Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 519055-2021

13/10/2021    S199

Tchéquie-Prague: Kits de diagnostic

2021/S 199-519055

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 151-399835)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Numéro national d'identification: 0064165
Adresse postale: U nemocnice 499/2
Ville: Praha 2
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 12000
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Bc. Šárka Grymová
Courriel: sarka.grymova@vfn.cz
Téléphone: +420 224962950
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.vfn.cz
Adresse du profil d’acheteur: https://tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=vfn

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Testovací soupravy pro přímou imunochromatografickou detekci antigenu SARS-CoV-2 - rychlotest

Numéro de référence: VZ - 66/2021
II.1.2)Code CPV principal
33141625 Kits de diagnostic
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových antigenních rychlotestů pro výtěr primárně z přední části nosu případně nosohltanu pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze; blíže viz zadávací dokumentace.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 151-399835

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Au lieu de:
Date: 03/09/2021
Heure locale: 11:00
Lire:
Date: 09/11/2021
Heure locale: 11:00
Numéro de section: IV.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otvírání obálek
Au lieu de:
Date: 03/09/2021
Heure locale: 11:05
Lire:
Date: 09/11/2021
Heure locale: 11:05
VII.2)Autres informations complémentaires: