Lieferungen - 5188-2022

Submission deadline has been amended by:  328332-2022
05/01/2022    S3

Polen-Warschau: Schienenfahrzeuge

2022/S 003-005188

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: "PKP Intercity" S.A.
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 142A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 02-305
Land: Polen
Kontaktstelle(n): „PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, ul. Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
E-Mail: barbara.krolak@intercity.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.intercity.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://pkpintercity.eb2b.com.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 16 lokomotyw hybrydowych (elektryczno-spalinowych) wraz ze świadczeniem usług utrzymania

Referenznummer der Bekanntmachung: 21/WNP-010762/TUT
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34620000 Schienenfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 16 lokomotyw hybrydowych (elektryczno-spalinowych) wraz ze świadczeniem usług utrzymania.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” lub "Pzp". Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34611000 Lokomotiven
50222000 Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Miejsce realizacji usług utrzymania: Zakład Centralny ul. Chłopickiego 53, 04-275 Warszawa oraz Zakład Zachodni ul. Paczkowskiej 26, 50-503 Wrocław

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) dostawę 16 lokomotyw hybrydowych (elektryczno-spalinowych) (dalej „Pojazdy”) oraz przeszkolenie osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie ich obsługi,a także dostawę Wyprawki;

2) świadczenie przez wykonawcę usług utrzymania Pojazdów, w ramach których wykonawca zobowiązany będzie do:

a) świadczenia usług utrzymania technicznego Pojazdów o zakresie spełniającym trzy poziomy utrzymania pojazdów kolejowych (poziom 2, poziom 3, poziom 4) wg Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U. z 2016 r.poz. 226 ze zm.), zg z Dokumentacją Utrzymania Technicznego oraz przy zachowaniu warunku współczynnika gotowości technicznej na poziomie nie niższym niż wskazany w ust. 4 poniżej oraz współczynnika niezawodności taboru na poziomie nie niższym niż wskazany w ust. 4 poniżej, a także nadzorowanie personelu zamawiającego przy wykonywaniu utrzymania technicznego poziomu P1 Pojazdów;

b) zapewnienia specjalistycznego wyposażenia Zaplecza Technicznego do świadczenia usług,o których mowa w lit. a;

c) świadczenia usług utrzymania nieplanowego, korekcyjnego oraz napraw pogwarancyjnych;

d) czyszczenia Pojazdów;

e) udostępnienia kanału informatycznego, w ramach usługi utrzymania Pojazdów, dla przekazywania pomiędzy zamawiającym a wykonawcą informacji o Uszkodzeniach/Usterkach lub Awariach stwierdzonych w Pojazdach, które będą przez wykonawcę usuwane w ramach usługi utrzymania Pojazdów. Kanał informatyczny obsługiwany przez zamawiającego i wykonawcę ma zapewniać komunikację dwustronną, tj. przekazywanie informacji o usterkach Pojazdów.

2. Zamawiający wymaga dostarczenia Pojazdów fabrycznie nowych, jednego typu, z zespołami, podzespołami i elementami fabrycznie nowymi.

3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na każdy z Pojazdów (ich poszczególne elementy), ich oprogramowanie oraz sporządzoną dokumentację, na okres co najmniej 36 miesięcy liczonych od dnia następnego po protokolarnym odbiorze końcowym bez zastrzeżeń Pojazdu.

4. Zamawiający wymaga świadczenia usług utrzymania, a także napraw gwarancyjnych w stosunku do każdego z Pojazdów w sposób gwarantujący zachowanie współczynnika:

1) gotowości technicznej na poziomie co najmniej 95% od początku eksploatacji (po zakończeniu okresu eksploatacji obserwowanej) do zakończenia obsługi Poziomu P4 w każdym kwartale kalendarzowym z wyłączeniem pierwszego roku eksploatacji każdego Pojazdu, kiedy to wykonawca ma obowiązek dotrzymania współczynnika gotowości technicznej pomniejszonego o 4 punkty procentowe oraz kwartałów, w których na poszczególnych Pojazdach przypadnie wykonanie przeglądu okresowego na poziomie P3, o 10 punktów procentowych dla każdego z Pojazdów objętych przeglądem;

2) współczynnika niezawodności taboru na poziomie co najmniej 90% kwartalnie od początku eksploatacji (po zakończeniu okresu eksploatacji obserwowanej) do zakończenia obsługi Poziomu P4 w każdym kwartale kalendarzowym.

