Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 519038-2021

13/10/2021    S199

Pologne-Poznań: Endoscopes

2021/S 199-519038

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 182-472882)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Egenii i Janusza Zeylandów SP ZOZ
Adresse postale: ul. Szamarzewskiego 62
Ville: Poznań
Code NUTS: PL415 Miasto Poznań
Code postal: 60-569
Pays: Pologne
Courriel: mbuksa@wcpit.org
Téléphone: +48 616654336
Fax: +48 616654308
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wcpit.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca

Numéro de référence: WCPIT/ EA/381-24/2021
II.1.2)Code CPV principal
33168100 Endoscopes
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca:

Wideobronchoskop ultrasonograficzny (EBUS);

Procesor obrazu USG współpracujący z sondami radialnymi USG i wieobronchoskopem ultrasonograficznym;

Tor wizyjny zawierający źródło światła, procesor obrazu endoskopowego, monitor i urządzenia peryferyjne;

Sondy radialne USG wraz z osprzętem do biopsji obwodowych guzów płuca - 2szt.;

Wideobronchoskop;

Aparat USG do oceny i biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca;

Bronchoskop sztywny z zestawem sztywnych optyk (teleskopów) i narzędzi.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 182-472882

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.7
Lot nº: 1,2,3
Endroit où se trouve le texte à rectifier: II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Au lieu de:

Okres w dniach: 7

Lire:

Okres w dniach: 12

Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Au lieu de:
Date: 20/10/2021
Heure locale: 09:00
Lire:
Date: 21/10/2021
Heure locale: 09:00
Numéro de section: IV.2.6
Endroit où se trouve le texte à rectifier: IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Au lieu de:
Date: 17/01/2022
Lire:
Date: 18/01/2022
Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Au lieu de:
Date: 20/10/2021
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 21/10/2021
Heure locale: 10:00
VII.2)Autres informations complémentaires: