Dienstleistungen - 518696-2019

Submission deadline has been amended by:  572777-2019
31/10/2019    S211

Rumänien-Otopeni: Kennzeichnung mit Bojen

2019/S 211-518696

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Compania Națională Aeroporturi București S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO26490194
Postanschrift: Calea Bucureștilor nr. 224E
Ort: Otopeni
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Postleitzahl: 075150
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Monica Udrea, George Niculie
E-Mail: monica.udrea@cnab.ro, george.niculie@cnab.ro, roxana.risnoveanu@cnab.ro
Telefon: +40 212042166/+40 212013818
Fax: +40 212041976

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cnab.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100260422
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Flughafenanlagen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de întreținere și reparații destinate echipamentelor și instalațiilor electrice din cadrul sistemului de balizaj AIBB-AV

Referenznummer der Bekanntmachung: 26490194_2019_PAAPD1094646
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
63724310 Kennzeichnung mit Bojen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Servicii de intretinere si reparatii destinate echipamentelor si instalatiilor electrice din cadrul sistemului de balizaj AIBB-AV, conform caietului de sarcini.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare în a 10-a zi calendaristica inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 824 160.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50000000 Reparatur- und Wartungsdienste
50324200 Vorbeugende Wartung
79993100 Betriebsmittelverwaltung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Hauptort der Ausführung:

Punctul de lucru Aeroportul Internațional București-Băneasa „Aurel Vlaicu”.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Servicii de intretinere si reparatii, destinate echipamentelor si instalatiilor electrice din cadrul sistemului de balizaj AIBB-AV.

Valoarea estimata a achizitiei este de 2 824 160,00 EUR, exclusiv TVA, din care:

— 2 474 160,00 EUR fără TVA – valoarea abonamentului lunar pentru 4 ani (include toate cheltuielile suportate de prestator pentru realizarea planului de mentenanță, manopera pentru reparații si prețul consumabilelor/materialelor de intretinere folosite) +

— 350 000,00 valoarea pieselor de schimb pentru 4 ani.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Electricieni autorizați A.N.R.E. categoria 2B / Gewichtung: 60
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Contractul este finantat din surse proprii.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de îndeplinire: ofertanții/candidații (inclusiv pentru asociați/subcontractanți/terți susținători) au obligația completării și prezentării inițiale a DUAE ca primă dovadă a neîncadrării în situațiile de excludere și a îndeplinirii cerințelor de capacitate.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul (inclusiv asociat, terț, subcontractant) clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele care atesta neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 sunt:

I. Pentru persoanele juridice romane:

1) certificate fiscale privind impozitele si taxele catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora, dupa cum urmeaza:

(a) certificat de atestare fiscala pentru persoanele juridice, emis de Administratia Finantelor Publice – original/copie legalizata/copie „conform cu originalul”,

(b) certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice, emis de Directia Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei – original/copie legalizata/copie „conform cu originalul”.

2) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) orice documente prin care operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute de lege;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

II. Pentru persoanele juridice straine:

Persoana juridica straina are obligatia de a prezenta documentele prevazute la cap. I. In cazul documentelor prevazute la cap. I pct. (a) si (b) se vor prezenta documente similare, emise de catre o entitate competenta din tara unde isi are sediul, insotite de traducere autorizata in limba romana.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 73 conform Legii nr. 99/2016.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, conform Notificarii nr. 240/2016. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73 conform Legii nr. 99/2016.

Persoanele cu functii de decizie sunt urmatoarele:

Nr. crt, numele și prenumele, funcția pe care o detine in cadrul entității:

1) George-Alexandru Ivan, director general,

2) Cristinel Fănel Smadu, director general adjunct Directia Operationala si Mentenanta,

3) Vasilica Marina, director Directia Financiara,

4) Mircea Ciucă, director Directia Calitate, Siguranta, Mediu, S.S.M.,

5) Cristian Chirică, director Directia Operationala A.I.H.C.B.,

6) Gabriel Bulgaru, director Directia Mentenanta Integrata,

7) Mihai Copoeru, director Directia Comerciala,

8) Mircea Leonard Voinopol, sef S.A.C.S.,

9) Vlad Martian, sef Biroul Securitatea si Sanatatea Muncii,

10) Aurelian Marinica, șef S.S.S.I. A.I.B.B.-A.V.,

11) George Marian Niculie, sef Serviciul Achiziții si Aprovizionare,

12) Bogdan Potorac-Pavlovici, sef Serviciul Investitii,

13) Bogdan-Andrei Podea, sef S.A.C.L.,

14) Carmen Radulescu, director Directia Protocol,

15) Valeriu Mihail Florea, sef Serviciul Managementul Resurselor Tehnice de Securitate,

16) Adrian Adam, sef Serviciul Administrativ,

17) Valentin Iordache, sef Biroul de Presa,

18) Beatrice Constantin, Serviciul Buget, Trezorerie, Analiza si Raportari Financiare,

19) Adrian Stefan Vasilescu, sef Serviciul Managementul Sigurantei Aeronautice,

20) Mircea Șerban, sef Serviciul Managementul Resurselor Opera […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractare. Subcontractarea. În cazul în care anumite parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit se vor indeplini de 1 sau mai multi subcontractanti, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractorilor propusi.