5. Zamawiający wymaga:

1) dostawy wszystkich Pojazdów w terminie do 48 miesięcy od podpisania umowy, przy czym dostawa pierwszego Pojazdu musi nastąpić nie później niż w terminie 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa kolejnych Pojazdów nie może być zrealizowana wcześniej niż po zakończeniu 6-miesięcznej eksploatacji obserwowanej pierwszego Pojazdu;

2) świadczenia usług utrzymania Pojazdów – (zgodnie z ofertą wykonawcy), przy założeniu następujących wymagań: usługi utrzymania każdego z dostarczonych Pojazdów będą świadczone przez okres co najmniej 60 miesięcy (5 lat), licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego dostawy każdego Pojazdu. Usługi utrzymania będą świadczone przez wykonawcę od dnia protokolarnego odbioru końcowego dostawy pierwszego Pojazdu do momentu wykonania pierwszej naprawy na poziomie utrzymania P4 ostatniego Pojazdu.

6. Szczegółowe wymagania zawiera SWZ i załączniki do SWZ, stanowiące jej integralną część

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: współczynnik gotowości technicznej na poziomie co najmniej 95% / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: współczynnik niezawodności taboru na poziomie co najmniej 90% / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: okres gwarancji jakości i rękojmi na każdy z Pojazdów (poszczególne elementy), oprogramowanie oraz sporządzoną dokumentację na okres co najmniej 36 miesięcy / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 75
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 108
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ad. II.2.5)

Kryterium cena – waga 75, obejmuje następujące pod kryteria:

1) cenę jednostkową dostawy Pojazdu – waga 60,

2) stawkę za świadczenie usług utrzymania – waga 15.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

1) wobec których nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w:

a) art.108 ust. 1 Pzp (z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Pzp, oraz przypadku, o którym mowa w art. 108 ust.1 pkt 2 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Pzp)

b) art. 109 ust. 1 pkt 1, 4–10 Pzp.

Więcej informacji o podstawach wykluczenia zamawiający zawarł w SWZ;

2) spełnią warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 Pzp w zakresie:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie),

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie),

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (zgodnie z sekcją III.1.2),

d) zdolności technicznej lub zawodowej (zgodnie z sekcją III.1.3).

2. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty, Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) jako dowodu potwierdzającego, na dzień składnia ofert, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, który tymczasowo zastępuje wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Sposób uzupełniana JEDZ i zakres uzupełnienia zamawiający wskazał szczegółowo w SWZ, dostępnej od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie https://pkpintercity.eb2b.com.pl .

3. W celu potwierdzenia, iż wobec wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia wskazane w ust. 1 pkt 1, zamawiający będzie wymagać, w odpowiedzi na wezwanie, przed wyborem najkorzystniejszej oferty od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-2 i pkt 4–7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415). Zamawiający wskazuje, że przysługuje mu uprawnienie do żądania powyższych podmiotowych środków dowodowych na każdym etapie postępowania, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego jego przebiegu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

2. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 30 000 000,00 zł.

3. W przypadku wykazania się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4. Zamawiający wskazuje, że warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1.W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej określonego powyżej, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, oświadczenia JEDZ w części IV sekcja B pkt 6 – w odniesieniu do wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej na wymaganym w warunku poziomie.

