Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 519069-2021

13/10/2021    S199

Pologne-Olsztyn: Fournitures pour diagnostic

2021/S 199-519069

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 174-453333)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
Numéro national d'identification: 001289340
Adresse postale: ul. Bydgoska 5
Ville: Olsztyn
Code NUTS: PL622 Olsztyński
Code postal: 10-243
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Bydgoska 5, 10-243 Olsztyn
Courriel: t.gabryel@pan.olsztyn.pl
Téléphone: +48 895393167
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pan.olsztyn.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa materiałów zużywalnych do badań na potrzeby ZChiBŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie

Numéro de référence: ZP-PN/D/2021/08/38
II.1.2)Code CPV principal
33124130 Fournitures pour diagnostic
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa specjalistycznych materiałów zużywalnych do prowadzonych badań naukowych dla Zakładu Chemii i Biodynamiki Żywności działającego w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzach ofertowych – załącznikach nr 1 do SWZ. Zamawiający dopuścił w postępowaniu składanie ofert częściowych (6 części). Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

2.Wykonawca dostarcza produkty wraz z załączonymi kartami charakterystyki i/lub specyfikacją jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne potwierdzające zgodność dostarczanych produktów z SWZ.

3.Termin udzielonej gwarancji na produkty nie może być krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy.

4.Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na okres 12 miesięcy. Termin dostawy cząstkowej będzie zgodny z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie: maksymalnie do 30 dni.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 174-453333

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Au lieu de:
Date: 15/10/2021
Heure locale: 12:00
Lire:
Date: 28/10/2021
Heure locale: 12:00
Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Au lieu de:
Date: 15/10/2021
Heure locale: 12:30
Lire:
Date: 28/10/2021
Heure locale: 12:30
VII.2)Autres informations complémentaires: