van de werken voor de bouw van ongeveer 19 woningen waarvan 60 % sociale en 40 % middenklassewoningen, 13 ondergrondse parkeerplaatsen en een uitrusting van 85 m2 in de Delaunoystraat 69 te Sint-Jans-Molenbeek in het kader van de Alliantie Wonen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

1080 Sint-Jans-Molenbeek

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht beoogt de aanstelling van een multidisciplinair team of een onderneming dat/die de volgende beroepen omvat: architect, stabiliteitsingenieur, ingenieur bijzondere technieken, EPB-adviseur, veiligheids- en gezondheidscoördinator, en dat/die belast is met de volledige opdracht voor de studie en opvolging van de werken voor de bouw van ongeveer 19 woningen waarvan 60 % sociale en 40 % middenklassewoningen, 13 ondergrondse parkeerplaatsen en een uitrusting van 85 m2, met inachtneming van een duurzame en ecologische visie in het kader van de Alliantie Wonen.

Voor het overige verwijzen we naar de bijlage die bij deze aankondiging van opdracht is gevoegd.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

De vermindering van het aantal kandidaturen is gebaseerd op de analyse van de kennis van zaken en ervaring van de kandidaat, in het bijzonder de ervaring in het ontwerp van woningen, alsook de kennis van zaken in het zoeken naar vernieuwende oplossingen die aangepast zijn aan de context van het project zoals beschreven in het voorwerp van de opdracht. Die aspecten worden geëvalueerd aan de hand van het UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) en van de documenten die opgenomen zijn als bijlage bij de aankondiging van opdracht en die de kandidaat insluit bij zijn kandidatuur.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Het UEA is beschikbaar op het volgende adres: (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/qid=1498470834586&uri=CELEX:32016R0007).

Elk lid van een combinatie van ondernemers dient zijn UEA in.

De inlichtingen op de pagina's die de vereiste maxima overschrijden, worden niet in aanmerking genomen bij de analyse van het dossier.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie bijlage bij de aankondiging van opdracht

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De kandidaten vullen afdeling A.2 van het UEA in (voor titel 1.1), alsook afdeling C.6 (voor de titels 1.2, 1.3, 1.4) en afdeling C.1) b) voor de technische referenties (2).

Door de ondertekening van het UEA verklaart de kandidaat:

# op erewoord in het bezit te zijn van de in de bijlage bij de aankondiging van opdracht opgesomde documenten en zich ertoe te verbinden ze op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid binnen een termijn van 10 dagen te bezorgen (deze documenten worden gevraagd ingeval de kandidaat in aanmerking komt voor de selectie).

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

Zie punt III.1.3

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/01/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De eerste fase van onderhavige procedure bestaat uit de verzending, door de kandidaten, van de documenten die in de punten III.2 en IV.1.2 van deze aankondiging worden vermeld.

Op basis daarvan zal de aanbestedende overheid overgaan tot een selectie van de kandidaten. Het bestek wordt enkel aan de geselecteerde kandidaten toegestuurd.

Deze aankondiging van opdracht is niet volledig en vereist informatie die opgenomen is in de bijlage bij dit document.

Er werd voor deze opdracht een forum opgestart op de website van e-Procurement. Alle vragen of toelichtingen over de opdracht of de bijhorende documenten moeten op dit forum worden geplaatst. Er worden geen antwoorden verstrekt via e-mail.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/11/2018