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

3. Zamawiający wskazuje, że przysługuje mu uprawnienie do żądania podmiotowych środków dowodowych wskazanych w ust. 2 powyżej, na każdym etapie postępowania jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego jego przebiegu.

4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który posiada zdolność techniczną i zawodową.

2. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał:

1) dostawę (dostawy) lub naprawę okresową (naprawy okresowe) lub naprawę okresową (naprawy okresowe) z modernizacją (modernizacjami) - łącznie nie mniej niż 4 (czterech) pojazdów trakcyjnych

i

2) co najmniej 10 (dziesięć) usług utrzymania pojazdów trakcyjnych obejmujących czynności utrzymaniowe na 2-gim poziomie utrzymania, co najmniej 4 (cztery) usługi utrzymania pojazdów trakcyjnych obejmujące czynności utrzymaniowe na 3-im poziomie utrzymania oraz co najmniej 3 (trzy) usługi utrzymania pojazdów trakcyjnych obejmujące czynności na 4-tym poziomie utrzymania.

Za pojazd trakcyjny w rozumieniu warunku określonego w ust. 2 pkt 1 i 2 powyżej, uznaje się pojazd (tj. zespół trakcyjny, lokomotywę) posiadający własny układ napędowy zarówno autonomiczny (np. działający w oparciu o silnik spalinowy, wodór, baterie) jak i nieautonomiczny wymagający zastosowania zewnętrznego źródła zasilania (tj. pojazdy elektryczne zasilane z sieci trakcyjnej).

Za dostawę w rozumieniu warunku określonego w ust. 2 pkt 1 powyżej, uznaje się dostawę w rozumieniu art. 605 ustawy z 23.4.1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) fabrycznie nowych pojazdów trakcyjnych.

Za naprawę okresową w rozumieniu warunku określonego w ust. 2 pkt 1 powyżej, uznaje się usługi utrzymaniowe na poziomie P5 w rozumieniu załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U. 2016 r. poz. 226 ze zm.).

Za modernizację w rozumieniu warunku określonego w ust. 2 pkt 1 powyżej, uznaje się prace modyfikacyjne zgodnie z § 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.10.2005 w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 226 ze zm.).

Za usługi utrzymania w rozumieniu warunku określonego w ust. 2 pkt 2 powyżej, uznaje się usługi utrzymania odpowiednio na poziomie P2, poziomie P3 i poziomie P4 w rozumieniu załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 226 ze zm.).

3. Zamawiający, uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże łączne spełnienie warunków określonych w ust. 2 pkt 1 i 2 powyżej.

4. Zamawiający wskazuje, że warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie.

5. Jeżeli wykonawca w dacie składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wykonuje zamówienie, o którym mowa w niniejszym warunku, warunek uznaje się za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania wniosków wykonawca wykonał dostawy/naprawy okresowe/naprawy okresowe z modernizacją/usługi utrzymania, w liczbie nie mniejszej niż określona w warunku.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej określonego powyżej, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, JEDZ w części IV sekcja C pkt 1b, w postaci:

1) wykazu dostawy lub napraw okresowych lub napraw okresowych z modernizacją pojazdów trakcyjnych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane;

2) wykazu usług utrzymania pojazdów trakcyjnych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane.

2. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw/napraw okresowych/ napraw okresowych z modernizacją/usług utrzymania wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz ma dotyczyć dostaw/napraw okresowych/ napraw okresowych z modernizacją/usług utrzymania, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej:

1) dowodów określających czy dostawy/naprawy okresowe/ naprawy okresowe z modernizacją/usługi utrzymania wymienione w części IV sekcja C pkt 1b JEDZ zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy/naprawy okresowe/ naprawy okresowe z modernizacją/ usługi utrzymania zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

2) zgodnie z art. 127 ust. 1 Pzp zamawiający nie będzie żądał złożenia wykazów, o których mowa w ust. 1, gdyż podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia JEDZ.

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 3, składają odpowiednio wykonawca / wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku.

5. Zamawiający wskazuje, że przysługuje mu uprawnienie do żądania podmiotowych środków dowodowych wskazanych w ust. 3 powyżej, na każdym etapie postępowania jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego jego przebiegu.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1.Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium, w kwocie: 6 000 000,00 zł

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form lub w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1) w zakresie dostawy Pojazdów (tj. Umowy w części dotyczącej dostawy Pojazdów) w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto za dostawę Pojazdów określonej w umowie (odpowiadającej cenie podanej w w/w zakresie w ofercie);

2) wykonania usług utrzymania Pojazdów, w wysokości 5% szacowanej wartości za świadczenie usług utrzymania wszystkich Pojazdów, określonej w umowie (odpowiadającej cenie podanej w w/w zakresie w ofercie)

4. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno zostać wniesione w jednej z form lub w formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

1. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia będą dokonywane w walucie PLN.

2. Zamawiający na poczet wykonania przedmiotu umowy w zakresie dostawy Pojazdów przewiduje udzielenie zaliczki w wysokości 3% wartości dostawy 16 Pojazdów netto.

3. Szczegółowe warunki finansowe zamawiający określił w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią integralną część SWZ

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

2. Zaleca się, aby pełnomocnictwo jednoznacznie określało postępowanie, do którego się odnosi, zakres czynności, do których został umocowany pełnomocnik, wskazywało pełnomocnika, wskazywało wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone zostaną w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią integralną część SWZ.

2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przygotowana przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się w SWZ.

3. Dokumentacja postępowania dostępna jest na platformie zakupowej zamawiającego (https:// pkpintercity.eb2b.com.pl), od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia. Link bezpośrednio odsyłający do dokumentacji postępowania znajdującej się na platformie zakupowej zamawiającego dostępny jest na stronie internetowej (www.intercity.pl/pl/site/o-nas/przetargi/biezace-przetargi/) – pod nazwą postępowania.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie poprzedzony aukcją elektroniczną, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Przedmiotem aukcji będzie cena jednostkowa dostawy Pojazdu.

Szczegóły dotyczące aukcji elektronicznej zawiera SWZ.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/02/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/06/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/02/2022
Ortszeit: 12:30
Ort:

1. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego.

2. Otwarcie ofert jest jawne i wykonawcy mogą je obserwować poprzez aplikację MS Teams (szczegóły zawarte zostały w SWZ).

3. Najpóźniej przed otwarciem ofert, zamawiający udostępni na platformie informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem (https://pkpintercity.eb2b.com.pl). Pod wskazanym adresem w SWZ, dostępne są szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

2. Zasady polegania na sytuacji lub na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w art. 118 Pzp zamawiający opisał w sposób szczegółowy w SWZ.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

4. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest do złożenia JEDZ dotyczących tych podmiotów oraz podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów zgodnie z § 5 rozporządzenia, o którym mowa ust. 3.

5. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, tj. środków służących potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw/ usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia. Wykaz wymaganych przez zamawiającego przedmiotowych środków dowodowych zawiera SWZ. Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, lub będą one niekompletne, zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie

6. Ad. II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia jest terminem szacowanym przez zamawiającego. Rzeczywisty czas będzie zgodny z ofertą wykonawcy, który wskaże przyjęty okres świadczenia usług utrzymania każdego z dostarczonych Pojazdów (nie krótszy jednak niż 60 miesięcy – 5 lat) licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego dostawy każdego Pojazdu. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usługi utrzymania od dnia protokolarnego odbioru końcowego dostawy pierwszego Pojazdu do momentu wykonania pierwszej naprawy na poziomie utrzymania P4 ostatniego Pojazdu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX tej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

5) określenie przedmiotu zamówienia;

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

12) wykaz załączników.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania wykonawcy informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia;

3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt 1–2, jak również w terminach określonych w art. 515 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/12/2021