Asocierea. În cazul în care oferta este depusa de o asociere, pentru fiecare asociat se vor prezenta toate documentele solicitate la „Situatia personala a ofertantului”, „Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale”, „Informatii privind capacitatea profesionala”. Capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asociati. În cazul în care o asociere de operatori economici este declarata câstigatoare, relatia contractuala si facturarea se va face in conformitate cu modul in care vor declara asociatii in acordul de asociere.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa demonstreze ca a prestat in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) servicii de intretinere si/sau reparatii pentru echipamente similare cu cele care fac obiectul procedurii, in cuantum de minim 2 474 160,00 EUR, exclusiv TVA. Valoarea experienței va fi realizată din maxim 2 contracte.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016; odata cu depunerea DUAE se va depune si acordul de subcontractare, urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Subprestatorul va prezenta la depunerea ofertei declarația de neîncadrare în prev. art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre asociați, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Asociații precizeaza în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc mentionând numarul si data contractului/acordului de asociere pentru partea propusa pentru asociere. Daca prin asociat nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de asociere, iar in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, entitatea contractanta va solicita ca asocierea sa fie legalizata pana la data incheierii contractului de achizitie.

Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. Documentele doveditoare urmeaza sa fie prezentate obligatoriu la solicitarea entitatii contractante in faza de analiza a documentelor suport DUAE ce vor fi solicitate ofertantului clasat pe primul loc. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinte se depun orice certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de beneficiar privat din care sa reiasa toate informatiile necesare dovedirii cerintei. Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare sunt: documente emise sau contrasemnate de beneficiarul serviciilor/procese-verbale de receptie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei.

Note:

1) În cazul prezentării unor contracte îndeplinite în asociere (ca asociat sau subcontractant), trebuie să rezulte clar și distinct partea de activități pe care le-a realizat în cadrul contractului/contractelor prezentate;

2) Terțul/terții sustinatori vor depune angajamentul ferm si aceleasi documente ca si ofertantul. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Entitatea contractanta verifica tertul/tertii care asigura sustinerea in ceea ce priveste indeplinirea capacitatii tehnice si/sau profesionale. Daca tertul/tertii nu indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, entitatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal. Terțul susținător va prezenta la depunerea ofertei declarația de neîncadrare în prev. art.73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Garantia de participare este in cuantum de: 28 241,60 EUR.

Garantia de participare, irevocabila, va fi constituita conform prevederilor art. 42 alin. (1)-(5) din H.G. 394/2016, respectiv se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire si cu respectarea prevederilor art. 42 alin. (7) din H.G. 394/2016.

In cazul in care garantia de participare va fi constituita in alta valuta, se va folosi cursul comunicat de BNR din data publicarii anuntului de participare.

Conturile autoritatii contractante sunt:

— cont în lei: RO 40 BRDE 445 SV 12412444450,

— cont în euro: RO 24 BRDE 445 SV 11918064450.

Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie egală cu perioada de valabilitate a ofertei (120 zile de la data limita stabilita pt. depunerea ofertelor).

Restituirea garantiei se va face cf. prev. art. 44 alin. (5) din H.G.394/2016.

Garantia de participare va depusa in SEAP, in format electronic pana la data si ora limita pentru depunerea ofertelor.

Garantia de buna executie, irevocabila, este de 10 % din valoarea contractului, exclusiv TVA si se va constitui in conformitate cu art. 46 din H.G. 394/2016, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data incheierii contractului, printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.

Conturile entitatii contractante sunt:

— cont în lei: RO 40 BRDE 445 SV 12412444450,

— cont în euro: RO 24 BRDE 445 SV 11918064450.

Garantia de buna executie a contractului va fi constituita pe o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului + 14 zile.

Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, daca executantul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru atat executantului, cat si emitentului instrumentului de garantare precizând totodata obligatiile care nu au fost respectate. In cazul executarii garantiei de buna executie, inainte de data de incetare a contractului, executantul are obligatia reintregirii acesteia la nivelul avut anterior executarii, in termen de 5 zile de la executare. In cazul in care executantul nu reinnoieste garantia, beneficiarul are dreptul de a percepe penalitati in conformitate cu prevederile contractuale.

Restituirea garanției de bună execuție se va efectua conform prev. art. 48 alin. (4) din H.G. nr. 394/2016.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

(a) Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul total ofertat,

(b) Limite ale valorilor pana la care elementul ofertei prevazut la litera (a) poate fi imbunatatit: nu exista limite; nu se va folosi pasul de licitare,

(c) Informatiile care vor fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul in care ace […] detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 05/12/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 05/04/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 05/12/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ofertele vor fi depuse online folosind facilitatile oferite in acest sens de SEAP, în sectiunile respective, atasat prezentei proceduri de achizitie pe site-ul www.e-licitatie.ro

Ofertantii vor trebui sa fie inregistrati in SEAP, iar documentele transmise sa fie semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Toate documentele care fac parte din oferta candidatilor vor purta in mod obligatoriu semnatura electronica. Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat oferta sa fie transmisa in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor, mentionata in cadrul anuntului de participare.

Numai operatorii inscrisi in SEAP pot depune oferta.

Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitari se vor face numai in SEAP, utilizand facilitatile oferite in acest sens de sistem, iar documentele transmise vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

In conditiile in care in urma evaluarii ofertelor, conform criteriului de atribuire, se inregistreaza 2 sau mai multe oferte la egalitate pe primul loc, se va proceda la solicitarea unei noi oferte de pret prin intermediul SEAP. Departajarea se va face in functie de pretul cel mai mic.

Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevazute în fisa de date a achizitiei, ofertantul are dreptul si obligatia de a prezenta initial doar Documentul Unic European (DUAE). Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Se vor completa ulterior documentele dupa cum urmeaza: ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare, atunci când primeste din partea entitatii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în respectiva solicitare.

Documentele justificative vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea entității contractante.

În cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociati/sucontractanti în parte, iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi îndeplinite prin cumul.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele conform art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/10/2019