Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 519065-2021

13/10/2021    S199

Pologne-Varsovie: Matériel et fournitures informatiques

2021/S 199-519065

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 196-507942)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Wojskowy Instytut Medyczny
Adresse postale: ul. Szaserów 128
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 04-141
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Martyna Strzępka
Courriel: wzp@wim.mil.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wim.mil.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu łączności do Kliniki Okulistycznej Wojskowego Instytutu Medycznego.

Numéro de référence: PN/172/WZP/21 - 134/ZP/21
II.1.2)Code CPV principal
30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu łączności do Kliniki Okulistycznej Wojskowego Instytutu Medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do swz.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 196-507942

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.1.1
Au lieu de:

Procedura otwarta

Lire:

Procedura otwarta

Procedura przyspieszona

Uzasadnienie:

Dochowanie podstawowego terminu składania ofert nie jest możliwe ze względu na spowodowane pandemią braki w dostawie sprzętu komputerowego oraz jego ograniczoną dostępność na rynku, a także zwiększony czas oczekiwania na jego dostępność i późniejszą dostawę. Zakup niezbędny celem realizacji dotacji MON. Skrócenie terminu nie spowoduje ograniczenia kręgu wykonawców a jednocześnie pozwoli zwiększyć szanse na pozyskanie przedmiotów zamówienia.

VII.2)Autres informations complémentaires: