Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 519029-2021

13/10/2021    S199

Pologne-Poznań: Réactifs pour analyses de sang

2021/S 199-519029

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 178-463059)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Adresse postale: ul. Marcelińska 44
Ville: Poznań
Code NUTS: PL415 Miasto Poznań
Code postal: 60-354
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Karolina Janiak Biskup
Courriel: karolina.biskup@rckik.poznan.pl
Téléphone: +48 618863332
Fax: +48 618672521
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rckik.poznan.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa dedykowanych materiałów i odczynników eksploatacyjnych do posiadanych urządzeń Illumina MiSeq

Numéro de référence: 21/2021
II.1.2)Code CPV principal
33696200 Réactifs pour analyses de sang
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Dostawa dedykowanych materiałów i odczynników eksploatacyjnych do posiadanych urządzeń Illumina MiSeq.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 178-463059

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Au lieu de:
Date: 15/10/2021
Heure locale: 10:30
Lire:
Date: 19/10/2021
Heure locale: 10:30
Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert
Au lieu de:
Date: 15/10/2021
Heure locale: 11:30
Lire:
Date: 19/10/2021
Heure locale: 11:30
VII.2)Autres informations complémentaires:

1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ do 16.01.2022 r.

2. Zamawiający modyfikuje SWZ, SOPZ oraz projektowane zapisy umowy w wyniku udzielonych odpowiedzi.

3. Zamawiający usuwa z VI.3) Informacji dodatkowych zapis odnośnie błędnie przypisanego Załącznika Nr 3